Jak se zaregistrovat k VZP

 • Ke změně pojišťovny může dojít jen jednou za dvanáct měsíců, a to ve dvou možných termínech během roku – vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Vyplněnou přihlášku opatřenou podpisem musíte podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

 • Přihlášku lze tedy podat v období od 1. ledna do 31. března (v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července) a v období od 1. července do 30. září (ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku).

 • Od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince není možné přihlášku podat. Své rozhodnutí přejít k VZP nám však v té době můžete sdělit prostřednictvím formuláře pro přeregistraci, kterým nás zplnomocníte k podání přihlášky pro změnu pojišťovny v nejbližším možném termínu. Pro vyjádření svého zájmu změnit pojišťovnu můžete také kdykoli využít webový formulář a my na vaši adresu zašleme k podpisu již vyplněnou přihlášku.
 • Za přeregistraci se neplatí žádné poplatky.

 • Při registraci je potřeba se prokázat průkazem totožnosti potvrzujícím trvalé bydliště na území České republiky nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Tuto skutečnost musí prokázat i ten, za koho je plátcem pojistného stát (student – nezaopatřené dítě, důchodce, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce atd.). Osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné.

Potřebné dokumenty

 • doklad totožnosti (OP, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR),
 • studující – potvrzení o studiu (učiliště, střední či vysoké školy),
 • zaměstnanec – název a sídlo zaměstnavatele,
 • podnikatel –fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce,
 • pracující v jiné zemi Evropské unie – vyplní čestné prohlášení o zaměstnání v cizině, po svém návratu doloží pracovní smlouvu a úhrady zdravotního pojištění v EU,
 • důchodce – potvrzení o přiznání důchodu,
 • nezaměstnaný v evidenci úřadu práce – doloží potvrzení z úřadu práce.

Které formuláře je potřeba vyplnit:

Pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce) vyplní formulář Přihláška pojištěnce (vyplnitelné PDF) a odevzdá ho na pobočce VZP.

Související obsah