Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2019

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací (žadatel vše vyžadoval v listinné podobě):
  1. Rozpočet povinného subjektu – odvětvový a průřezový v roce 2019 a plán na rok 2020.
  2. Organizační struktura v aktuálním znění.
  3. Jmenný seznam zaměstnanců managementu.
  4. Zastoupení v orgánech a organizacích v zahraničí.
  5. Výroční zpráva, event. zpráva o činnosti za rok 2017, 2018, event. za rok 2019 či jeho část.
  6. Seznam zřizovaných organizací.
  7. Ediční činnost povinného subjektu v roce 2018 a 2019, plán ediční činnosti na další období – název, autor, druh titulu, zaměření. Lze přiložit výtisky k prostudování.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se pohledávek na zdravotním pojištění a jejich vymáhání za roky 2014 až 2018 za Regionální pobočku Praha, tedy za Prahu a Středočeský kraj.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se pohledávek na zdravotním pojištění a jejich vymáhání v okrese Most.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Aký je každoročný vyber poistného (percentuálne) VZP CR za posledných 15 rokov? (Ak je to možné, zaujímal by ma detailný rozpis rokov)
  2. Ako rieši VZP CR prípadný pokles výberu poistného?
  3. Existujú správy analyzujúce trendy vo výbere?
  4. Ako sa za posledných 15 rokov mení počet dlžníkov na preddavkoch?
  5. Pozná VZP CR, aké demografické a behaviorálné skupiny tvoria väčšinové podskupiny dlžníkov na preddavkoch?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se smluvním vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se konkrétních poskytovatelů zdravotní péče a s nimi uzavřených smluv.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k vybraným poskytovatelům zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ze smluv s poskytovateli zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se nákladů VZP ČR na prevenci a léčbu zdravotních komplikací způsobených rizikovým chováním.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu pojištěnců VZP ČR a počtu příchodů/odchodů pojištěnců.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu odborností 801.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných potravinách pro zvláštní lékařské účely.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o uhrazených baleních jednotlivých v žádosti vyjmenovaných léčivých přípravků v obdobích od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o pacientech se srdeční ablací.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných potravinách pro zvláštní lékařské účely.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se úhrady pomůcek ( např. mammárních epitéz) z veřejného zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:
  1. Celkové počty žádostí o výjimku přes ust. § 16 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, od roku 2017 a počet odmítnutí.
  2. Počty žádostí o výjimku přes ust. § 16 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, od roku 2017 o lék KADCYLA a počet těchto odmítnutí.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, zda VZP ČR nabízí speciální programy/balíčky služeb/speciální prevenci apod. pro pojištěnce, kteří žijí v oblasti postižené zhoršeným životním prostředím, a zda oblast Teplicka, Mostecka a Chomutovska spadá mezi regiony, které lze vnímat z pohledu zdraví obyvatelstva jako zdravotně rizikovější.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu balení ze skupiny 1 (HVLP).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí seznamu N-léky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o revizní a kontrolní činnosti VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích.

 • VZP ČR obdržela dne 20. 8. 2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem byl požadavek, aby VZP ČR sdělila, z jakého důvodu proběhlo, resp. proběhne v ordinaci poskytovatele v roce 2019 již 5 kontrol VZP, a dále aby byl u každé z těchto kontrol, které proběhly, resp. mají proběhnout v roce 2019, uveden její konkrétní důvod.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotních výkonů s kódem 44209 a 44215.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných potravinách pro zvláštní lékařské účely.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se důvodů pro odebrání nasmlouvaného kódu 44239 MUDr. Marištiákové v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu dlužníků VZP ČR v Mostě v období 1/2017-6/2019 pro neplacení zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o smlouvách s poskytovateli zdravotních služeb poskytujících ambulantní specializovanou rehabilitační péči pohybově handicapovaným osobám na území Hlavního města Prahy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ke klinickým logopedům.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, v níž se žadatel zajímal o to, zda VZP ČR vymáhá náklady léčení vynaložené na zdravotní péči pojištěnce jako tzv. regresní náhradu škody (dle ustanovení § 420 odst. 1 ve spojení s § 449 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) v případech, kdy náklady byly vynaloženy v důsledku jednání samotného pojištěnce - např. neuposlechnutí doporučení lékaře, odmítnutí léčby, požití návykových látek, atd. Žadatel rovněž požadoval informaci o výši takto vymožených nákladů za roky 2012 a 2013.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu s kódem 01201.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů k vybraným léčivým přípravkům.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se celkového přehledu nákladů na zdravotnické prostředky za období prvního čtvrtletí 2019 skupiny č. 03 - Pomůcky stomické.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích skupiny 04.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o stomických pomůckách.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o soupisu lékařů (počty), kteří v roce 2018 ordinovali na území města Rumburk.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: Z odpovědí, které jsem od Vás dostal, vyplývá, že farmaceutické firmy se žádným způsobem nepodílejí na léčbě pacientů se zásahy nežádoucích účinků léčiv. Pokud je to pravda, pak péči v hodnotě až 20 procent celkových nákladů na zdravotní péči místo farmaceutických firem proplácí ze svého Vaše zdravotní pojišťovna, tedy VZP. A náklady na tuto péči dále po farmaceutických firmách nevymáhá. Rozumím tomu správně?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování dialyzační péče, konkrétně přehledů zúčtovaných zdravotních výkonů v členění dle jednotlivých středisek v Pardubickém kraji za roky 2013 – 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu výkonů a vykázaných zdravotnických prostředků za rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se péče vykazované kódem 91940 (DRG) reverzibilní elektroporace tumoru, se kterými nemocnicemi má VZP ČR tuto péči nasmlouvánu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Programu kvality péče AKORD.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných potravinách pro zvláštní lékařské účely.

 • VZP ČR obdržela dne 14. 6. 2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stávajícím stavu poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 001, 002, 014, 305 a 603 v okrese Tábor a souvisejících informací.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu osob, které v roce 2018 využili příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám typu B a meningokokovým nákazám typu ACYW.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: Má VZP podepsané nějaké zvláštní smlouvy s farmaceutickým průmyslem případně smlouvy, které by se týkaly vymáhání nákladů např. v rámci regresního řízení za léčbu poškozených klientů nežádoucími účinky léčiv? V jaké výši dostala VZP kompenzace od farmaceutického průmyslu za léčbu klientů poškozených nežádoucími účinky léčiv v roce 2018? Zajímá mě celková částka za celý rok.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích skupiny 02.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích skupiny 06.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích skupiny 01.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: Má VZP ČR v současné době uzavřeny smlouvy na poskytování dialyzační péče v nemocnicích či jiných zařízeních v Chrudimi, Hlinsku, Luži a Vysokém Mýtě, a pokud ano, s jakými společnostmi a od kdy, případně zda uzavření takové smlouvy plánuje. Zaslání smluv na poskytování týkající se poskytování dialyzační péče dle výše uvedeného dotazu, pokud byly již uzavřeny. Informaci, zda dochází k účtování zdravotních výkonů (poskytování dialyzační péče) v nemocnicích či jiných zařízení v Chrudimi, Hlinsku, Luži a Vysokém Mýtě, a to v letech 2013 až 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  Z jakých prostředků jsou Vaši klienti poškození nežádoucími účinky léčiv léčeni? Znamená to tedy, že zdarma léčíte poškození vzniklá v důsledku léčiv, přestože za tato poškození jsou odpovědné farmaceutické firmy? Pokud to děláte dobrovolně je logické, že se následně nedostává na ostatní skupiny pacientů. Např. bílé výplně budou tedy zjevně dostupné všem pacientům. Pak je Vaše odpověď dobrá zpráva pro ty, kterým péči nedostatečně hradíte, aby se otočili na soudy a žádali plnou úhradu péče. Je tato péče uvedená v úhradové vyhlášce tak aby bylo jasné, do jaké míry bude hrazena? Jsou nastaveny diagnózy, pod kterými je možné léčbu nežádoucích účinků léčiv vykazovat zdravotním pojišťovnám. Vypadá to totiž, že farmaceutické firmy tím, že nemají předplacenou péči u zdravotních pojišťoven, předem staví do neřešitelné situace v případě nežádoucích účinků léčiv klienty svých léčivých přípravků a to by byl opravdu velký problém. Jak to tedy je?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o preskripci zdravotnických prostředků za rok 2018 v kategoriích 01071 a 01078.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: Prosím o sdělení, zda VZP proplácí pacientům diabetikům pedikérské ošetření. Pokud ano, jaké jsou podmínky pro spolupráci s pojišťovnou a jakou kvalifikaci musí pedikér-ka splňovat, aby bylo možní s Vámi ohledně diabetických pacientů uzavřít smluvní vztah směřující k proplácení těchto úkonů. Prosím současně o potvrzení, zda je pravdivá informace, že tyto služby proplácíte pouze členům spolku s názvem Česká podiatrická společnost, z.s.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání Organizačního řádu VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb VZP ČR na území městské částí Praha 9.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích žadatele předepsaných na poukaz v roce 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zdravotnických prostředků ve skupině 01-Krytí v období roku 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zpřístupnění dokumentů projednaných na zasedání Správní rady VZP ČR ze dne 25. 6. 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení jména zubního lékaře, který může převzít žadatele do péče.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivém přípravku FERINJECT, lékové formy 50 mg/ml, INJ/INF SOL 1X10Ml, za rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vybraných potravin pro zvláštní lékařské účely za období let 2016 - 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu uhrazených balení vyjmenovaných 38 léčivých přípravků v roce 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se týkající se následujícího:
  • Počet smluvních zubních lékařů VZP ČR a jejich týdenní hodinové úvazky bez rozlišení odbornosti podle jednotlivých krajů.
