Kdo nemusí platit zálohy na pojistné?

Zálohy neplatí ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů. Státní pojištěnci neplatí jako OSVČ zálohy jen v prvním kalendářním roce své činnosti.

Měsíční zálohy neplatí:

  • OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba zaplatí pojistné do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o výši daňového základu za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
  • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.
  • v prvním kalendářním roce podnikání ta OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. Tato osoba pojistné zaplatí do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o výši daňového základu za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už je tato OSVČ povinna zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu.