Snížení záloh na pojistné

O snížení zálohy je třeba požádat na předepsaném formuláři; pojišťovna žádosti může vyhovět jen při splnění zákonem stanovených podmínek.

OSVČ může požádat o snížení záloh, pokud zjistí, že příjem po odpočtu výdajů připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší, než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Zdravotní pojišťovna na podkladě této žádosti sníží zálohu na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o výši daňového základu.

Žádost o snížení zálohy nemůže OSVČ podat v lednu, únoru a březnu, protože v těchto měsících není splněna podmínka období, ve kterém se sleduje dosažený příjem po odpočtu výdajů, tzn. období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Snížit není možné zálohy placené ve výši minima, pokud je daná OSVČ povinna minimum dodržet.