  • Počet smluvních zubních lékařů VZP ČR a jejich týdenní hodinové úvazky s rozlišením odbornosti podle jednotlivých krajů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pojištěnců a plátců pojistného.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu vykázaných výkonů týkajících se léčby mužské neplodnosti za roky 2016 a 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o frekvenci kódů následujících výkonů: 00931, 00932, 00933, 00934, 00935, 00936, 00937 a 00938.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se evidence záznamu o školním úraze žadatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu jednotlivých zdravotnických zařízení, která mají uzavřenou smlouvu s VZP ČR, a to v následujících odbornostech: Všeobecní praktičtí lékaři, Praktičtí lékaři pro děti a dorost, Zubní lékařství, Ambulantní gynekologie, Lékárny.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonů s kódem 08011, 08017 a 00987.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů VZP ČR na zdravotnické prostředky na poukaz za kalendářní rok 2018 ve skupinách 01, 02, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Protonové terapie u karcinomu prostaty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o nákladech na zdravotnické prostředky - Pomůcky stomické, které jsou uvedeny v příloze č. 3 oddíl C zákona 48/1997 Sb. o Veřejném zdravotním pojištění za IX.-XII.2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pacientů, u kterých VZP ČR uhradila léčivý přípravek IBRANCE podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění v období od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se materiálu projednaného na zasedání Správní rady VZP ČR ze dne 25. 2. 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích pod kódy 0194478, 0096153, 0194468, 0194468 a 0194237 za období let 2016 - 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k neonatologické péči u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb:
  1. seznam všech zdravotnických zařízení s dostupnou péčí neonatologa (zaměstnanec ZZ) nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,
  2. seznam všech zdravotnických zařízení s dostupnou péčí neonatologa (zaměstnanec ZZ) alespoň v části pracovní doby,
  3. seznam všech zdravotnických zařízení s dostupnou péčí neonatologa, který je zaměstnancem jiného zdravotnického zařízení a tuto práci vykonává pravidelně na základě smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními nebo na základě jiného obdobného právního vztahu,
  4. seznam všech zdravotnických zařízení, která jsou oprávněna vykázat poskytnutí péče související s porodem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se ozdravného pobytu Mořský koník v roce 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající korespondence v exekučním řízení sp.zn. 167 EX 643/18 a způsobu nakládání s osobními údaji.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se o výdajích na potraviny pro zvláštní lékařské účely.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytovatele zdravotních služeb v odbornosti 901 se sídlem v Praze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zajištění hlídání objektů VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu hospitalizovaných dětí (pojištěnců VZP) v jednotlivých nemocnicích Zlínského kraje v letech 2012-2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se úhrad léčivých přípravků, pro něž byla žádána VZP ČR o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících počtu vykázaných výkonů a bodů za tyto výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů za rok 2018 a vykázaného množství a nákladů za jednotlivé zdravotnické prostředky dle aktuálního Úhradového katalogu VZP – ZP za rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se stomatologických výrobků smluvních partnerů VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Návrhu řešení problematiky zajištění úhrady medicínsky potřebných standardně nehrazených léčivých přípravků pojištěncům VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se vydaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu vykázaných zdravotnických prostředků „pumpa inzulínová“ za roky 2017 a 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se screeningových a preventivních vyšetření od r.2009 z důvodu rizikových faktorů, majících vliv na vznik různých typů rakoviny.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se týkající se údajů o léčivém přípravku Brilique 90Mg TBL FLM 56 KAL I za sledované období 1. 1. 2015 – 30. 11. 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtů unikátních pojištěnců registrovaných u VZP ČR v jednotlivých okresech v letech 2015-2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se spotřeby inkontinenčních a stomických pomůcek v ambulantní péči za období leden – červen 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za jednotlivé skupiny zdravotnických prostředků na poukaz.