Zálohy na pojistné

OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

  • V prvním kalendářním roce své činnosti platíte zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu (pokud se na vás minimum vztahuje), v dalších letech se vychází ze skutečně dosažených příjmů.

  • Počítá se z průměrné mzdy a pro rok 2020 činí 2 352 Kč.

  • Jestliže za vás souběžně přichází platba jako za státního pojištěnce nebo pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance, tak sice jako OSVČ musíte platit zálohy, ale mohou být nižší, než je stanovené minimum.

  • Zálohy neplatí ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů. Státní pojištěnci neplatí jako OSVČ zálohy jen v prvním kalendářním roce své činnosti.

  • Pokud je OSVČ povinna platit zálohy, platí částku vypočtenou v přehledu, nebo částku přesně ve výši stanoveného minima (2 352 Kč).

  • Správné nastavení platby záloh souvisí zejména se vznikem a zánikem povinnosti OSVČ zálohy platit nebo povinnosti dodržet minimální výši záloh.

  • Výši odváděných záloh nemůžete svévolně měnit, ani při výrazném poklesu příjmů. Změna minimálního vyměřovacího základu ale přináší naopak povinnost výši záloh změnit.

  • O snížení zálohy je třeba požádat na předepsaném formuláři; pojišťovna žádosti může vyhovět jen při splnění zákonem stanovených podmínek.