Dlužné pojistné, penále, pokuty

  • Penále je 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

  • Pokud zaměstnavatel nesplní některou povinnost danou zákony, může mu být zdravotní pojišťovnou uložena pokuta

  • Plátce pojistného má právo na odvolání proti platebnímu výměru, ale odvolání nemá odkladný účinek.

  • Plátce pojistného může požádat o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále.