Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2017 | Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2018

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se produktu pod kódem 0043132 - Amniová membrána lyofilizovaná.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zaslání podrobně specifikovaných údajů vztahujících se k objednávce č. 12/1 – OKO – 2017 ze dne 16. 9. 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající počtu žádostí pojištěnců o příspěvek na odvykání kouření a výši vyplacených příspěvků na odvykání kouření v roce 2017 a dále do 31. srpna 2018 v regionu Hradec Králové. Dále žádost o sdělení výše úhrad VZP ČR RP Hradec Králové na léčbu pacientů s diagnózami: cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, karcinom plic.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zdravotnických prostředků ve skupině 42.

 • VZP ČR obdržela dne 10. 9. 2018 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o počtu vykázaných výkonů 00931 a 00932 VZP ČR za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně metodiky, kterou se řídí smluvní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb v odbornostech 001 a 002.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pojištěnců v přestupních termínech 1. 7. 2017, 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018 a tel. č. 952 222 222.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledu nákladů na zdravotnické prostředky skupiny č. 03.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných léčivých přípravků za období leden 2017 – červenec 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zdravotního výkonu s kódem 02230 (kvantitativní stanovení CPR (POCT) a údajů za období let 2015 - 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zdravotnických prostředků s kódy 161609, 161610, 161611, 161612, 161615, 161617, 161616, 161618, 161613, 161614, 161631, 161637, 161630, 161629, 161634, 161622, 161623, 161638, 161624, 161625, 161632, 161628, 161626, 161636, 161633, 161627, 161619, 161635, 161639, 161621 a 161620.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných léčivých přípravků za období let 2016 a 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně zdravotního výkonu s kódem 09523 a 09525.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke statistickým údajům k ust. § 16 zákona š. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela dne 26. 7. 2018 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o počtu pacientů, kteří byli ošetřeni v odbornosti chirurgie lůžková a ambulantní část v Nemocnici Sušice za období leden – červen 2017 a leden – červen 2018 a dále o počtu pacientů ošetřených na chirurgické ambulanci v Nemocnici Sušice od ledna do června 2018 po jednotlivých měsících.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se finanční podpory tenisového klubu Ústí nad Labem, IČ: 18380514.

 • VZP ČR obdržela dne 20. 7. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím, a to následujících údajů:
  Hodnotu proměnné PURo – průměrné úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce – 1 URČ v oboru Fyzioterapie, odbornost 902, region Praha, za rok 2017, a to u těch poskytovatelů, kteří poskytují zdravotní výkony dle přílohy č.2: 21001 – komplexní kineziologické vyšetření, 21002 – kineziolog. Vyšetření, 21003 – kontrolní kineziolog. Vyšetření, 21113 – fyzikální terapie II, 21117 – fyzikální terapie IV, 212151 – léčebná tělesná výchova, instruktáž a zácvik, 21221 – léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě, 21225 léčebná tělesná výchova individuální a kondiční a analytické metody, 21413 – techniky měkkých tkání, 21415 – mobilisace páteře a periferních kloubů, 21713 – masáž reflexní a vazivová, 21717 - individuální LTV nácvik lokomoce a mobility.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vykázané zdravotní péče rehabilitačním oddělením polikliniky v Telči za rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně dokumentu „Informace o proplácení protonové léčby indikované KOC“ a podkladů pro rozhodování o schválení protonové terapie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výše zaplacených úhrad za rok 2016 a 2017 poskytovatelům zdravotních služeb z Plzeňského kraje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zaslání dokumentu z jednání správní rady VZP ČR ze dne 25. 6. 2018 s označením „Analýza podílu skupin plátců pojistného na příjmech a nákladech VZP ČR“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně vývoje preskripčních nároků dle zákona č. 48/1997 SB., o veřejném zdravotním pojištění, a dle Metodiky VZP ČR u jednotlivých skupin pacientů u testovacích proužků ze skupiny 11 (pomůcky pro diabetiky), jehel do inzulinových per v balení po 100 ks ze skupiny 11 (pomůcky pro diabetiky) a lancet ze skupiny 11 (pomůcky pro diabetiky) v letech 2014, 2015, 2016 a 2017?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se LP Betmiga.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí následujících informací:
  - kolik má k 1. 6. 2018 Všeobecná zdravotní pojišťovna smluvních zdravotnických zařízení (dle IČZ) v odbornosti diabetologie;
  - kolik smluvních zdravotnických zařízení (dle IČZ) v odbornosti diabetologie má nasmlouvané výkony 13021, 13022, 13023, 13024, 13025, 13026, 13051, 13055, 13065, 13071, 13073, 13075 a VZP výkon 13077? (u každého z výše uvedených 13 diabetologických výkonů prosím uvést počet IČZ, která mají k 1. 6. 2018 konkrétní zdravotní výkon nasmlouván).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně zdravotnických prostředků ze skupiny 03.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k prováděným exekucím.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě dokumentů týkajících se veřejných zakázek „Digitalizace dokumentů ve VZP ČR“ a „Rozšíření rozsahu poskytování služeb digitalizace dokumentů ve VZP ČR“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vykázaných výkonech a prostředcích zdravotnické techniky za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientů s vezikoureterálním refluxem a počtu výkonů sloužících k jeho diagnostice, kdy žádost směřovala k výkonům pod kódy 47199, 47211, 89167, 89169, 89163, 76259, 77111, 76127
  a 76123.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientů s vezikoureterálním refluxem a počtu výkonů sloužících k jeho diagnostice, kdy žádost směřovala k výkonům pod kódy 17263, 17271, 17265, 17266, 17275 a 17276.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se celkového počtu kusů teflonových infuzních setů, celkového počtu kusů inzulínových pump, celkového počtu kusů testovacích proužků diagnostických na stanovení glukózy v krvi a ceny těchto pomůcek, a to za období 12/2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrad VZP ČR paní MUDr. Natálii Kaplanové, IČ: 01410385 za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrad VZP ČR paní MUDr. J. N., IČ: 60102268 za rok 2017

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu uhrazených produktů v letech 2012-2017 v následujících kódech: 0081892, 0081893, 0081894, 0081895, 0169077, 0169078, 0169079, 0169080, 0169095, 0172163, 0172164, 0172165, 0172166.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o preskripci léčivých přípravků (dle ATC klasifikace všechny kódy začínající písmenem A) distribuovaných v České republice a jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, vše za období let 2015 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pacientů ošetřovaných v nemocnici Frýdlant.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů k poukazům na léčebné a ortopedické pomůcky proplacených v letech 2010 a 2011.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o průměrné výši úhrady na unikátní rodné číslo (URČ) u poskytovatelů odbornosti 102 v letech 2015 – 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se mediánu průměrné úhrady v odbornostech 603 a 604 na jednoho unikátního pojištěnce (dále jen „PURO“) v Kraji Vysočina za referenční období 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení, jaký celkový objem finančních prostředků byl ze strany VZP ČR poskytnut kojeneckým ústavům (dětským domovům pro děti 0 – 3 roky) zřízených jako zdravotnická zařízení v letech 2013 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se celkové výši úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění ze strany VZP ČR za léčivé prostředky Osmigen a Delatrex za měsíce říjen až prosinec 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu vydaných sluchadel v roce 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu soukromých pracovišť, s nimiž má VZP ČR nasmlouvánu odbornost 708 (anesteziologie a intenzivní medicína).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o za poskytnutou hrazenou péči u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kdy žadatel údaje požadoval poskytnout bez rozlišení konkrétního poskytovatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivém přípravku FERINJECT.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích specifikovaných v žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se nasmlouvání dialyzační péče v Hlinsku a ve Vysokém Mýtě a postupu při uzavírání nového smluvního vztahu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o převozech zemřelých osob.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o možných komplikacích pojištěnců po operacích katarakty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dokumentů k pilotnímu projektu „Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén s přesahem do pediatrické praxe“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientek podstupujících in vitro fertilizaci (IVF) a počtu samotných výkonů u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích specifikovaných v žádosti za období roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se
  1) Informace ve věci „vývoje“ onemocnění phimosis u dětí v ČR, a to formou sdělení počtu operací u všech poskytovatelů na území Hl. m. Prahy v letech 2009-2017, a to vč. počtu zákroků u jednotlivých poskytovatelů služeb, kdy jde o součet diagnóz cirkumcize, obřízka, operace fimózy dle Buriana, plastika předkožky, discize nebo jiná diagnóza v souvislosti s cirkumcizí u dítěte, při rozdělení dat dle kritéria věku dítěte 0-2,999 roku a 3-17,999 roku. Žadatel žádal o sdělení údajů o počtu výše zmíněných operací proplacených poskytovatelům na území Hl.m. Prahy v roce 2011, 2014, 2017.
  2) sdělení počtu narozených dětí mužského pohlaví (pojištěnců VZP, narozených v zařízeních na území Hl. m. Prahy) v roce 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o hodnotě průměrné PUROo použité pro výpočet celkové úhrady v roce 2016 a 2017 u ambulantních smluvních poskytovatelů v odbornosti 209 vztahující se k vykazování konkrétních vyjmenovaných výkonů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se databáze nemocničních léčivých přípravků (NLEKY) za období březen a duben 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích ve skupinách 01, 02, 03, 13 a 17 uhrazených VZP ČR za rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se jednání MUDr. V. N. s ředitelem VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích Vesicare, Eligard a Prograf.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění a počtu pacientů s neuroendokrinními nádory, kterým byla v roce 2017 poskytnuta léčba v zahraničí.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování a úhrady léčby spinální muskulární atrofie (SMA) léčivým přípravkem nusinersen (SPINRAZA).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu RDG výkonů a počtu ošetřených pacientů pomocí RDG přístroje v nestátních zdravotnických zařízeních na území města Hradec Králové za 2017, vyjma Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k v žádosti vyjmenovaným léčivým přípravkům za období let 2016 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k teflonovým infuzním setům k inzulínovým pumpám a testovacím proužkům na stanovení glukózy v krvi uhrazeným VZP ČR za období leden 2015 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených za čtvrté čtvrtletí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k ke zdravotnickým prostředkům ve skupině 01 (krytí).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se ročního platu včetně benefitů pana ředitele Ing. Zdeňka Kabátka.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrad VZP ČR panu MUDr. Petrovi Michalovi, IČ:.72540231 za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu poskytovatelů zdravotních služeb účtujících výkon s kódem 41040 (posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození) včetně počtů výkonů v letech 2015 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se předpokládané výše úhrad za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku Avastin za období let 2016 a 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výsledků externího forenzního auditu IT zakázek v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků za kalendářní rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zálohových plateb jednotlivým nemocnicím na rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se smlouvy, dodatků, uhrazených částek a objednávek u Smlouvy o spolupráci ze dne 18. 1. 2002.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích ve skupinách 01 (obvazový materiál, náplasti), 01 (kolonka ve sloupci PRO s příznakem „M“), 03 (stomické pomůcky) a 13 (dále nespecifikované pomůcky) za období 4. čtvrtletí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s mikroskopickou kolitidou, Crohnovou nemocí nebo vředovým zánětem tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích z ATC skupiny L03AX – Jiná imunostimulancia.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích – proužcích diagnostických MATCH II.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o stomických pomůckách za rok 2017.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 8. 3. 2018 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem byl požadavek o následující informace:
  • Počet pacientů v odbornosti lůžkové chirurgie, kteří byli hospitalizováni v nemocnici v Klatovech a Sušice (za každou nemocnici zvlášť) po jednotlivých letech, a to od roku 2011 do roku 2017 včetně.
  • Vývoj hospitalizovaných pacientů v odbornosti lůžkové chirurgie s trvalým bydlištěm v okrese Klatovy od roku 2011 do roku 2017 včetně – rozdělení do nemocnic: 1. Klatovy, 2. Sušice, 3. Strakonice, 4. FN Plzeň, 5. Mulačova nemocnice Plzeň, 6. jiné nemocnice.
  • Průměrnou délku hospitalizace v daném roce – v odbornosti lůžkové chirurgie v letech 2011 – 2017 včetně, v nemocnici Klatovy a v nemocnici Sušice.
  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám zasíláme požadované informace, které naleznete v přiložených tabulkách.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledů zúčtování zdravotních výkonů u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů dialyzační péče za období let 2013 - 2017.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 6. 3. 2018 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se údajů o vyžádané extramurální péči nemocnicemi řízenými společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., tj. těmito nemocnicemi:
  - Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26336527, sídlem Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy;
  - Domažlická nemocnice, a.s., IČO: 26361078, sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice;
  - Rokycanská nemocnice, a.s., IČO: 26360900, sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany;
  - Stodská nemocnice, a.s., IČO: 26361086, sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 33301;
  - Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., IČO: 26360870, sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 34101;
  - Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČO: 26360896, sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá.
  Obsahem žádosti byl požadavek o poskytnutí informací ve vztahu k výše uvedeným subjektům v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 813, 814, 815, 816, 817, 818 a 823. Žádost dále obsahovala požadavek o rozdělení dle jednotlivých kódů, data vyžádání péče a jednotlivých zdravotnických zařízení.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování dialyzační péče v Pardubickém, příp. i Královéhradeckém kraji, mimo jiné i přehledů zúčtování zdravotních výkonů u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů dialyzační péče.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících údajů o kapacitě pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 925.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následující informace:
  Sdělení údajů za rok 2015 a 2016:
  - průměrné hodnoty úhrad, které vyplývají z konečného vyúčtování za dané úhradové období v očních ordinacích s působností na území hlavního města Prahy
  - hodnoty úhrad za jednoho unicitního pojištěnce v očních ordinacích s působností na území hlavního města Prahy
  - rozdíly mezi skutečně vykázanou hodnotou péče a konečným vyúčtováním ze strany VZP v očních ordinacích na území hlavního města Prahy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu výkonů a bodů za rok 2017, a dále množství a nákladů na prostředky zdravotnické techniky za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu nasmlouvaných lůžek v jednotlivých krajích ČR v členění na konkrétní odbornosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR na potraviny pro zvláštní lékařské účely za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků vyjmenovaných v žádosti za období let 2016 – 2017 v měsíčním členění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke testovacím proužkům na ketolátky z krve za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o unikátním počtu pojištěnců ve vztahu k poukazům na brýle a optické pomůcky za rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích na poukaz ve skupinách 01, 02, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s mikroskopickou kolitidou, Crohnovou nemocí nebo vředovým zánětem tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě pacientů s psoriázou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k provedeným screeningovým mamografiím, preventivním prohlídkám gynekologem, screeningovým cervikovaginálním cytologiím a počtu pojištěnců VZP ČR v jednotlivých letech.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku Oftaquix.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Victoza.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pojištěnek podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o platbách poskytnutým v žádosti vyjmenovaným subjektům za období od roku 2012 do dne podání žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům ve skupinách 06 (kompresní punčochy a návleky) a 13 (dále nespecifikované pomůcky) za období 1 – 12/2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ve vztahu k teflonovým infuzním setům k inzulínovým pumpám a testovacím proužkům na stanovení glukózy v krvi uhrazeným VZP ČR za období let 2015 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům vyjmenovaným v žádosti za období leden 2016 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Dysport a Somatuline Autogel.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí protokolu o hodnocení zakázek ve vztahu k veřejné zakázce VZP ČR označené názvem „Poskytování poštovních služeb“, ID zakázky: 1700814.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům z ATC skupiny M01A – Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Hyalgan.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům z ATC skupiny L03AX – Jiná imunostimulancia.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům skupiny č. 13 (dále nespecifikované pomůcky).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům skupiny č. 64 (implantáty kostní, urologické, mammární).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Trajenta, Jardiance, Synjardy a Jentadueto za období leden 2016 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů antidepresivy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s Crohnovou nemocí a/nebo vředovým zánětem tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se hospodaření a statusu VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ve vztahu k léčivým přípravkům Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Gilenya, Lemtrada, Plegridy, Rebif, Tecfidera a Tysabri.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Herceptin, Perjeta, Kadcyla, Avastin, Vectibix a Erbitux.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ve vztahu k inzulínovým pumpám, inzulínovým setům a testovacím proužkům.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za 3. čtvrtletí roku 2017 na jednotlivé zdravotnické prostředky ve skupinách:
  01 – obvazový materiál, náplasti,
  01 – kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”,
  03 – stomické pomůcky,
  13 – dále nespecifikované pomůcky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku Taflotan.