Po přeregistraci

Rozhodli jste se pro změnu zdravotní pojišťovny? Pamatujte, že s tím pro vás jako pacienta i jako pojištěnce a plátce pojistného souvisejí některé povinnosti.

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

Po přeregistraciZměnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za 12 měsíců, a to k 1. dni kalendářního pololetí. Musíte pak vrátit původní zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce, a to do osmi dnů po datu změny. Průkaz VZP vám bude včas doručen na adresu, kterou uvedete v přihlášce, a jím se budete prokazovat od data změny, tj. od 1. ledna, resp. od 1. července.

Jste-li zaměstnanec, musíte sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěn; pokud změníte v době trvání zaměstnání svoji zdravotní pojišťovnu, musíte zaměstnavateli tuto změnu ohlásit do osmi dnů ode dne změny. Od svého zaměstnavatele dostanete písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně zdravotní pojišťovny převzal. Na to nezapomeňte, zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci úhradu případného penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Osoby samostatně výdělečně činné musí při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu. Přehled o příjmech a výdajích pak musí OSVČ v zákonném termínu předložit všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byla v daném kalendářním roce pojištěna.

Máte-li jako plátci pojistného ke své zdravotní pojišťovně nějaké závazky (dluh na pojistném, penále, pokuty), musíte je plnit i po změně pojišťovny. Máte také povinnost se svou "starou" pojišťovnou spolupracovat při případné kontrole placení pojistného. Právo předepsat dlužné pojistné se totiž promlčuje až za 10 let ode dne splatnosti, navíc pokud byl proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

Ve vztahu ke zdravotnickým zařízením

To, u jaké zdravotní pojišťovny jste pojištěn, musíte pak sdělit všem lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří vás budou ošetřovat. Poskytnuté zdravotní služby totiž musí být vykázány k úhradě správné zdravotní pojišťovně. Proto je stanovena povinnost prokazovat se při poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění platným průkazem pojištěnce. Pokud by se někdo prokazoval průkazem pojišťovny, aniž by byl v tu dobu jejím pojištěncem, může dostat pokutu do výše 5 000 Kč; krom toho bude samozřejmě vymáhána úhrada nákladů.

Změnu zdravotní pojišťovny si dobře rozmyslete, důležité je, aby všichni lékaři, kteří vás ošetřují, s ní měli smlouvu. Máte sice právo na svobodnou volbu lékaře, ale ten musí mít smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, aby péče o vás mohla být zaplacena z veřejného zdravotního pojištění. Samozřejmě, pokud přecházíte k nám, je víc než pravděpodobné, že s tím problém mít nebudete – VZP má smlouvy s více než čtyřiceti tisíci ordinacemi, nemocnicemi, lázněmi a dalšími zdravotnickými pracovišti po celé republice.