Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2021 |  Ročník 2020 |  Ročník 2019 |  Ročník 2018 |  Ročník 2017 |  Ročník 2016 |  Ročník 2015 |  Předchozí ročníky

 • VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se příspěvků z fondu prevence.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Žádost:

  1. Jaké přínosy a jaké náklady souvisely s příspěvky z fondu prevence VZP v uplynulých letech (např. 2023)?
  2. Jaká částka byla klientům VZP vyplacena (např. opět za rok 2023, případně za další uplynulé roky) na příspěvcích z fondu prevence? 
  3. Jaká částka - pokud ji lze vyčíslit - je naopak na nákladech ušetřena opatřeními, na která je v rámci fondu prevence přispíváno (pohyb, očkování, onkologický screening atd.)?

  Informace:

  Ad 1) VZP ČR se při poskytování příspěvků z fondu prevence řídí platnou legislativou a jeho prostřednictvím hradí zdravotní služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem. Prostředky fondu prevence může využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotních služeb, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Tuto legislativní definici účelu využití prostředků fondu prevence lze zjednodušeně považovat za přínosy související s příspěvky, které byly našim klientům poskytnuty z fondu prevence VZP ČR.

  Přímé náklady související s výplatou příspěvků poskytovaných z fondu prevence pojištěncům VZP ČR jsou řízeny rozpočtově dle schváleného zdravotně pojistného plánu.  Zdroji fondu prevence VZP ČR mohou být v souladu s platnou legislativou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny. Z finančních prostředků základního fondu může Pojišťovna použít prostředky odpovídající až 5 promile z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení provedeném podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění za bezprostředně předcházející kalendářní rok jako zdroj fondu prevence v případě splnění podmínek naplnění rezervního fondu a vyrovnaného hospodaření. Za splnění těchto podmínek může Pojišťovna převést jako zdroj fondu prevence také finanční prostředky z provozního fondu a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných Pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění. V roce 2023 byla na příspěvcích z fondu prevence klientům VZP vyplacena částka 954 922 329,- Kč z plánovaného rozpočtu ve výši 981 mil. Kč.

  Ad 2) V roce 2023 byla na příspěvcích z fondu prevence klientům VZP vyplacena částka 954 922 329,- Kč. Pro srovnání, v roce 2022 činila tato částka 683 924 946,- Kč a v roce 2021 512 100 986,- Kč, a to bez úhrady prostředků podpory testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, která byla v roce 2021 a 2022 v souladu s platnou legislativou z fondu prevence taktéž hrazena.

  Ad 3) Ze své podstaty nelze úsporu nákladů opatřeními, na které je z fondu prevence přispíváno, vyjádřit finančně. Nelze stanovit, jaký přímý finanční efekt má poskytnutí příspěvku na konkrétní preventivní aktivitu z hlediska jednotlivých klientů. Mnohé preventivní programy jsou zaměřeny obecně na prevenci a zlepšení životní stylu a jejich efekt se tak projeví pouze při dlouhodobé změně chování pojištěnce. Finanční příspěvek pojišťovny má pomoci klienta motivovat ke změně či k získání návyku k aktivitám, které mají pozitivní vliv na zdraví a zprostředkovaně na celý zdravotní systém.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se mimořádné úhrady léčivého přípravku Besremi. Konkrétně byly požadovány informace: 1. kolika pojištěncům v současné době hradíte LP Besremi v indikaci polycytemia vera a 2. kolik z těchto pojištěnců bylo před nasazením léčby LP Besremi léčeno LP Pegasys.

  V současně době (v roce 2024) hradí VZP ČR léčivý přípravek BESREMI pro DG 45 (polycytemia vera) jednomu pacientovi. Tento pacient byl léčen léčivým přípravkem PEGASYS před nasazením léčivého přípravku BESREMI.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se veřejné soutěže se společností Česká pošta.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  K žádosti o kopii Veřejné soutěže se společností Česká pošta o doručování pošty byly požadované informace poskytnuty.

  V souladu s § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkazem na zveřejněné informace, a to konkrétně na internetové stránky elektronického nástroje Tender arena tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001346, kde na profilu povinného subjektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 41197518 pod záložkou „Výsledek“ zadáním  IČO České pošty, a.s. 47114983 jako IČO vítězného dodavatele lze dohledat příslušnou veřejnou zakázku.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se počtu balení a unikátních pojištěnců u vybraných LP za 2019 - 3/2024, počet výkonů za 1 - 4/2024

  VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající podmínek úhrady léčivého přípravku Nilemdo.

  VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data jsou veřejně dostupná na internetových stránkách SÚKL v záložce „CENY A ÚHRADY“: prehledy.sukl.cz.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se odmítnutých žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  žádost:

  1. celkový počet odmítnutých žádostí (dle § 15 InfZ) v období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2024
  2. z toho počet žádostí odmítnutých na základě § 11a InfZ - zneužití práva (pozn.: tento paragraf je zakotven v InfZ od novely č. 241/2022 Sb., s účinností od 1. 1. 2023)
  3. bylo-li rozhodnuto dle bodu 2), prosím o zaslání anonymizovaných rozhodnutí

  informace:

  • Ad 1) V období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2024 bylo odmítnuto celkem 104 žádostí, z toho 54 žádostí bylo odmítnuto částečně a částečně byla na tyto žádosti poskytnuta odpověď.
  • Ad 2) Na základě § 11a InfZ - zneužití práva nebyla za období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2024 odmítnuta žádná žádost.
  • Ad 3) viz bod ad 2).
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: Je lékařem indikovaná domácí porodní péče porodní asistentky považována za tzv. „indukovanou péči“? Tzn., odečítají se tyto výkony z plateb lékaře, který tuto péči indikuje?

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:
  Ano, jedná se o indukovanou péči, hrazena je jako samostatná odbornost 921 (porodní asistentka) v souladu s úhradovou vyhláškou. Odbornost 921 nepaří mezi regulované, tzv. „vyjmenované odbornosti“.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se objemu uhrazených léčivých přípravků a objemu uhrazených zdravotnických prostředků.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: Existuje ke dni 13. 6. 2024 ohledně kteréhokoliv přípravku s obsahem účinné látky ATC skupin J06BA01 nebo J06BA02 účinné ujednání mezi Vaší pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci takového přípravku 1. o nejvyšší ceně výrobce podle § 39a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění? Pokud ano, ohledně jakých léčivých přípravků a v jaké výši? 2. o úhradě podle § 39c odst. 2 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění? Pokud ano, ohledně jakých léčivých přípravků a v jaké výši? 3. o úhradě přípravku HIZENTRA? Pokud ano, vypověděla některá ze stran takové ujednání, učinila jiné jednání směřující k ukončení účinnosti smlouvy, případně uzavřely stranu dohodu o ukončení takového ujednání k budoucímu dni a k jakému dni nastávají účinky takového ukončení výpovědí, dohodou, nebo jinak?

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace k jednotlivým bodům žádosti:

  Ad 1) VZP ČR aktuálně nemá uzavřeno žádné smluvní ujednání dle § 39a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Ad 2) VZP ČR má aktuálně uzavřenu Smlouvu o úhradě na léčivý přípravek Hizentra (kód SÚKL 0168218) ve výši JUHR = 5 260,94 Kč/bal.

  Ad 3) VZP ČR má smlouvu uzavřenou, ale držitel rozhodnutí o registraci předmětné smluvní ujednání aktuálně vypověděl. Účinky ukončení Smlouvy o úhradě nastanou k 30. 11. 2024, neboť k vypovězení smlouvy došlo v květnu 2024.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: V sekci „Publikace dat“ na webových stránkách VZP ČR v dokumentu „leden-prosinec 2023“ je uvedeno, že rozpočet na léčbu cystické fibrózy činil 1 220 v mil. Kč (náklady) pro 328 pacientů. V roce 2022 to bylo celkem 1 094 v mil. Kč pro 309 pacientů. Dotazy: 1. Zahrnují údaje ještě něco jiného než léky Kaftrio, Kalydeco, Orkambi a Symkevi? Pokud ano, co zahrnují? 2. Vycházejí tyto částky ze skutečných čistých nákladů na tyto léky? Zahrnují tyto částky všechny slevy, rabaty a zpětné ('clawback') odkupy od společnosti? 3. Kdo je příjemcem těchto částek, společnost, pacienti nebo lékárny? 4. Zahrnují tyto částky jakoukoli DPH nebo poplatek za lékárnu? Pokud ano, jaká je jejich výše? 5. Je počet pacientů průměrný, nebo se jedná o přesný počet pacientů, kteří během roku obdrželi léky na cystickou fibrózu? Pokud by například pacient začal dostávat léčbu v prosinci, byl by stále započítán jako 1, nebo by byl započítán do průměru?

  VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým bodům žádosti následující informace:

  K bodu 1. žádosti VZP ČR uvádí, že údaje zahrnují pouze čtyři zmíněné léky (Kaftrio, Kalydeco, Orkambi a Symkevi). Žádné jiné léky nejsou ve statistikách uvedeny.

  K bodu 2. žádosti VZP ČR sděluje, že konkrétně se jedná o úhradu léčivých přípravků poskytovatelům zdravotních služeb, která je hrazena z finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Částky nezahrnují slevy, rabaty a zpětné ('clawback') odkupy od společností.

  K bodu 3. žádosti VZP ČR uvádí, se jedná o zvlášť účtované léčivé přípravky, u kterých jsou příjemci částek poskytovatelé zdravotních služeb.

  K bodu 4. žádosti VZP ČR konstatuje, že částky zahrnují DPH (daň z přidané hodnoty) platnou dle příslušných právních předpisů v České republice v daném roce. Výše daně z přidané hodnoty byla v uvedeném období ve výši 10 %.

  K bodu 5. žádosti VZP ČR sděluje, že jde o unikátní počet pacientů, kterým byl v daném období léčivý přípravek poskytnut. Uvedené znamená, že do údajů je pojištěnec v daném období započten pouze jednou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů VZP ČR za 1. čtvrtletí roku 2024 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz: - skupiny 01 – ZP krycí, - skupiny 02.03 – ZP pro vyprazdňování, - skupiny 01 – zvlášť účtovaný materiál, kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”, - skupiny 03 – ZP pro pacienty se stomií, (označení skupin podle Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz).

  VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu finančních prostředků poskytnutých držiteli rozhodnutí o registraci nebo jejich zástupci ve prospěch VZP ČR v souvislosti se spotřebou a úhradou léčivých přípravků na území České republiky za roky 2017 - 2019 a rok 2023.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Poskytnutý objem finančních prostředků pojišťovně plynoucích ze smluv o limitaci rizik v letech 2017 - 2019 a v roce 2023 dle roku vykázání léčivého přípravku

  Rok Objem prostředků (v Kč)
  2017 76 484 128
  2018 192 083 830
  2019 395 776 165
  2023 1 320 433 365
 • VZP ČR obdržela dne 28.5.2024 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požadoval zaslání smlouvy uzavřené mezi Sušickou nemocnicí s.r.o. a VZP ČR na jednodenní péči.

  VZP ČR žadateli sdělila, že dle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že: „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“ S ohledem na výše uvedené tak VZP ČR žadateli sdělila, že jím požadovaná smlouva je zveřejněna a je možné ji vyhledat pomocí následujícího odkazu: Sušická nemocnice s.r.o. (IČZ 43010000) - VZP ČR

  Další smluvní dokumenty upravující lůžkovou péči týkající se Sušické nemocnice s.r.o. lze nalézt zde: Sušická nemocnice s.r.o. (IČZ 43011000) - VZP ČR

  Smluvní dokumenty vztahující se k danému poskytovateli zdravotních služeb lze dále vyhledávat pomocí jeho názvu, IČ a případně i jiných parametrů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se vykazování návštěvní služby porodní asistentky (odbornost 921; kód výkonu 06211) poskytovateli zdravotních služeb v Jihomoravském kraji za období od roku 2023 dosud.

  Žadatelce byl zaslán přehled výkonů 06211 vykázaných VZP ČR smluvními poskytovateli zdravotních služeb v rámci Jihomoravského kraje za období roku 2023 a období měsíce ledna až dubna 2024 viz příloha. V roce 2024 se jednalo

  o aktuálně dostupná data o poskytnutých hrazených službách, která byla smluvními poskytovateli předložena VZP ČR k vyúčtování.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu lékařů s aktuální platnou smlouvou s VZP ČR ve členění evidenční číslo ČLK, IČZ, IČP.

  VZP ČR žadateli sdělila, že neeviduje seznam jednotlivých lékařů tak, jak požadujete. Uvedená povinnost pak nevyplývá ani z platných právních předpisů. VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům poskytování hrazených zdravotních služeb prostřednictvím smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, které musí být místně a časově dostupné. Tuto povinnost plní VZP ČR prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavírá smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Poskytovatelé tvoří tzv. síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny. Za tímto účelem VZP ČR vede ve smyslu § 40, odst. 10, písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sezam smluvních poskytovatelů; tento seznam je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. VZP ČR tak činí prostřednictvím webového rozhraní: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zdravotních službách“. Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče poskytuje Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, dále jen „NRPZS“, který je zveřejněn na webových stránkách: nrpzs.uzis.cz. NRPZS poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Ústav zdravotnických informací a statistiky rovněž na základě zákona o zdravotních službách vede Národní registr zdravotnických pracovníků, přičemž bližší informace lze najít na internetovém odkazu: www.uzis.cz. Seznam lékařů, kteří jsou členem České lékařské komory, zveřejňuje Česká lékařská komora na základě § 6a zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, na webových stránkách: www.lkcr.cz/seznam-lekaru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Kolik žádostí o posouzení nároku na proplacení ze zdravotního pojištění léku KEYTRUDA 25MG/ML INF CNC SOL 1x4ML, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv 0209484, jste obdrželi v roce 2021, 2022 a 2023? 2. Kolika výše uvedeným žádostem bylo vyhověno?

  VZP ČR Vám žadateli poskytla k léčivému přípravku KEYTRUDA (kód: 0209484) tyto informace:

  Rok Celkem žádanek Schválené žádanky
  2021 84 52
  2022 168 124
  2023 202 155
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu vybraných výkonů, ročním počtu unikátních ošetřených pojištěnců a poskytovatelů, kteří vykázali v roce 2023 výkony 13117, 13118 a 13119.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech uhrazených prediktivních molekulárních testů u metastatického kolorektálního karcinomu.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP obdržela žádost o poskytnutí informací s dotazem: kdo vás jmenoval do vaší funkce anebo na váš post a kdo vám, vašim nadřízeným a jejich předchůdcům předal potřebné pravomoci k tomu, abyste mohli od 1.1.1993 na území našeho státu vládnout zákonnou mocí, nakládat s majetky státu a rozhodovat o občanských právech a občanskoprávních povinnostech svých spoluobčanů?

  VZP žadateli k žádosti poskytla následující informace:

  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ČR) byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a to dnem 1. ledna 1992.

  VZP ČR provádí veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

  Zaměstnanci VZP ČR jsou k VZP ČR v pracovním či obdobném poměru na základě platného zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Na základe Vaší odpovědi VZP-24-02235521-Z721 (1/46/24) se dotazuji Všeobecné zdravotní pojišťovny na veřejně vysoutěženou poštovní smlouvu ve výběrovém řízení, (v případě České pošty dle pravidel UPU), to dle Ústavy čl. 10 a článku 114 o fungování EU? 2. Na základe Vaší odpovědi VZP-24-02235521-Z721 (1/46/24) a způsobu doručení. Jste si vědomi, že od roku 1994 v „České republice není v platnosti zákon, který nařizuje občanům zřizovat poštovní (domovní) schránku? Z těchto důvodů není dle členství České pošty v UPU (Universal Postál Union) a mezinárodního práva „fikce doručení“ legální. 3. Na základe Vaší odpovědi VZP-24-02235521-Z721 (1/46/24) se táži Všeobecné zdravotní pojišťovny, zda ctí Základní listinu práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy?

  VZP ČR k dotazům žadateli sdělila, že informace o veškerých smluvních vztazích uzavřených mezi VZP ČR a Českou poštou, s.p. jsou veřejně přístupné a dohledatelné v Registru smluv na internetové adrese: smlouvy.gov.cz, a to po zadání uvedených subjektů do vyhledávacích kritérií v části „podrobné vyhledávání“. VZP ČR dále uvedla, že při doručování písemností žadatelům o informace postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli (fyzické osobě) je pak doručováno na adresu uvedenou v žádosti, přičemž dle § 19 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SŘ“, platí, že není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Takto bylo postupováno také v případě písemnosti označené VZP ČR č.j. VZP-24-02235521-Z721 (I/46/24), která byla zaslána na adresu, kterou žadatel výslovně označil v žádosti o informace ze dne 15. 3. 2024 jako doručovací. Postup doručování pak odpovídal pravidlům stanoveným v § 19 – § 24 SŘ. Závěrem VZP ČR k dotazu v žádosti konstatovala, že při plnění svých zákonných povinností postupuje v souladu s právními předpisy, a tedy i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu pojištěnců VZP ČR mladších tří let k 8. 4. 2024.

  VZP ČR žadateli poskytla informaci, že ke dni 8. 4. 2024 eviduje 163 350 pojištěnců VZP ČR mladších tří let.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, v čem byly vybrané žádosti o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí zvlášť složité a nebylo VZP ČR rozhodnuto do 30 dnů od zahájení správního řízení v souladu s § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. proč nebylo rozhodnutí o odvolání vydáno do 30 dnů od data předání odvolání odvolacímu orgánu.

  VZP ČR žadateli sdělila, že možnost prodloužení lhůty k vyřízení žádosti je upravena v § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SŘ“, ve kterém je konstatováno, že pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba:

  1. až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
  2. nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

  Následně § 71 odst. 4 SŘ doplňuje, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

  Právní předpisy pak po procesní stránce umožňují využití institutu tzv. „přerušení řízení“, který má také vliv na lhůtu k vydání rozhodnutí. Konkrétně pak dle § 64 odst. 1 SŘ může správní orgán řízení usnesením přerušit:

  1. současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2,
  2. současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku,
  3. probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán
   1. dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a),
   2. učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo
   3. učinil úkon podle § 57 odst. 4; za úkon správního orgánu se považuje i předání písemnosti k doručení podle § 19 a vyvěšení písemnosti na úřední desce,
  4. do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi,
  5. z dalších důvodů stanovených zákonem.

    V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení také na požádání žadatele. Řízení lze přerušit na dobu nezbytně nutnou, přičemž správní orgán při určení doby přerušení přihlíží rovněž k návrhu účastníka.

    Dále je pak v § 65 odst. 1 a 2 SŘ upraven současně i běh lhůty pro vydání rozhodnutí, a to konkrétně následovně:

    1. Po dobu přerušení řízení činí správní orgán a účastníci úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Správní orgán může rovněž činit úkony podle § 137 odst. 1 a § 138. Lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.
    2. Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne lhůta určená správním orgánem podle § 64 odst. 2 nebo 3. Bylo-li řízení přerušeno podle § 64 odst. 2 nebo 3, může v řízení správní orgán pokračovat též na požádání účastníka, který požádal o jeho přerušení. O tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky a provede o tom záznam do spisu.

    Obdobně pak platí popsané právní předpisy i pro řízení na druhém stupni.

    V rámci správních řízení, jež spadají do působnosti VZP ČR, se VZP ČR řídí příslušnou právní úpravou, která může mít vliv na lhůtu pro vydání konkrétního rozhodnutí. Ve správních řízeních uvedených v žádosti pak byly nejčastějšími důvody pro prodloužení lhůty k vyřízení žádosti nutnost správního orgánu vyhodnotit velké množství podkladů doložených žadatelem, nezbytná komunikace mezi správním orgánem a žadatelem na straně jedné, a správním orgánem a příslušnou zahraniční institucí (poskytovatelem zdravotních služeb) na straně druhé, složitá problematika vázaná k případu apod.

   1. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se popsání procesu posuzování žádosti o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí.

    VZP ČR žadateli sdělila, že rozhodnutí o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí je vydáváno v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, a to správním orgánem – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, konkrétně pak Právním odborem Ústředí VZP ČR. Postup a lhůty pro vydání rozhodnutí jsou obecně upraveny v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, specializovanou právní úpravu pak zachycuje ZVZP. VZP ČR dále uvedla, že právní předpisy nestanovují pro posuzování žádostí o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí na prvním stupni řízení žádné formální požadavky na odbornost oprávněných úředních osob, tedy ani na konkrétní dosaženou specializovanou způsobilost lékaře či nástavbový obor specializace. Stejně tak není ani stanoven počet lékařů, kteří žádost posuzují. Jisté omezení je uvedeno pouze v rámci odvolacího řízení, kdy o odvolání rozhoduje revizní komise, kterou § 20 odst. 1 ZVZP určuje takto: „Zdravotní pojišťovna zřizuje alespoň jednu revizní komisi. Revizní komise má 4 členy jmenované ředitelem příslušné zdravotní pojišťovny a 1 člena jmenovaného ministrem zdravotnictví. Nejvíce 2 členové revizní komise mohou být zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny v pracovním poměru. Člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda nebo musí mít způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle jiného právního předpisu25). Alespoň jeden člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu všeobecné lékařství a alespoň jeden člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda.“. Počet a složení je tak upraveno pouze pro členy revizní komise, nikoliv však pro oprávněnou úřední osobu na prvním stupni správního řízení.

   2. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, zda datem vydání rozhodnutí dle § 71 odst. 2 správního řádu je datum uvedené na úředním dopise nebo datum odeslání dokumentu prostřednictvím datové schránky.

    VZP ČR žadateli sdělila, že dle § 71 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vydáním rozhodnutí rozumí:

    1. předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
    2. ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
    3. vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25,
    4. poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu, nebo
    5. odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:".
   3. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu fyzických osob, vůči kterým VZP ČR eviduje dluh, který je vymáhán exekučně a celkové vymáhané částce, a to v následujícím členění: • dle kraje (územního celku), • dle typu exekuce (daňová, soudní), • dle roku narození (případně dle věkového intervalu 15-17 včetně, 18-29 včetně, 30-39 včetně, 40-49 včetně, 50-65 včetně, >65 let).

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. Data k 31. 3. 2024 jsou rozlišena na soudní a daňové exekuce, na jednotlivé kraje a v rámci krajů dle věkového rozpětí. V intervalu 15-17 let včetně je počet nulový, proto není v tabulce uveden. Ukazatel počet plátců představuje fyzické osoby dle jedinečného rodného čísla.

   4. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala údajů o výdajích na vybrané potraviny pro zvláštní lékařské účely za kalendářní rok 2023, které byly specifikovány v tabulce přiložené k žádosti.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   5. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se počtu uhrazených léčivých přípravků ze skupiny J07BM dle žadatelem požadované struktury.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě přiloženého souboru dat.

   6. VZP obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Městské nemocnice v Odrách, žadatel požadoval odpověď na dotazy: 1/ Co konkrétně Vám vadí na městské nemocnici v Odrách? 2/ Kolik bylo provedeno kontrol v Městské nemocnici v Odrách za období 2023 a 2024? 3/ Vadí Vám, že máte pojištěnce?

    VZP žadateli k žádosti poskytla následující informace:

    Co konkrétně Vám vadí na městské nemocnici v Odrách?

    VZP ČR v rámci provedené revize shledala nedostatky, které spočívaly mimo jiné v neodůvodněných hospitalizacích, kdy pacienti s daným onemocněním jsou běžně léčeni ambulantně, případně na lůžkách LDN. Ke zmíněné revizi je nemocnice oprávněna podat námitky.

    Kolik bylo provedeno kontrol v městské nemocnici v Odrách za období 2023 a 2024?

    VZP ČR provedla v Městské nemocnici v Odrách v roce 2023 a 2024 jednu cílenou revizi (revizní šetření), dále proběhlo 16 kontrol vykázané péče pomocí kontrolních nástrojů informačního systému VZP.

    Vadí Vám, že máte pojištěnce?

    VZP ČR si váží všech svých pojištěnců.

    VZP ČR zodpovídá za zajištění poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, a to služeb kvalitních a efektivních. Tuto povinnost plní prostřednictvím sítě poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování hrazených služeb a kontroly podle ust. § 42 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. VZP ČR kontroluje využívání a poskytování hrazených služeb z hlediska objemu a kvality. Nad rámec výše uvedeného VZP ČR přispívá svým pojištěncům z fondu prevence na zdraví prospěšné aktivity.  

   7. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací za rok 2023: 1. Peněžní výdaje na veškeré zdravotnické prostředky v absolutním vyjádření. 2. Peněžní výdaje na zdravotnické prostředky skupiny 02 v absolutním vyjádření, počet poukazů a počet unikátních pojištěnců, kteří tyto poukazy uplatnili v jednotlivých krajích ČR. 3. Peněžní výdaje na absorpční zdravotnické prostředky, počet poukazů a počet unikátních pojištěnců, kteří tyto poukazy uplatnili v jednotlivých krajích ČR. 4. Peněžní výdaje v I. Stupni inkontinence dle jednotlivých produktů, počet poukazů a počet unikátních pojištěnců, kteří tyto poukazy uplatnili v jednotlivých krajích ČR. 5. Peněžní výdaje v II. Stupni inkontinence dle jednotlivých produktů, počet poukazů a počet unikátních pojištěnců, kteří tyto poukazy uplatnili v jednotlivých krajích ČR. 6. Peněžní výdaje ve III. Stupni inkontinence dle jednotlivých produktů, počet poukazů a počet unikátních pojištěnců, kteří tyto poukazy uplatnili v jednotlivých krajích ČR. 7. Peněžní výdaje na podložky absorpční dle jednotlivých produktů, počet poukazů a počet unikátních pojištěnců, kteří tyto poukazy uplatnili v jednotlivých krajích ČR.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. K bodu 1. pak žadatele odkázala na údaje zveřejněné na internetových stránkách: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat, konkrétně pak na soubor „Leden + prosinec 2023“ v části 3 zveřejněných dat.

   8. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně nákladů na provedení operačních výkonů – roboticky asistovanou radikální cystektomii a otevřenou radikální cystektomii.

    VZP ČR žadatele odkázala na seznam zdravotních výkonů, kde může nalézt požadované výkony včetně jejich bodového ohodnocení: szv.mzcr.cz

    Dále žadatele odkázala na vyhlášku č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024, a to zejména na její Přílohu č. 3, část A) Hodnota bodu a výše úhrad, bod 2, písm. d), případně vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro předchozí roky. Tyto předpisy jsou dostupné např. na adrese: www.zakonyprolidi.cz/hledani.

    Z těchto veřejných informací je možné zjistit výši nákladů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem, a to vynásobením počtu bodů výkonů hodnotou bodu uvedenou ve výše uvedené vyhlášce.

   9. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vybraných zdravotních výkonů a počtů UOP.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   10. Žadatel žádal poskytnout následující informace: 1. Obdržel povinný subjekt v posledních třech (3) letech (tj. od roku 2021 včetně) jakékoliv peněžní plnění od společnost i SBJ Trade nebo J.A.E. E.? Pokud ano, kdy takové plnění obdržel? A dále, kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka povinného subjektu vznikla? 2. Eviduje povinný subjekt v současnosti jakoukoliv splatnou peněžitou pohledávku za společností SBJ Trade nebo J.A.E. E.? Pokud ano, kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka povinného subjektu vznikla?

    VZP ČR k Vaší žádosti sděluje, že společnost SBJ Trade s.r.o., IČO: 091 73 692 byla u VZP ČR evidována jako plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Dále nebylo zjištěno, že by společnost SBJ Trade s.r.o., IČO: 091 73 692 za poslední tři roky byla s VZP ČR ve smluvním vztahu, ze kterého by plynula povinnost peněžních plnění.

    V případě společnosti J.A.E. s.r.o., IČO: 093 32 367, nebylo zjištěno, že by společnost za poslední tři roky byla s VZP ČR ve smluvním či jiném vztahu, ze kterého by plynula povinnost peněžních plnění.

   11. VZP ČR obdržela dne 11.4.2024 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požadoval sdělit počty pojištěnců registrovaných u jednotlivých stomatologů (respektive jednotlivých poskytovatelů služeb), kteří vykonávají svou činnost na území Karlovarského kraje.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlé přílohy.

   12. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací • V kolika lékařských odbornostech a nelékařských odbornostech byla v roce 2023 provedena revizní činnost zdravotní pojišťovnou? • Jaké byly penalizační částky u jednotlivých odborností za provedenou revizi?

    VZP ČR žadateli sdělila, že v roce 2023 byla revizní činnost VZP ČR realizována celkem ve 128 lékařských a nelékařských smluvních odbornostech VZP ČR. Celkový objem péče vykázané poskytovateli zdravotních služeb a následně odmítnuté v rámci této revizní činnosti činil 105 027 932 Kč. Objem odmítnuté péče ve členění po jednotlivých smluvních odbornostech je obsažen v příloze.

   13. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:

    1. počet poskytovatelů (podle IČZ, popř. IČO - prosíme o uvedení, o který údaj se jedná), kteří vykázali alespoň jeden výkon 06613
    2. počet unikátních pojištěnců, na který byl vykázán alespoň jeden výkon 06613
    3. počet unikátních pojištěnců, na které byl vykázán výkon 06613 v celkovém počtu za rok 2022
     1. větším nebo rovno 4 000
     2. v počtu 2 000 až 3 999
     3. v počtu 500 až 1 999
     4. v počtu 50 až 499
     5. v počtu menším než 50
    4. konečná celková úhrada podle závěrečného vyúčtování za rok 2022 po uplatnění všech regulací a vypořádaných námitek
    5. výkony v následující struktuře:
     1. kód výkonu
     2. počet výkonů uznaných zdravotní pojišťovnou

    Odpověď:

    VZP ČR k bodu 4. žádosti žadateli sdělila, že celková úhrada za rok 2022 v odbornosti 913 je 2 445 201 200,23 Kč. Ve zbytku žádosti VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

   14. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala posuzování žádosti o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánovanou zdravotní službu v zahraničí související s VZP ČR č.j. VZP-24-01837822-D1CV.

    VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

    VZP ČR Vám sděluje, že veškeré náležitosti, které je povinen správní orgán ve vydaném rozhodnutí uvést, jsou upraveny v § 68 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SŘ“, a to takto:

    1. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.
    2. Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta
     ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění
     a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.
    3. V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů,
     a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti
     a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis,
     v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.
    4. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům
     v plném rozsahu vyhoví.
    5. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.
    6. Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena.

    Dále pak § 69 SŘ z hlediska obsahu rozhodnutí upřesňuje:

    1. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení "rozhodnutí" nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení
     a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.
    2. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků.
    3. Pokud se má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi.
    4. Na požádání účastníka správní orgán vydá stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.
     Na požádání účastníka lze též vydat pouze stejnopis výroku.

    VZP ČR uvádí, že rozhodnutí č.j. VZP-24-01837822-D1CV obsahuje veškeré náležitosti rozhodnutí tak, jak je specifikuje právní úprava, včetně identifikace oprávněné úřední osoby v závěru rozhodnutí. K danému lze doplnit, že právní předpisy nestanovují pro posuzování žádostí na prvním stupni žádné formální požadavky na odbornost oprávněných úředních osob, tedy ani na konkrétní dosaženou specializovanou způsobilost lékaře či akademický titul apod.

    V rámci odvolacího řízení je pak o odvolání rozhodováno dle § 19 a § 20 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, prostřednictvím revizní komise. Bližší specifikaci členů revizní komise upravuje § 20 odst. 1 ZVZP takto: „Zdravotní pojišťovna zřizuje alespoň jednu revizní komisi. Revizní komise má 4 členy jmenované ředitelem příslušné zdravotní pojišťovny a 1 člena jmenovaného ministrem zdravotnictví. Nejvíce 2 členové revizní komise mohou být zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny v pracovním poměru. Člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda nebo musí mít způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle jiného právního předpisu25). Alespoň jeden člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu všeobecné lékařství a alespoň jeden člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda.“.

   15. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčivých přípravků, jimž byla schválena úhrada ze zdravotního pojištění na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 2021 do 2023.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   16. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o žádostech pojištěnců o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí podaných VZP ČR v období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024. Konkrétně byly požadovány následující údaje: • datum přijetí žádosti • datum vydání rozhodnutí • výsledek rozhodnutí (zamítnutí/schválení/...) • případný interval přerušení správního řízení U žádostí, u nichž bylo podáno odvolání, byly rovněž požadovány informace: • datum přijetí odvolání • datum předání odvolání odvolacímu správnímu orgánu • datum vydání rozhodnutí v odvolacím řízení • výsledek rozhodnutí odvolacího řízení (zamítnutí/schválení/…)

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   17. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se počtu pacientů a vydaných balení léčivé látky rivaroxaban za rok 2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě přiloženého souboru dat.

   18. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o úhradách za porod a další informace.

    VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým bodům žádosti následující informace.

    • Jak je porodnicím hrazen vaginální porod rodičky - paušální platbou, či jinak (úkonově)?

    Vaginální porod je naší pojišťovnou hrazen za hospitalizace tzv. případovým paušálem – CZ-DRG (tzv. Diagnosis Related Groups, tedy skupin klinicky příbuzných diagnóz) dle aktuální vyhlášky č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 (dostupné na internetové adrese www.e-sbirka.cz/sb/2023/319 případně www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-319).

    • Pokud paušální platbou: Je možné v rámci tohoto paušálu provést po porodu rodičce ultrazvuk (zejména za účelem kontroly zbytku placenty či porodních obalů)?

    Ano, je to možné.

    • Pokud tento ultrazvuk není zahrnut v platbě za porod, jaká je jeho cena? Jaké jsou předpoklady jeho indikace?

    K první části dotazu viz odpověď na otázku č. 2). Pokud jde o indikaci poporodního ultrazvuku, toto je v kompetenci ošetřujícího lékaře, který postupuje v souladu s § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, kde je stanoveno, že zdravotnický pracovník je povinen poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a řídit se etickými principy. Za hospitalizace je tedy ultrazvuk dělohy indikován dle aktuálního zdravotního stavu pacientky a je součástí hospitalizačního případu.

     

   19. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se počtu uhrazených výkonů za rok 2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru.

   20. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se počtů unikátně ošetřených pojištěnců s uvedenými vykázanými léčivými přípravky a počty balení LP dle uvedených kódů a dále počty UOP s vykázanými diagnózami.

    K žádosti VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru dat.

   21. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se výdejen a jimi vydaných, žadatelem specifikovaných zdravotnických prostředků za období leden – červenec 2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace formou přiloženého souboru dat.

   22. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se poskytnutí počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z uvedených léčivých přípravků, a to za období od 1.1. 2019 do 31.12.2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace odkazem na zveřejněné a již poskytnuté informace za období 2019-2021 www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace?rok=2023. Ve zbylém rozsahu za období roku 2022 a 2023 byly informace poskytnuty v přiloženém souboru dat.

   23. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se pojištěnců zdravotních pojišťoven dle věkových skupin.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru.

   24. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se úhrad za zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, v uvedených skupinách.

    K žádosti VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru dat.

   25. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o úhradách za poskytnuté zdravotní služby.

    VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým bodům žádosti následující informace.

    • Jaké úhrady (proplacení provedené zdravotní péče) a v jaké výši obdržela společnost Renturi s.r.o. od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2021, 2022 a 2023?
    • Na jaká IČZ společnosti Renturi s.r.o. Vaše pojišťovna proplácí poskytnutou péči?
    • Jaká tato jednotlivá IČZ mají zálohy na rok 2024?

    Ad bod 1) žádosti

    Společnost Renturi s.r.o., IČ: 28405757, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 obdržela od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2021, 2022 a 2023 následující úhrady (proplacení provedené zdravotní péče):

    Ad bod 2) žádosti

    VZP ČR poskytla informace k bodu 2) žádosti formou odkazu na zveřejněné informace v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy poskytovatelé zdravotních služeb, kterým VZP ČR aktuálně proplácí poskytnutou péči jsou zveřejňováni na webových stránkách VZP ČR a lze je vyhledat pod odkazem www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb

    Ad bod 3) žádosti

    Zálohy (tj. předběžné měsíční úhrady) pro rok 2024 nejsou pro daný typ péče stanoveny.

   26. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě rozsáhlého souboru dat.

   27. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se platebních karet VZP ČR. Konkrétně byly požadovány tyto informace: 1. Má pan ředitel Kabátek a všichni jeho náměstci od VZP ČR k dispozici služební platební karty? 2. Jakou částku z této služební platební karty pan ředitel a jednotliví náměstci v letech 2022 a 2023 utratili? 3. Eviduje VZP, co se za tyto karty platí? Může se z nich platit i alkohol?

    VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

    K bodu 1.

