Kdo je zaměstnavatel

Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává aspoň jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Sídlem zaměstnavatele se rozumí:

u právnické osoby:

  • sídlo právnické osoby
  • sídlo organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v ČR

u fyzické osoby:

  • místo trvalého pobytu

u zahraniční fyzické osoby:

  • místo podnikání.