Svobodná volba zdravotní pojišťovny

Svobodná volba zdravotní pojišťovnyV roce 1992 se ze zákona staly všechny osoby s trvalým pobytem v ČR pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR). Kdo si po 1. lednu 1993 nezvolil některou ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, je pojištěncem VZP dosud. Zdravotní pojištění poskytuje v současnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a (podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů) šest dalších zdravotních pojišťoven. Každý pojištěnec může být pojištěn pouze u jedné zdravotní pojišťovny.

Pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za dvanáct měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, pokud

  • zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace,
  • byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa, nebo
  • došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn,

a to vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k události vyjmenované v písmenech a) až c).

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni kalendářního pololetí (nebo ke dni stanovenému v předchozím odstavci).