V jaké výši platit zálohy?

Pokud je OSVČ povinna platit zálohy, platí částku vypočtenou v přehledu, nebo částku přesně ve výši stanoveného minima.

Po vypočtení zálohy na pojistné mohou nastat následující situace:

  • záloha na pojistné vypočtená z dosažených příjmů je stejná nebo vyšší než záloha na pojistné odvozená ze zákonem daného minimálního vyměřovacího základu – OSVČ hradí vypočtenou částku
  • záloha na pojistné vypočtená z dosažených příjmů je nižší než zákonem stanovené minimum, ale OSVČ patří mezi osoby, pro které neplatí zákonem stanovené minimum – může hradit vypočtenou částku
  • záloha na pojistné vypočtená z dosažených příjmů je nižší než zákonem stanovené minimum a OSVČ nepatří mezi osoby, pro které neplatí zákonem stanovené minimum – musí hradit zálohu na pojistné vypočtenou ze zákonem stanoveného minimálního vyměřovacího základu.

Ustanovením zákona o pojistném na zdravotní pojištění je dáno, že takto stanovené zálohy na pojistné se poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce. Podle tohoto ustanovení by se mohlo zdát, že výše zálohy na pojistné zůstává vždy po celé toto období stejná. Mohou však nastat skutečnosti, pro které musí OSVČ i v průběhu tohoto období výši zálohy na pojistné změnit.