Dlužné pojistné a penále pro zaměstnavatele

Penále je 0,0348 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Nebylo-li pojistné nebo záloha zaplaceno ve stanovené lhůtě, anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, je zaměstnavatel povinen za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala, zaplatit penále ve výši stanoveného procenta dlužné částky. Zdravotní pojišťovna však nemůže vymáhat nedoplatek pojistného, který u jednoho plátce nepřesahuje částku 50 Kč, a penále se nepředepisuje, pokud v úhrnu za jeden rok nepřesáhne 100 Kč.

Výše penále u dlužného pojistného za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy platnými před tímto dnem. V období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 byla sazba penále 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 byla sazba penále 0,3 %, od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 byla sazba penále 0,1 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení. Do 31. 12. 2021 pak byla 0,05 %. Od 1. 1. 2022 úpravou § 18 odst. zákona č. 592/1992 se výše penále odvozuje podle výše úroků z prodlení, které odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Od 1. 1. 2022 do 30.6.2022 bylo penále 0,0322 %. Od 1. 7. 2022 do 31.12.2023 bylo penále 0,0411 %. Od 1. 1. 2024 do 30.6.2024 bylo penále 0,0403 %. Od 1.7.2024 je penále 0,0348% dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení, jedná se o úrokovou sazbu pro přestupný rok.

Dlužné pojistné jsou zaměstnavatelé povinni doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byli zaměstnanci pojištěni v době, kdy dluh vznikl.

Pokud zaměstnanec zjistí (nebo má podezření), že za něho zaměstnavatel neodvádí pojistné, měl by informovat svoji zdravotní pojišťovnu.

Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky a neplatí pojistné, není zaměstnanec nikterak sankcionován. Nezaplacené pojistné a případné související penále či pokuty pojišťovna nevymáhá po zaměstnancích, ale pouze po zaměstnavateli (s tím, že případný právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit jeho předchůdce).

Za nesplnění oznamovací povinnosti však může zdravotní pojišťovna vyměřit pokutu i zaměstnanci, jestliže příslušné skutečnosti nesdělil svému zaměstnavateli a ten proto nemohl splnit svoji oznamovací povinnost ve vztahu k pojišťovně svého zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu to zaměstnanec sdělil) a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (jsou-li mu tyto skutečnosti známy).

Za nesplnění oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč. Jestliže oznamovací povinnost nesplnil jen zaměstnavatel, uloží pokutu pouze zaměstnavateli (až do výše 200 000 Kč).

Další informace najdete zde: Několik dobrých rad pro dlužníky