Zálohy na pojistné

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o výši daňového základu za uplynulý kalendářní rok. Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

  • V prvním kalendářním roce své činnosti platíte zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu (pokud se na vás minimum vztahuje), v dalších letech se vychází ze skutečné výše daňového základu.

  • Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2024 činí 2 968 Kč.

  • Jestliže za vás souběžně přichází platba jako za státního pojištěnce nebo pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance, tak sice jako OSVČ musíte platit zálohy, ale mohou být nižší, než je stanovené minimum.

  • Zálohy neplatí ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů. Státní pojištěnci neplatí jako OSVČ zálohy jen v prvním kalendářním roce své činnosti.

  • Pokud je OSVČ povinna platit zálohy, platí částku vypočtenou v přehledu, nebo částku přesně ve výši stanoveného minima.

  • Správné nastavení platby záloh souvisí zejména se vznikem a zánikem povinnosti OSVČ zálohy platit nebo povinnosti dodržet minimální výši záloh.

  • Výši odváděných záloh nemůžete svévolně měnit, ani při výrazném poklesu příjmů. Změna minimálního vyměřovacího základu ale přináší naopak povinnost výši záloh změnit.

  • O snížení zálohy je třeba požádat na předepsaném formuláři; pojišťovna žádosti může vyhovět jen při splnění zákonem stanovených podmínek.