Jak podat přihlášku

Přihlásit k VZP se můžete jednoduše při návštěvě kterékoli z naší široké sítě poboček, kde vám dají všechny potřebné informace a mohou vám být i nápomoci při vyplňování přihlášky nebo formuláře pro přeregistraci.

Přihlášku ale můžete také podat, resp. doručit pojišťovně:

  • sběrným boxem/schránkou na pobočce
  • poštou na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava
  • datovou schránkou (i48ae3q) *
  • přes webový formulář na vzp.cz/prihlaska **
  • elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz ***

* Formulář je možno odeslat prostřednictvím osobní datové schránky osoby, jež je oprávněna ho podat. Bude-li formulář odeslán prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby, bude muset VZP ověřit vlastnictví této datové schránky osobou, která příslušný formulář podala. Formulář zaslaný z datové schránky právnické osoby nelze považovat za formulář opatřený podpisem a nelze ho přijmout.

**Formulář je možné podepsat myší, nebo prstem, pokud jej vyplňujete na mobilním telefonu či tabletu, a odeslat on-line.

*** Formulář zaslaný e-mailem musí být buď podepsán a naskenován, nebo podepsán elektronickým podpisem. Jiný způsob podpisu není možný. Prosíme, seznamte se také s informacemi o náležitostech podání.

Při registraci dítěte je třeba doložit rodný list dítěte (ev. další potřebné doklady, např. listinu o jmenování opatrovníka nebo příslušný rozsudek soudu při zastupování opatrovance opatrovníkem, příslušný rozsudek soudu o výkonu poručnictví při zastupování dítěte poručníkem). Kopii zmíněných dokladů je nutné vždy připojit k přihlášce, pokud není podána osobně. V případě, kdy k registraci novorozence použijete webový formulář podepsaný myší a odeslaný on-line, zašlete kopii rodného listu (event. další potřebné doklady) e-mailem.

VZP při přijetí formuláře vždy kontroluje správnost uvedených údajů a ověřuje totožnost pojištěnce. Je-li přihláška podána bez osobního kontaktu a při ověření vyvstane nějaký problém nebo pochybnosti o její autentizaci, bude VZP ověřovat údaje při telefonní či e-mailové komunikaci s pojištěncem. Jestliže tedy nebudete podávat přihlášku osobně na pobočce, určitě nezapomeňte vyplnit v přihlášce i svůj e-mailový a telefonní kontakt.