Povinnosti zaměstnance

Povinností zaměstnance je oznámit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn; případnou změnu zdravotní pojišťovny je nutné zaměstnavateli oznámit do 8 dnů od data změny (tj. od 1. 1., resp. 1. 7.).

Zaměstnavatel je plátcem pojistného za zaměstnance a plní ve vztahu ke zdravotní pojišťovně související povinnosti.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny:

  1. Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání
    Zaměstnavatel oznamuje nástup zaměstnance do zaměstnání, ze kterého mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů, a ukončení takového zaměstnání. Za den nástupu do zaměstnání se považuje den, od kterého dle pracovní smlouvy zaměstnanci vznikl pracovní poměr (den vzniku povinnosti zaměstnavatele hradit pojistné za zaměstnance). Dnem ukončení pracovního poměru zaniká povinnost zaměstnavatele hradit pojistné za zaměstnance (tj. den ukončení dle pracovní smlouvy).
  2. Oznámení o změně zdravotní pojišťovny zaměstnance
    Při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu zaměstnanec tuto skutečnost sdělil) se zaměstnavatel odhlásí od platby pojistného za tohoto zaměstnance u původní pojišťovny a přihlásí se k platbě pojistného u nové pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.
  3. Oznámení o platbě pojistného státu za zaměstnance
    Zaměstnavatel je povinen oznámit za zaměstnance skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné, jsou-li mu tyto skutečnosti známy (odchod do důchodu, odejmutí důchodu, nástup na mateřskou dovolenou, ukončení rodičovské dovolené, atd.). Tyto skutečnosti oznamuje i za zaměstnance, kterému poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu.

Pokud zaměstnanec zjistí, že zaměstnavatel výše uvedená oznámení neprovedl, je povinen provést oznámení zdravotní pojišťovně sám.