Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává aspoň jednoho zaměstnance a která má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Sídlem zaměstnavatele se rozumí:

U právnické osoby:

 • sídlo právnické osoby,
 • sídlo organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v ČR.

U fyzické osoby:

 • místo trvalého pobytu.

U zahraniční fyzické osoby:

 • místo podnikání.

Zaměstnanci

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů

Zákon stanovuje několik výjimek, kdy zaměstnancem není osoba, jíž plynou nebo by měly plynout příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

 • osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
 • žáky nebo studenty, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku,
 • osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění,
 • členové družstev, kteří nemají pracovněprávní vztah k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni a nedosáhli v kalendářním měsíci započitatelného příjmu,
 • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,  
 • dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, kteří v kalendářním měsíci nedosáhli započitatelného příjmu,
 • členy okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členy okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.

Všechny ostatní osoby, které mají příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů patří do okruhu zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou či nejsou účastny nemocenského pojištění.

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance: