Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2021 |  Ročník 2020 |  Ročník 2019 |  Ročník 2018 |  Ročník 2017 |  Ročník 2016 |  Ročník 2015 |  Předchozí ročníky

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se přehledu všech poskytovatelů zdravotních služeb odbornosti 925, kteří mají uzavřenou smlouvu s VZP k aktuálnímu datu v této odbornosti.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě odkazu na zveřejněnou informaci www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí seznamu pracovišť s nasmlouvaným zdravotním výkonem s kódem 51849 a 51850 ve stanovém datovém rozhraní.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací o celoživotním vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků. Konkrétně byl požadovány následující informace: 1. diplomy jakých subjektů organizujících celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků jsou ze strany Vaší pojišťovny v roce 2023 pro účely bonifikace ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulační omezení pro rok 2023, akceptovány, 2. jaká kritéria jsou Vaší pojišťovnou stanovena pro výběr těchto subjektů, 3. jakým způsobem probíhá dohodovací řízení ve vztahu k bonifikaci celoživotního vzdělávání mezi Vaší pojišťovnou a takovým subjektem, 4. jakým způsobem je zařazení subjektu jako subjektu organizujícího celoživotní vzdělávání Vaší pojišťovnou potvrzeno.

  VZP ČR žadateli poskytla tyto informace:

  Ad 1. a 2.

  VZP ČR bonifikovala celoživotní vzdělávání na základě dohody s Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) již roku 2014, a to pouze u lékařů s diplomem ČLK (ambulantní specialisté, praktičtí lékaři, gynekologové). Od roku 2019 je bonifikace za celoživotní vzdělávání součástí tzv. úhradové vyhlášky, resp. dohod z dohodovacího řízení. V segmentu fyzioterapie je pak od roku 2021. Již při tvorbě dohody a začlenění celoživotního vzdělávání do systému bonifikace probíhala diskuse s poskytovateli zdravotních služeb nad tím, jaké subjekty vydávají doklady celoživotního vzdělávání. Segmenty dohodovacího řízení prostřednictvím svých koordinátorů předaly přehled subjektů, které mají zpracovaný systém celoživotního vzdělávání a vydávají doklady celoživotního vzdělávání včetně vzorů těchto dokladů (identifikace certifikovaného zdravotnického pracovníka, platnost diplomu atd.). Koordinátory byly předloženy následující subjekty (zastupující poskytovatele zdravotních služeb v dohodovacím řízení):

  • Česká lékařská komora,
  • Sdružení praktických lékařů ČR,
  • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost,
  • Asociace klinických logopedů ČR,
  • Asociace klinických psychologů,
  • Česká společnost ortoptistek,
  • UNIFY ČR.

  Ad 3.

  VZP ČR při bonifikaci vychází z dohod uzavřených v dohodovacím řízení pro daný rok, případně z ustanovení úhradové vyhlášky pro daný rok. Aktuálně jsou bonifikace za celoživotní vzdělávání realizovány ve třech segmentech:

  • segment praktických lékařů,
  • segment ambulantní specializované péče,
  • segment ambulantní gynekologické péče,
  • segment fyzioterapie – nelékařské profese.

  Dohodovací řízení probíhá podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární orgány nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách. K dotazu na průběh konkrétního aktuálního dohodovacího řízení (zde specificky ve vztahu k bonifikaci celoživotního vzdělávání) VZP ČR sděluje, že konkrétní průběh je dokumentován prostřednictvím zápisů z jednotlivých jednání, resp. Jednacím řádem předvídaných protokolů. Ke dni odpovědi na žádost o informace má VZP ČR k dispozici pouze ty informace o průběhu dohodovacího řízení, které jsou zaznamenány v již vyhotovených zápisech o proběhlých jednáních v rámci dohodovacího řízení pro rok 2024. Tyto zápisy jsou dostupné na internetové adrese: https://www.dr2024.cz/. VZP ČR dále sděluje, že v závislosti na vývoji aktuálního dohodovacího řízení budou v následujících měsících na uvedené internetové adrese k dispozici další zápisy a protokoly dokumentující průběh dohodovacího řízení a jednotlivých segmentů.


  Ad 4.

  Dle aktuální úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb., vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (konkrétně Příloha č. 2, odrážka A), bod 2. písm. a) se základní kapitační sazba navyšuje v případě, že „poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2023 doloží, že nejméně 50 % lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli dokladu vydaného příslušnou profesní komorou nebo profesním sdružením v souladu se stavovskými předpisy této komory nebo profesního sdružení osvědčujícího celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
  a farmaceuta
  (dále jen „doklad celoživotního vzdělávání lékařů“), přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2023; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel doloží zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů“
  .

  Subjekty, které vydávají doklady celoživotního vzdělávání, jsou vyjmenovány v bodě Ad 1. a 2. výše. Subjekty, které organizují a pořádají celoživotní vzdělávání, jsou dle § 22 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • Ministerstvo zdravotnictví,
  • vysoké školy připravující studenty k výkonu zdravotnického povolání,
  • Česká lékařská komora,
  • Česká stomatologická komora,
  • Česká lékárnická komora,
  • odborné lékařské společnosti ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení,
  • pověřené organizace, tj. právnické osoby zřízené Ministerstvem zdravotnictví, které Ministerstvo zdravotnictví pověřilo výkonem některých činností podle uvedeného zákona, nebo právnické osoby, se kterými Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo veřejnoprávní smlouvu
   za účelem přenesení výkonu některých činností podle uvedeného zákona.

  Stavovský předpis č. 16 České lékařské komory („SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY“) upravuje v § 13 odst. 1 náležitosti žádosti o vydání dokladu o účasti v systému celoživotního vzdělávání (tzv. Diplom celoživotního vzdělávání lékařů) a dále v odst. 2 podmiňuje jeho vydání získáním určitého počtu kreditů za určité období. Kredity získává žadatel o vydání dokladu za absolvované vzdělávací akce. VZP ČR žádným způsobem nepotvrzuje „zařazení subjektu jako subjektu organizujícího celoživotní vzdělávání“, neboť tyto subjekty, jejichž okruh je dán zákonem, pouze zajišťují a organizují celoživotní vzdělávání, avšak samy jako takové nevydávají doklad celoživotního vzdělávání lékařů, který je teprve podkladem pro bonifikaci ze strany VZP ČR (ač se v některých případech, jako např. ČLK, tyto subjekty překrývají, jedná se o dvě rozdílné činnosti).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala údajů o výdajích na vybrané potraviny pro zvláštní lékařské účely za kalendářní rok 2022, které byly specifikovány v tabulce přiložené k žádosti.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 911 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 2. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 914 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 3. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 921 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 4. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 925 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 5. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 926 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 6. Počet unikátních ošetřených pojištěnců v roce 2022 v odbornosti 925. 7. Výsledná úhrady za výkony v odbornosti 925 v roce 2022 bez dopravy. 8. Výsledná výše úhrady za výkony dopravy v odbornosti 925 v roce 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se průměrných nákladů na léky v ambulancích odbornosti dermatologie za období let 2020 – 2022 ve členění na ZULP a RECEPT.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu UOP, kterým byl alespoň jednou předepsán zdravotnický prostředek v některé v žádosti specifikované kategorii, a to ve členění na jednotlivé úhradové kategorie a jednotlivé roky.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o průměrných nákladech (v Kč) na léky v ambulancích jednotlivých odborností rozdělených na kategorii ZULP a RECEPT za období 2020 – 2022 včetně. Jednalo se o odbornosti: KAR, INT, DIA, END, NEU, GER, NEF, GIT, KVM, J9 dle požadované struktury.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně počtu balení léčivého přípravku BOSULIF uhrazených VZP ČR (prostřednictvím mimořádné úhrady dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění) v letech 2021 až 2022 po jednotlivých letech.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  ROK provedení

  KOD

  NÁZEV

  DOPLNĚK

  CELKEM POČET

  2021

  0194012

  BOSULIF

  100MG TBL FLM 28

  123

  2021

  0194014

  BOSULIF

  500MG TBL FLM 28

   16

  2022

  0194012

  BOSULIF

  100MG TBL FLM 28

  209

  2022

  0194014

  BOSULIF

  500MG TBL FLM 28

   13

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 3/2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2015 – 3/2023 pro vybrané léčivé přípravky.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala onemocnění Castlemanovou chorobou, akromegalií a Cushingovým syndromem.

  Žadateli byla poskytnuta data uvedená v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výši celorepublikové průměrné úhrady za pojištěnce (PURo) ve vybraných odbornostech za rok 2019 a 2020 (zachycených ve vyúčtování let 2021 a 2022).

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Odbornost Průměrná hodnota PURO
  ve vyúčtování roku 2021
  Průměrná hodnota PURO
  ve vyúčtování roku 2022
  101 1 019 1 094
  103 1 650 1 774
  107 2 289 2 382
  201 1 056 1 139
  209 1 308 1 391
  404 1 029 1 080
  501 1 238 1 298
  606 826 879
  701 980 1 052
  705 915 979
  706 1 349 1 422
  603 1 389 1 382
  902 2 978 3 005
  925 12 309 11 875
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala závazného stanoviska Ministerstva spravedlnosti, které podporuje postup v souladu se záměry zákona č. 286/2021 Sb.

  Žadatelce bylo poskytnuto přiložené závazné stanovisko MS ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se průměrné hodnoty parametru PURO u ambulantních PZS za rok 2019 v odbornostech 201 a 902 pro Jihomoravský kraj.

  VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila:

  Průměrné hodnoty PURO (průměrná úhrada na jednoho pojištěnce v referenčním období) za rok 2019 u ambulantních PZS v Jihomoravském kraji:

  • odbornost 201 - rehabilitační a fyzikální medicína 1 056,50 Kč
  • odbornost 902 - fyzioterapeut 2 615,08 Kč
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • Žadatel požadoval sdělit, zda jestli konkrétní IČP (poskytovatel zdravotních služeb) v nedávných měsících a v minulém roce prošlo věstníky VZP, kde měla být informace o komplikacích tohoto IČP.

  VZP ČR nevede žádné Věstníky s informacemi o průběhu smluvních vztahů se svými smluvními partnery. S ohledem na tuto skutečnost proto nedochází ke zveřejňování informací o průběhu smluvních vztahů mezi VZP ČR a jejími smluvními partnery.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně údajů za období let 2018 – 2022:

  1. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném roce léčivé přípravky poskytované a předepisované v centrech se zvláštní smlouvou.
   Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
   1. Rok
   2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
   3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
   4. Počet unikátních pojištěnců
  1. Celkové náklady vynaložené na léčivé přípravky poskytované a předepisované pacientům v centrech se zvláštní smlouvou.
   Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
   1. Rok
   2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
   3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků
    s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
   4. ATC
   5. Celkové náklady na uhrazené léčivé přípravky
  2. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly v daném kvartále vykázány léčivé přípravky poskytované a předepisované pacientům v centrech se zvláštní smlouvou.
   Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
   1. Kvartál a rok
   2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
   3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
   4. ATC skupina
   5. Název léčivého přípravku
   6. Počet unikátních pojištěnců
  1. Počet balení léčivých přípravků v daném měsíci, uhrazených pacientům v centrech se zvláštní smlouvou.
   Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
   1. Měsíc a rok vykázání LP
   2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
   3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
   4. ATC skupina
   5. SÚKL kód léčivého přípravku
   6. Název léčivého přípravku
   7. Doplněk názvu léčivého přípravku
   8. Počet uhrazených balení

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. K jednotlivým částem VZP ČR žadateli sdělila:
  Část 1 – rok, diagnostická skupina, počet unikátních pojištěnců
  Část 2 – rok, diagnostická skupina a ATC skupina
  Část 3 – kvartál a rok, diagnostická skupina, ATC skupina, název léčivého přípravku a počet unikátních pojištěnců
  Část 4 – měsíc a rok vykázání, diagnostická skupina, ATC skupina, SÚKL kód, název léčivého přípravku, doplněk názvu léčivého přípravku a počet uhrazených balení

  K požadavku na zaslání údaje o MKN-10 VZP ČR uvedla, že tato informace není dostupná v informačním systému VZP ČR. Žádost o informace se týká léčivých přípravků, které jsou podávány pouze poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž má zdravotní pojišťovna ve smyslu § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou zvláštní smlouvu. Jedná se zvláštní skupinu zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP), které nesou označení „S“ dle § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy léčivých přípravků v režimu tzv. centrové péče. V případě centrových ZULP nemá VZP ČR v příslušné aplikaci - databázi CENTROLEK, ve které jsou uložena data k vyúčtování centrové péče a ze které datoví analytici VZP ČR získávají požadované informace, k dispozici údaj o diagnóze. Za účelem vyúčtování má VZP ČR nicméně k dispozici údaj o diagnostické skupině, který lze poskytnout. VZP ČR dodává, že pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza. Diagnostické skupiny reflektují potřeby pro vykazování a úhradu zdravotní péče v návaznosti na úhradovou vyhlášku a interní potřeby VZP ČR.

  K požadavku na poskytnutí informací o úhradě (náklady na uhrazené léčivé přípravky) VZP ČR žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SŘ“, v režimu spisové služby. Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou volně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné v seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese: prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), je žadatel schopen zjistit výši úhrady, a to jednoduchým výpočtem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, jaké množství z vykázaných implantovaných nitroočních čoček u VZP ČR tvoří torické nitrooční čočky (kód 993) za rok 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data jsou veřejně dostupná na internetových stránkách VZP ČR v části: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat.

  Kód výkonu/OD

  Název výkonu/OD

  Počet výkonů/OD

  Počet UOP

  75992

  (VZP) OPERACE KATARAKTY S POUŽITÍM HYDROFOBNÍ ČOČKY

  66 326

  39 487

  75993

  (VZP) OPERACE KATARAKTY S POUŽITÍM TORICKÉ ČOČKY

  2 162

  1 597

  75999

  (VZP) OPERACE KATARAKTY S POUŽITÍM HYDROFILNÍ NEBO TVRDÉ ČOČKY

  6 091

  4 137

  Pro implantace nitroočních čoček jsou vytvořeny 3 balíčky:

  1. Balíček – hydrofilní čočky (výkon č. 75999)
  2. Balíček – hydrofobní čočky (výkon č. 75992)
  3. Balíček – torické čočky (výkon č. 75993)

  Každý balíček se vztahuje k implantaci jedné čočky. Počet výkonů se tedy rovná počtu implantovaných čoček. Celkově bylo za rok 2022 implantováno 74 579 nitroočních čoček z čehož 2 162 byly čočky nitrooční torické.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o: 1. Celkovém počtu pojištěnců ve věku 6-45 let, rozděleného do čtyř věkových kohort 6-12, 12-16, 16-25, 25-45 v jednotlivých letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 2. Souhrnném počtu případů myokarditidy nebo perikarditidy pojištěnců ve věku 6-45 let v jednotlivých letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, a to dle věkových kategorií 6-12, 12-16, 16-25, 25-45.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě příloh. K informacím k bodu 1. VZP ČR uvádí, že údaje za rok 2023 byly poskytnuty s výstupem ke dni 25. 4. 2023. Věkové skupiny byly vyhledány tak, že byl vybrán věk 6–11 let a 364 dnů, následující věková skupina je pak 12–15 let a 364 dny atd. K bodu 2. VZP ČR uvádí, že výběr byl proveden nad diagnózami dle MKN-10: I21, I26, I30, I40, I41.1, I51.4, I42, I46 (I46.0, I46.1, I46.9), I47.2, I48, I49.0, I50, I61, I63, I64, I74, I80, R96, R55.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu UOP u vybraných léčivých přípravků za období let 2020 - 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala léčby dětské obezity za rok 2021 případně 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila k jednotlivým dotazům následující informace.

  1. 02039 Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD
   1. Kolik PLDD vykazovalo
   2. Kolikrát byl vykázán
   3. Kolika pojištěnců byl vykázán 5 až 6 x
  2. Kolika pojištěncům byla uhrazena pobytová péče pro obezitu XXIV/2 v ozdravovnách
   Jaká byl celková úhrada za pobytovou léčbu
  3. Kolik PLDD bylo zapojeno do projektu VZP Plus Obezita.
   Jaká byla úhrada za program
  4. Jaká byla úhrada z fondu prevence na prevenci dětské obezity.

  Ad A) až C) byly informace poskytnuty formou přiloženého souboru dat.

  Ad bod D byla sdělena následující informace:
  V rámci programu podpory pohybových aktivit dětí do 18 let vyplatila VZP z Fondu prevence na příspěvcích svým klientům v roce 2021:  80 716 897 Kč a v roce 2022: 134 276 746,- Kč.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 4. čtvrtletí roku 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. S kolika stomatology má VZP uzavřené smlouvy? Kolik dentistů spadá pod právnické osoby (stomatologická zařízení), s nimiž má VZP uzavřenou smlouvu? Otázky směřují k celkovému počtu úvazků zubních lékařů, kteří tvoří celkové kapacity k ošetření pojištěnců VZP. Kolik lékařů (ve smyslu úvazků) je ve smluvním vztahu s VZP? 2. Kolik má VZP pojištěnců? 3. Je stanoven maximální a minimální počet pojištěnců na jednoho zubního lékaře?

  Žadateli byla poskytnuta následující informace.

  V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje VZP ČR požadované informace odkazem na dálkový přístup ke zveřejněným informacím, čímž VZP ČR jakožto povinný subjekt plní svou informační povinnost ve smyslu § 4a odst. 2 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím, a to takto:

  Ad. 1 odkazem na znění aktuální ročenky, zdrojová tabulka T 3.2c, resp. T 3.3a odbornost 015 - ortodoncie

  Ad. 2 odkazem na znění aktuální ročenky, zdrojová tabulka T 1.1.

  Ročenky - VZP ČR
  Data za rok 2022 žadatel nalezne v ročence následující, která bude zveřejněna v průběhu října 2023

  Ad.3 Z pohledu smluvní politiky VZP ČR nestanovuje maximální a minimální počet pojištěnců na jednoho smluvního lékaře.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Celková hodnota dávek (v Kč) vykázaných smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2021 bez výkonů dopravy a antigenních testů (výkony bez dopravy a testování oceněné příslušnou hodnotou bodu dle splnění bonifikačního kritéria). 2. Celkový počet bodů vykázaných v roce 2021 za výkony (bez výkonů dopravy a antigenních testů) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti fyzioterapie (902). 3. Celková úhrada za výkony (bez dopravy a antigenních testů) v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2021 vypočtená podle vyhlášky č. 428/2020 Sb. 4. Celková úhrada za výkony (bez dopravy a antigenních testů) v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2021 vypočtená podle kompenzační vyhlášky č. 242/2021 Sb. v platném znění

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu pracovišť s nasmlouvaným zdravotním výkonem s kódem 63920 a 63921.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu smluvních poskytovatelů s odborností 207 pracujících u smluvního poskytovatele, a to v přepočtu na FTE za období let 2019 – 2022.

  VZP ČR žadatele v souvislosti s lety 2019 – 2021 odkázala na informace zveřejnění v ročenkách VZP ČR za jednotlivé roky, konkrétně ve zdrojových tabulkách T3.3a v požadované odbornosti 207 na úrovni krajů (https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky). Informace FTE odpovídá v tabulkách označení PPP (přepočtené úvazky). V tabulkách se nachází též rozdělení na segment ústavní péče (PLS) a segment péče ambulantní (PAS). Konkrétně jsou údaje k dispozici na těchto internetových odkazech:

  Informace za rok 2022 VZP ČR žadateli zaslala v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací vztahujících se k vakcínám proti papilomaviru, dle struktury uvedené žadatelem.

  VZP ČR žadateli sdělila informace formou souboru dat uvedených v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se obvyklého nebo přibližného paušálu pro poskytovatele nestátní zdravotní dopravní služby.

  K žádosti ze dne 25. 3. 2023,ve které žádáte dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení informace:

  „Obvyklý nebo přibližný paušál pro poskytovatele nestátní zdravotní dopravní služby“, sdělujeme:

  Dle § 15 vyhlášky č. 315/2022 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 je zdravotní dopravní služba hrazena takto:

  (1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby se výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy pro poskytovatele

  a) poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 1,33 Kč,

  b) neposkytující zdravotnickou dopravní službu  v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 1,09 Kč.

  Z uvedeného vyplývá, že poskytovatelé zdravotní dopravní služby nejsou hrazeni paušální úhradou. Proto požadavku na sdělení „obvyklého nebo přibližného paušálu“ nelze vyhovět, protože takový parametr v úhradovém mechanismu v roce 2023 neexistuje. Obdobně tomu bylo v předchozích letech.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů: A. Objem uhrazených léčivých přípravků pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až prosinec 2022 ve struktuře: počet, specifikace a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept/zvlášť účtovaný léčivý přípravek). B. Objem uhrazených zdravotnických prostředků pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až prosinec 2022 ve struktuře: počet, specifikace a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků. C. Objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až prosinec 2022 ve struktuře: počet, specifikace a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vykázaných výkonech souvisejících s testováním novorozenců na SMA/SCID od ledna roku 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vybraných léčivých přípravcích za období prosinec 2021 až leden 2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o úhradách zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti 925 – domácí péče.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů: 1. Kolik celkem pacientů bylo v roce 2022 léčeno za pomocí inzulinové pumpy? 2. Kolik celkem pacientů bylo v roce 2022 léčeno za pomocí kontinuální monitorace glukózy (CGM)?

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • Žadatel žádal o sdělení informací, které subjekty odbornosti 921 (porodní asistentka) a 603 (gynekologie a porodnictví) provozující činnost na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, si v roce 2022 a dosavadní části roku 2023 vykázaly u VZP poskytnutí těchto výkonů: 06021 - KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU – Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy se zařazením do prenatální poradny, vystavením těhotenské průkazky a rozpisem všech vyšetření během těhotenství 06023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU – Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU – Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše vyplacených finančních prostředků dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie.v roce 2022 a počtu individuálních žadatelů o tento příspěvek v roce 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila žadateli následující informace.

  Statistika příspěvků na celiakii 2022:

  dospělí (18 až 26 let):

  • počet žadatelů 1995,
  • celkem čerpáno 13.220.000,- Kč

  junior (do 18 let):

  • počet žadatelů 6064
  • celkem čerpáno 43.760.000,- Kč
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 13.2. 2023 a dvou žádostí ze dne 14.2.2023 (uvedených na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace )

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis (Rx) za období 1/2017 – 12/2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. K požadavku na poskytnutí informací o celkové úhradě VZP ČR žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP. Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), lze zjistit požadované údaje VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné informace.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu vydaných pomůcek a úhradě za tyto pomůcky za rok 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výkonech od 12/21 do 1/23 souvisejících s covid-19.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu UOP u vybraných léčivých přípravků za období let 2018 - 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala počtu vykázaných výkonů a bodů za tyto výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů za rok 2022 a vykázané množství a náklady za jednotlivé zdravotnické prostředky dle aktuálního Úhradového katalogu VZP - ZP za rok 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila k požadavku na poskytnutí informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů, že vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, stanovuje v příloze seznam zdravotních výkonů spolu s bodovými hodnotami. Tato vyhláška je spolu se svými přílohami veřejně dostupná. Veřejnou databázi zdravotních výkonů je možné nalézt pod tímto odkazem: https://szv.mzcr.cz/. 

  Ve zbytku žádosti poskytla informace formou souboru dat uvedených v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající o počtu následujících typů lůžek smluvních poskytovatelů VZP ČR v jednotlivých krajích ČR: - lůžek ošetřovatelského typu, - lůžek typu LDN.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR u poskytnutým informacím uvádí, že data odpovídají stavu k 1. 2. 2023. Nula u počtu ošetřovatelských lůžek v Jihočeském kraji je způsobena historickým poměrem nasmlouvaných lůžek (převedení lůžek ošetřovatelského typu na lůžka typu LDN).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích v letech 2020 až 2022 v podrobném členění.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlé přílohy. Konkrétně byly žadateli informace poskytnuty v následující, rozsahu s těmito komentáři:

  • Část A

   • ROK: Rok vykázání ZP
   • MĚSÍC: Měsíc vykázání ZP
   • REGION:
     • údaje byly poskytnuty tak, jak jsou vykazovány jednotlivým regionálním pobočkám VZP ČR, tedy ve členění na regionální pobočky
   • KRAJ:
    • údaje byly poskytnuty tak, jak jsou vykazovány jednotlivým regionálním pobočkám VZP ČR, tedy ve členění na regionální pobočky
   • IČZ:
    • údaje byly poskytnuty tak, jak jsou vykazovány jednotlivým regionálním pobočkám VZP ČR, tedy ve členění na regionální pobočky
   • TYP POSKYTOVATELE:
    • byl poskytnut údaj o poskytovatelích rozdělený na ambulantní a lůžkové tak, jak jsou dle interních pravidel a pravidel smluvní politiky zařazovány do jednotlivých částí zdravotně pojistného plánu
   • ODBORNOST: odbornost předepisujícího poskytovatele, nebo poskytovatele který vykázal ZP k úhradě, pokud se jedná o ZP nepředepisovaný na poukaz,
   • KOD: kód ZP,
   • SKUPINA ZP: úhradová skupina ZP dle Úhradového katalogu VZP – ZP,
   • DG:
    • doklady 12,13 a 14 (poukazové ZP) diagnóza je uváděným údajem – informace byla poskytnuta
    • doklad 03 diagnóza není povinně uváděným údajem – byl poskytnut údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06, společně dále jako „výkonové doklady“). VZP ČR zde upozorňuje na skutečnost, že tento údaj nelze ztotožnit s pojmem „diagnózy, pro kterou byl ZUM lékařem indikován“. Součástí výkonového dokladu je, kromě údaje označeného jako základní diagnóza (který je umístěn v záhlaví výkonového dokladu a jehož poskytnutí žadatel požaduje), také údaj ostatní diagnózy a na každém jednotlivém řádku je pak možnost uvést diagnózu řádkovou. VZP ČR uvádí, že zjednodušený přístup, v němž VZP ČR žadateli poskytuje základní diagnózu z výkonového dokladu, může vést ke vzniku zcela zkreslených údajů. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně není přiřaditelná k jednotlivým ZUM bez toho, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní ZUM indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. VZP ČR konstatuje, že k provádění analytické činnosti není dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna.
   • VÝŠE ÚHRADY: Informace o výši úhrady
    • údaj o stupni inkontinence nebyl v informačním systému VZP ČR dostupný
   • MNOŽSTVÍ: Množství uhrazených ZP,
   • UHRADA: Celková úhrada za ZP v Kč.
  • Část B

   • DG
    • doklady 12, 13 a 14 (poukazové ZP) diagnóza je uváděným údajem – informace byla poskytnuta
    • doklad 03 diagnóza není povinně uváděným údajem – byl poskytnut údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06, společně dále jako „výkonové doklady“). VZP ČR zde upozorňuje na skutečnost, že tento údaj nelze ztotožnit s pojmem „diagnózy, pro kterou byl ZUM lékařem indikován“. Součástí výkonového dokladu je kromě údaje označeného jako základní diagnóza (který je umístěn v záhlaví výkonového dokladu a jehož poskytnutí žadatel požaduje) také údaj ostatní diagnózy a na každém jednotlivém řádku je pak možnost uvést diagnózu řádkovou. VZP ČR uvádí, že zjednodušený přístup, v němž VZP ČR žadateli poskytuje základní diagnózu z výkonového dokladu, může vést ke vzniku zcela zkreslených údajů. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně není přiřaditelná k jednotlivým ZUM bez toho, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní ZUM indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. VZP ČR konstatuje, že k provádění analytické činnosti není dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna.
   • Tabulka 5 - Stupeň inkontinence
    • U skupiny ZP č. 2.01.01.01 bylo provedeno rozdělení dle výše úhrady, kdy výše úhrady dle Kategorizačního stromu odpovídá stupni inkontinence

  Ostatní skupiny spadající do skupiny 2.01.01 nerozlišují výši úhrady dle stupně inkontinence, z tohoto důvodu nebylo další podrobnější rozdělení provedeno, jelikož údaj o stupni inkontinence není v informačním systému VZP ČR dostupný a je možné jej dohledat pouze ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.

   

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtů unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek nebo léčivý přípravek hrazený prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb a informace ohledně celkových úhrad, kdy informace byly požadovány let 2017 až 2022.

  Žadateli byla poskytnuta odpověď ve formě rozsáhlých souborů dat.

  Dále k požadavku na poskytnutí informace ohledně úhrad bylo odpovězeno následující s odkazem na uveřejněnou informaci.

  Ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“) vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tyto spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné.

  Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě ustanovení § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které budou poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), je žadatel s to zjistit výši úhrady jednoduchým výpočtem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu UOP u vybraných zdravotních výkonů za období let 2020 - 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o množství finančních prostředků uhrazených vybraným poskytovatelům zdravotních služeb v letech 2019 - 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích předepisovaných na poukaz za jednotlivé měsíce roku 2022 ve skupinách 02.02, 02.03 a 03 ve struktuře: celková úhrada, celkem uhrazených balení (na úrovni SÚKL kódu).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • Žadatel žádal o sdělení následujících informací, 1) Zda VZP ČR k zajištění dostupnosti hrazené péče porodních asistentek v oblasti hlavní město Praha oslovila aktivně nějaké porodní asistentky za posledních 12 měsíců, které konkrétně a jaké konkrétní legislativní podmínky nesplňovaly, že nebylo možné s nimi uzavřít smlouvu. 2) Které porodní asistentky máte do tohoto dne nasmlouvané pro 06021 – KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU - Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy se zařazením do prenatální poradny, vystavením těhotenské průkazky a rozpisem všech vyšetření během těhotenství 06023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU - Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU - Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. 3) Pokud ne, kdy VZP začnete aktivně uplatňovat § 40 odst. 7 a 46 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění na kody: 06021, 06023, 06211.

  K bodu 1) žádosti bylo sděleno, že VZP ČR neoslovila za posledních 12 měsíců v oblasti hlavní město Praha žádnou porodní asistentku. O navázání smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami žádá zájemce po doložení doporučujícího výsledku z výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb konaného dle ust. § 46–52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. V období posledních 12 měsíců se žádné výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb v odbornosti porodní asistentka (921) pro území Prahy či Středočeského kraje nekonalo. Pro možnost řešení navázání smluvního vztahu je úspěšné výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb zákonnou podmínkou.

  K bodu 2) žádosti byl zaslán seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají s VZP ČR nasmlouvané výkony 06021, 06023 a 06211 v odbornostech 603 a 921 v rámci celé České republiky ve formátu excelové tabulky.

  V bodu 3) pak bylo rozhodnuto o odmítnutí poskytnutí informace.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se úhrad zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti domácí péče za roky 2019 až 2022.

  VZP ČR žadateli poskytla informace formou souboru dat uvedených v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o 1. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla vykázána diagnóza R57.2 (septický šok) nebo T81.1 (šok během nebo následující po výkonu nezařazený jinde) podle klasifikace MKN, zvlášť v letech 2020, 2021 a 2022, 2. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla vykázána diagnóza R57.2 nebo T81.1 podle klasifikace MKN, zvlášť v letech 2020, 2021 a 2022, s rozdělením na regiony, 3. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly v letech 2020, 2021 a 2022 vykázány léčivé přípravky se SUKL kódy 0137494; 0159465; 0173838; 0225976, 4. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly v letech 2020, 2021 a 2022 vykázány léčivé přípravky se SUKL kódy 0137494; 0159465; 0173838; 0225976 – souhrnný údaj za ČR.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se celkového počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2015 – 12/2022 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti v detailním členění.

  VZP ČR žadateli poskytnula informace ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtů unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 12/2022:

  1) Dle SÚKL kódu:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 10 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949 v okrese Tábor)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (tj. např. za období říjen-prosinec 2021 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949 v okrese Tábor)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (tj. např. za období leden-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949 v okrese Tábor)

  2) Dle názvu léčivého přípravku:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara v okrese Břeclav)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 60 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara v okrese Břeclav)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 70 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara v okrese Břeclav)

  3) Dle účinné látky:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 15 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02 v okrese Kolín)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 25 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02 v okrese Kolín)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02 v okrese Kolín)

  4) Dle ATC4 skupiny:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10BA skupiny v okrese Liberec)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno z A10BA skupiny v okrese Liberec)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 40 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10BA skupiny v okrese Liberec)

  5) Dle ATC3 skupiny:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 25 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny v okrese Most)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny v okrese Most)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 45 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny v okrese Most)

  6) Dle ATC2 skupiny:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny v okrese Hradec Králové)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 40 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny v okrese Hradec Králové)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny v okrese Hradec Králové)

  7) Dle ATC1 skupiny:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A v okrese Tábor)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 45 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A v okrese Tábor)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 55 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A v okrese Tábor)

  8) Dle okresu nebo dle jiného geografického členění dostupného v databázi pojišťovny:

  1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v okrese Chrudim a 200 UOP v okrese Sokolov uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560)
  2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v okrese Chrudim a 200 UOP v okrese Sokolov uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560)
  3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v okrese Chrudim a 200 UOP v okrese Sokolov uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560)

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli poskytnula informace ve formě rozsáhlých příloh. Informace byly poskytnuty ve členění na regiony Čechy, Morava, Slezsko. Jako název léčivého přípravku byl poskytnut údaj dostupný z číselníku LEKY.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s laboratorní analýzou séra, přesněji se stanovením lipoproteinu (a) v séru – VZP kód: 81541; NČLP kód: 18005.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu vykázaných výkonů a množství a nákladech za jednotlivé zdravotnické prostředky za období roku 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů na webových stránkách: szv.mzcr.cz. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

 • Žadatel žádal o sdělení informace: 1) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny celkem bylo ke dni 31.12.2021 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost? 2) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny s trvalým pobytem na území městyse Nehvizdy bylo ke dni 31.12.2021 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost? 3) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny celkem bylo ke dni 31.12.2022 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost? 4) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny s trvalým pobytem na území městyse Nehvizdy bylo ke dni 31.12.2022 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost?

  K bodu 1 a 2 Vaší žádosti sdělujeme, že k 31.12.2021 bylo u PZS MUDr. Anny Ďurianové registrováno 180 pojištěnců VZP ČR, z toho 78 s adresou v Nehvizdech.

  K bodu 3 a 4 Vaší žádosti sdělujeme, že k 31.12.2022 bylo u PZS MUDr. Anny Ďurianové registrováno 148 pojištěnců VZP ČR, z toho 67 s adresou v Nehvizdech.

  Pro upřesnění sdělujeme, že adresu pojištěnce čerpáme z informačního systému, kam je adresa doplňována na základě ohlášení adresy pojištěncem, což ale nemusí být vždy nutně adresa trvalého pobytu.  Počet registrovaných pojištěnců nemusí odpovídat počtu pojištěnců, kterému je PZS péče fakticky poskytována.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů:

  1. Kolik bylo za období červenec 2022 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 1 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?
  2. Kolik bylo za období červenec 2022 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 2 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?
  3. Kolik bylo za období leden 2021 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 3 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?
  4. Kolik bylo za období leden 2021 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 4 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vykazování dat v ročenkách VZP ČR za obor psychiatrie 3_5, část D – Lůžková péče k 31. 12. akutní lůžková péče, krajské srovnání (III_T_3D1), ve které jsou za roky 2010 a 2011 dle evidovány úvazky lékařů výrazně vyšší, než v následujících letech (2012 – 2021).

  VZP ČR žadateli sdělila, že od roku 2012 došlo v rámci lůžkových psychiatrických pracovišť ke zpřesnění evidence, neboť do té doby byl u vybraných pracovišť evidován personál jak z akutní, tak z následné psychiatrické péče. Z tohoto důvodu tak nebylo možné přesně stanovit, kde příslušný pracovník vykonává svou činnost. VZP ČR v ročenkách od roku 2012 do současnosti již tyto skutečnosti striktně odděluje, nicméně je to příčinou meziroční změny v úvazcích personálu oproti roku 2010 a 2011.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu pacientů, úhradě za LP, ZP, ZULP a úhradě za výkony, a to pro: • specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů, pro které se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k úhradové vyhlášce, • poskytovatele ambulantní péče v odbornostech 914, 916, 921 a poskytovatele domácí péče v odbornostech 925 a 926 hrazené podle seznamu výkonů, kterým se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k úhradové vyhlášce, vše na ročním souhrnu za roky 2018-2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlé přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 16. 1. 2023 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh (část z nich je přiložena).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se sporu s poskytovatelem zdravotních služeb.

  Žadateli byla poskytnuta odpověď ve formě rozsáhlých dokumentů.

 • Žadatel žádal o sdělení informace, zda došlo k vyplacení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky dle §20a vyhlášky č. 305/2020 Sb. (kompenzace covid) společnosti ZAMZAM s.r.o.

  K Vaší žádosti sdělujeme, že ke dni podání Vaší žádosti o poskytnutí informací nebyly poskytovateli zdravotních služeb společnost ZAMZAM s.r.o. kompenzace dle výše uvedených vyhlášek fakticky vyplaceny. Dopočet kompenzace pro poskytovatele zdravotních služeb společnost ZAMZAM s.r.o., IČO 27211223 bude VZP ČR vyplacen k datu 21. 2. 2023.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se léčby dětské obezity v letech 2010 až 2022.

  Žadateli byly poskytnuty následující odpovědi.

  • Jaký byl rozpočet VZP ČR na aktivity spojené s prevencí dětské obezity v jednotlivých letech od roku 2010 až do roku 2022?

  VZP ze svého fondu prevence v uvedených letech nabízela různé preventivní programy zaměřené na prevenci kardiovaskulárních chorob mezi jejíž významné rizikové faktory patří nadváha a obezita. Většina prostředků, které byly klientům VZP v těch programech vyplaceny byly zaměřeny na různé formy pohybových aktivit, v některých letech existovali i příspěvkové programy zaměřené primárně na snížení nadváhy a obezity (např. v roce 2020 příspěvek na nutriční poradenství), nicméně jejich čerpání bylo naprosto zanedbatelné. Klienti si mohli vybrat, zda příspěvek využijí na aktivitu zaměřenou přímo na snížení nadváhy a obezity nebo právě na pohybové aktivity. Objem čerpaných prostředků na pohybové aktivity tak tvořil téměř 100% objemu prostředků přímo čí nepřímo zaměřených na snižování nadváhy a obezity.
  V letech 2011 – 2013 existoval program Zdravý život, kdy mohli naši pojištěnci za různé preventivní aktivity získat body a za tyto body mohli čerpat příspěvky na pohybové aktivity nebo na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Výše příspěvku činila 1500 Kč a body mohl klient získat mimo jiné také za snížení nadváhy a obezity. V rámci objemu čerpaných prostředků se nesledovalo, zda klienti čerpali příspěvek na pohybové aktivity nebo na očkování.  V níže uvedené tabulce jsou uvedeny celkové objemy čerpaných prostředků v rámci zmíněných preventivních programů:

  Rok

  Objem čerpaných prostředků

  Preventivní program

  2010

  1 373 00

  Zdraví život

  2011

  38 792 922

  Zdraví život

  2012

  108 815 909

  Zdraví život

  2012

  6 857 980

  Pohybové aktivity

  2013

  209 434 044

  Zdraví život

  2013

  20 392 622

  Pohybové aktivity

  2014

  18 128 283

  Pohybové aktivity

  2015

  48 957 786

  Pohybové aktivity

  2016

  55 485 667

  Pohybové aktivity

  2017

  56999101

  Pohybové aktivity

  2018

  64 299 653

  Pohybové aktivity

  2019

  84 509 960

  Pohybové aktivity

  2020

  105 393 120

  Pohybové aktivity

  2021

  80 716 897

  Pohybové aktivity

  2022

  134 276 746

  Pohybové aktivity

  • Jaké konkrétní preventivní programy dětské obezity podporujete?

  V nabídce preventivních programů pro rok 2023 jsou opět pohybové aktivity. Příspěvek je určen na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity vytrvalostního charakteru, rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla určené dětem ve věku 1 – 18 let, maximální výše příspěvku je 1000 Kč.

  • Zvýhodňujete nějakým způsobem klienty (rodiny), které se pravidelně starají o své zdraví (pohyb/ životospráva)?

  Bonusem pro klienty, které se pravidelně starají o své zdraví a sportují jsou již zmíněné příspěvky na pohybové aktivity.

  Zároveň nabízíme příspěvek na dentální hygienu klientům, kteří absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře a příspěvek na rehabilitační aktivity pro klienty, kteří absolvují některý z celonárodních onko-screeningových programů. Těmito podmíněnými příspěvky odměňujeme klienty, kteří se starají o své zdraví a myslí na prevenci.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích ze skupiny 1 (HVLP) za období 10/2021 – 9/2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se digitální platformy Moje VZP a žádostí o příspěvek na dentální hygienu.

  VZP ČR poskytla žadateli k uvedeným bodům žádosti následující informace.

  1. Platí všichni Vaši klienti platby zdravotního pojištění ve výši stanovené ministerstvem financí???

  2. Klienti, kteří používají aplikaci „Moje VZP“ platí vyšší platby pojistného?

  3. Mají klienti VZP ve smlouvě s Vaší pojišťovnou stanovenou povinnost vlastnit tzv. „chytrý“ telefon (případně počítač), do kterého si lze stahovat aplikace?

  4. Je příspěvek 500 Kč na dentální hygienu určen pouze pro Vaše klienty, kteří mají výše uvedený telefon (počítač) a tudíž mohou použít aplikaci „Moje VZP“?

  5. Pokud ano, z jakého důvodu znevýhodňujete (diskriminujete) klienty, kteří platí stejné částky zdravotního pojištění a tento telefon (počítač) nevlastní, oproti těm, kteří si mohou požádat o proplacení příspěvku na dentální hygienu přes výše uvedenou mobilní aplikaci?

  6. Jste si vědomi toho, že se jedná o znevýhodnění (diskriminaci) určité skupiny Vašich klientů, kteří platí stejné částky zdravotního pojištění a porušení pravidla rovnosti?

  7. Z jakých skutečných důvodů svým klientům vnucujete (podsouváte) tuto aplikaci? Výmluvy, že se jedná o snadnější zpracování ani neuvádějte, neboť nejsou relevantní.

  8. Jste si vědomi, že na stránkách VZP uvádíte zavádějící tvrzení, cituji: Jednorázový příspěvek 500 Kč poskytujeme všem našim pojištěncům od 1 roku.“ To, že tento příspěvek je poskytován pouze klientům, kteří si mohou o příspěvek požádat pouze přes aplikaci „Moje VZP“, je v rozporu s tímto Vaším tvrzením.

  9. Z jakého důvodu není na Vašich stránkách uvedena struktura firmy včetně jména ředitele, náměstků a dalších zaměstnanců?

  10. Považujete toto za transparentní?

  Ad 1) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které stanovuje výši pojistného v § 2 odst. 1 takto: „Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období“, kdy zákon pak podrobně upravuje stanovení vyměřovacího základu, z něhož se výpočet pojistného provádí. Všichni plátci pojistného tedy platí pojistné ve výši stanovené zákonem.

  Ad 2) Platby pojistného jsou stanoveny zákonem ad bod 1) bez ohledu na to, zda pojištěnec používá nebo nepoužívá aplikaci „Moje VZP“.

  Ad 3) Klienti VZP jsou pojištenci v systému veřejného zdravotního pojištění Jejich práva a povinnosti nejsou stanoveny smlouvou se zdravotní pojišťovnou, ale platnou legislativou. Mezi tyto povinnosti nepatří, že musí vlastnit tzv. „chytrý“ telefon či počítač.

  Ad 4) Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na dentální hygienu není vlastnictví telefonu nebo počítače. Jednou z podmínek je ale způsob podání žádosti přes Moje VZP. Tento způsob podání je stanoven s ohledem na podmíněnost příspěvku absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře. Kontrola absolvování prevence probíhá v Moje VZP plně automatizovaně na základě vykázání příslušného preventivního výkonu poskytovatelem zdravotnických služeb.

  Ad 5 a 7) O příspěvek na dentální hygienu lze požádat pouze přes Moje VZP z technických důvodů, kdy je tento příspěvek podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře. Vyhodnocení absolvování prevence provádí automatizovaný systém, který jakmile pojištěnec podmínku splní umožní mu v Moje VZP o příspěvek požádat. Realizovat vyhodnocení manuálně na jednotlivých klientských pracovištích by znamenalo neúměrné náklady na administraci tohoto příspěvku i velkou časovou prodlevu. Jsme připraveni klientům, kteří mohou mít zpočátku obavy, zda zvládnou o příspěvek přes Moje VZP požádat, maximálně na našich pobočkách pomoci s registrací a navigací, jak si o příspěvek mohou požádat. Samotný přístup k počítači a internetu je pak možný bezplatně například ve veřejných knihovnách. O příspěvek může požádat také jiný člen rodiny, pokud si na základě plné moci od pojištěnce zřídí přístup k jeho účtu.

  Ad 6 a 7) Příspěvky jsou hrazeny z fondu prevence nad rámec hrazených zdravotních služeb zákonem garantované zdravotní péče, a to za zákonem stanovených předpokladů vázaných mimo jiné právě na realizaci preventivních programů a odhalování závažných onemocnění. VZP ČR si může dle platné legislativy stanovit podmínky jejich čerpání, včetně způsobu, jak je možné o příspěvek požádat.

  Při nastavování tohoto příspěvku jsme vyhodnotili, že i přes omezení z hlediska způsobu podání žádosti o příspěvek, má smysl tyto příspěvky nabízet a motivovat tím naše pojištěnce k absolvování pravidelných preventivních prohlídek, protože prevence a péče o zdraví je tím nejúčinnějším způsobem, jak předejít nemocem nebo nemoc včas odhalit. Léčba je pak pro pacienta méně náročná a vyhlídky na vyléčení jsou výrazně vyšší než při pozdním záchytu nemoci. Případné odhalení závažných onemocnění v rané fázi je pozitivní nejenom pro konkrétní pacienty, ale v konečném důsledku přináší úspory pro náš celý zdravotní systém. Ušetřené prostředky lze následně využít například na nové léky či léčebné postupy, které bude možné hradit ze základního fondu zdravotního pojištění.

  Takže, i když můžeme podmíněný příspěvek nabízet jen přes Moje VZP kvůli automatizovanému vyhodnocení nároku na příspěvek, rozhodli jsme se ho zavést a naše klienty naučit využívat naši digitalizovanou platformu Moje VZP, kterou výrazně snižujeme náklady na administraci těchto příspěvků a která je umožňuje nabízet právě v návaznosti na preventivní prohlídky.

  Ad 8) Kromě uvedené citace jsou na webových stránkách VZP ČR pod odkazem „Pojištěnci“/ „výhody a příspěvky“/ „Prevence“ – „Dentální hygiena“ uvedeny podmínky čerpání příspěvku, včetně informace, že lze o příspěvek požádat pouze on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP. Informace je tedy úplná.

  Ad 9) Na webových stránkách VZP ČR pod odkazem „Kontaktujte nás“ naleznete všechny důležité kontakty, jimiž se s VZP ČR můžete spojit a získat tak potřebné informace. Popis organizační struktury VZP ČR je uveden pod odkazem „O nás“, v záložce „Kdo jsme“, kde lze nalézt pod částí „Top management“ a „Organizační struktura“ jmenovitě management VZP ČR i regionální pobočky a klientská pracoviště, složení Správní i Dozorčí rady, Výboru pro audit, Rozhodčího orgánu a Revizních komisí, dále pod záložkou „Dokumenty“ naleznete důležité dokumenty, které se týkají VZP ČR včetně například výročních zpráv. Pod záložkou „Informace“ lze získat podrobně informace k žádostem podávaným dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách VZP ČR jsou mimo shora uvedené informace i mnohé další, jak povinně uveřejňované, tak i praktické informace pro klienty. Na svých webových stránkách VZP ČR uveřejňuje všechny skutečnosti tak, jak jí to ukládá platná právní úprava.

  Ad 10) VZP ČR je plně transparentní, plní všechny povinnosti uložené jí zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatními právními předpisy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o centrových léčivých přípravcích.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se úhrady léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

  Žadateli byla poskytnuta odpověď ve formě rozsáhlého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců u vybraných léčivých přípravků.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost společnosti PREFA ŠPECIAL s.r.o., IČ: 02658801, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, o poskytnutí informací:

  • Jaký je objem vykázané péče subjektem Lázně 1897, s.r.o. za rok 2019, 2020, 2021 vůči Vaší zdravotní pojišťovně?
  • Kolika Vašim pojištěncům jste za roky 2019, 2020, 2021 uhradili lázeňský pobyt v tomto lázeňském zařízení?

  VZP ČR žadateli informace sdělila v souladu s ust. § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtů unikátních pojištěnců starších 11 let, u nichž nich byl v období od roku 2018 až do roku 2022 (dle dostupných měsíců) vykázán diagnostický kód L20 - atopická dermatitida včetně všech podkódů.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o roční spotřebě zdravotních pomůcek skupin 01, 02, 03, 13, 17 v ČR za rok 2019 refundovaných VZP ČR v určeném členění.

  VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na údaje zveřejněné na internetových stránkách:
  www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace/zadost-ze-dne-10-7-2020-2

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o spotřebě zdravotních pomůcek skupin 01, 02, 03, 13, 17 za rok 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích z ATC skupiny J07BM.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.