Pokuty

Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec nesplní některou povinnost danou zákony, může mu být zdravotní pojišťovnou uložena pokuta.

Zaměstnavateli může být uložena pokuta:

  • za nesplnění oznamovací povinnosti do výše 200 000 Kč
  • při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti až 400 000 Kč
  • za nepředložení dokladů ke kontrole, případně zatajení dokladů ke kontrole, za jednotlivé nesplnění až do výše 50 000 Kč
  • při neodeslání záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc až do výše 100 000 Kč.

Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

Zdravotní pojišťovna může vyměřit pokutu i zaměstnanci, jestliže nesplnil vůči svému zaměstnavateli svoji oznamovací povinnost (zejména pokud ho neinformoval o změně zdravotní pojišťovny), a zaměstnavatel proto nemohl splnit svoji oznamovací povinnost ve vztahu k pojišťovně svého zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu to zaměstnanec sdělil) a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (jsou-li mu tyto skutečnosti známy).

Za nesplnění oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč.