Potřebné dokumenty

Potřebné dokumentyPři registraci je potřeba se prokázat dokladem potvrzujícím trvalé bydliště na území České republiky nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Tuto skutečnost musí prokázat i ten, za koho je plátcem pojistného stát (student – nezaopatřené dítě, důchodce, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce atd.). Osoby, za které je plátcem pojistného stát, musí také doložit svůj nárok na zařazení do této kategorie pojištěnců, osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné.

Které doklady je třeba předložit:

  • všichni pojištěnci – doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR)
  • zaměstnanec – název a sídlo zaměstnavatele
  • podnikatel (OSVČ) – fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce (vystaví ho dosavadní zdravotní pojišťovna)
  • studující – potvrzení o studiu (učiliště, střední či vysoké školy)
  • důchodce – potvrzení o přiznání důchodu
  • nezaměstnaný v evidenci úřadu práce – potvrzení z úřadu práce
  • pracující v jiné zemi EU – vyplní čestné prohlášení o zaměstnání v cizině, po svém návratu doloží pracovní smlouvu a úhrady zdravotního pojištění v EU.

Které formuláře je potřeba vyplnit:

Pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce) vyplní formulář Přihláška pojištěnce (vyplnitelné PDF) a odevzdá ho na pobočce VZP.

Za přeregistraci se neplatí žádné poplatky.