Dohody o pracovní činnosti

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud v kalendářním měsíci dosáhne započitatelného příjmu. Od 1. 1. 2023 je částka započitatelného příjmu stanovena na 4 000 Kč (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2018 byla tato částka 2 500 Kč, do 31. 12. 2020 pak 3 000 Kč a do 31. 12. 2022 pak 3 500 Kč). 

  • Příjmy z dohod o pracovní činnosti dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají.
  • Oba druhy dohod (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) se vzájemně nesčítají.

Pokud osoba činná na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, dosáhne v kalendářním měsíci příjmu v částce 4 000 Kč, je pro účely zdravotního pojištění považována za zaměstnance. Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začala vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jimž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.