    Služební platební karty nemají k dispozici všichni náměstci ředitele VZP ČR. Platební kartou disponují na úrovni top managementu ředitel VZP ČR a tři náměstci ředitele VZP ČR dále pak čtyři ředitelé regionálních poboček.


    K bodu 2.

    Přehled plateb prostřednictvím platebních karet za jednotlivé roky.

    Tabulka: Čerpání v roce 2022 (v Kč)

    Tabulka: Čerpání v roce 2023 (v Kč)


    K bodu 3.

    VZP ČR používá výhradně debetní embosované bezkontaktní platební karty MasterCard, které jsou vystaveny k bankovním účtům VZP ČR u České národní banky. Služby spojené s platebními kartami zajišťuje ČSOB a.s. Za jednotlivé operace spojené s kartami neplatí VZP ČR žádné poplatky. Používání platebních karet slouží vždy k úhradě služebních výdajů, může se jednat o úhradu nákladů spojených služebními cestami, pracovními poradami, nákupy drobného občerstvení, parkovného apod. Nákup alkoholu prostřednictvím platebních karet není povolen. Jednotlivé nákupy realizované platebními kartami, ale i bez nich, mají své stanovené limity. Nákupy prostřednictvím platebních karet a jejich evidence se stejně jako nákupy pomocí jiných platebních prostředků řídí zejména zákonem o finanční kontrole nebo zákonem o účetnictví. Všichni zaměstnanci, kteří nakládají s provozním rozpočtem a hradí nákupy prostřednictvím platebních karet musí dodržovat zásady 3E (Economy, Effectiveness, Efficiency).

   28. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se vykázaných a uhrazených výkonů v roce 2023 a kolik těchto výkonů bylo vykázáno a uhrazeno v roce 2023 pro Masarykův onkologický ústav Brno.

    K žádosti VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru.

   29. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání seznamu poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti porodní asistence, se kterými má VZP ČR uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

    VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data jsou veřejně dostupná na internetových stránkách VZP ČR v části: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb. Po stažení souboru ve formátu excel lze filtrovat odb. 921.

   30. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se přehledu pojištěnců a přehledu léčivých přípravků – cytostatik.

    K žádosti ohledně pojištěnců byla žadateli poskytnuta odpověď odkazem na zveřejněné informace v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy počty pojištěnců a jejich složení jsou zveřejňovány ve Zdrojových tabulkách k ročence VZP (www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky. K jednotlivým bodům žádosti se pak vztahují informace v tabulkách I_T 1.1 a I_T 1.3.

    K části žádosti ohledně léčivých přípravků VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru dat.

   31. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající subjektu Lancelin, SE.

    VZP ČR žadateli sdělila, že uvedený subjekt není u VZP ČR evidován jako plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

   32. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 14. 2. 2024.

    (uvedeno na adrese: Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - VZP ČR).

    Odpověď:

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh (část z nich je přiložena).

   33. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: - celkový počet pacientů s roztroušenou sklerózou (diagnóza dle MKN-10 G35) ve členění na jednotlivé kraje za období let 2014 až 2022 bez rozdělení podle věku a pohlaví, - celkové náklady na péči pacientů s roztroušenou sklerózou (diagnóza dle MKN-10 G35) ve členění na jednotlivé kraje za období let 2014 až 2022 bez rozdělení podle věku a pohlaví.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

   34. 1/ Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec měla zdravotní pojišťovna k 31.12.2023? 2/ Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci- svého praktického lékaře? 3/ Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci- svého dětského lékaře? 4/ Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci- svého zubního lékaře? 5/ Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec bez registrace u svého zubního lékaře využilo v roce 2023 zubní pohotovost?

    VZP žadateli k žádosti poskytla následující informace:

    1. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec měla zdravotní pojišťovna k 31.12.2023? 4 595
    2. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci- svého praktického lékaře? 3 812
    3. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci- svého dětského lékaře? 580
    4. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec mělo v prosinci 2023 – v závislosti na kapitační platbě/registraci- svého zubního lékaře? 3 594
    5. Kolik pojištěnců s adresou místa pobytu (trvalého pobytu) Třinec bez registrace u svého zubního lékaře využilo v roce 2023 zubní pohotovost? 52
   35. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujícího: 1. počet pracovišť s nasmlouvaným kódem OD 00015 - OŠETŘOVACÍ DEN NÁSLEDNÉ VENTILAČNÍ PÉČE (NVP), 2. seznam pracovišť s nasmlouvaným kódem OD 00015 - OŠETŘOVACÍ DEN NÁSLEDNÉ VENTILAČNÍ PÉČE (NVP), 3. počet UOP v OD 00015 - OŠETŘOVACÍ DEN NÁSLEDNÉ VENTILAČNÍ PÉČE (NVP) za roky 2021, 2022, 2023.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   36. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o prodeji a výdeji ortopedických berlí pro osoby s postižením dolní končetiny.

    VZP ČR žadateli sdělila, že informace o počtu vydaných ortopedických berlí pro osoby s postižením dolní končetiny jsou uvedeny ve Zdrojových tabulkách k ročence VZP ČR na internetových stránkách: https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky. Konkrétně jsou pak údaje k dispozici v kapitole V. – Činnost zdravotnických zařízení, část C – Zdravotnické prostředky, tabulce č. 5.6b.

   37. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Řešila Vaše zdravotní pojišťovna někdy situaci, kdy byla potřeba vyřešit vzniklý spor prostřednictvím mediace (alternativního způsobu řešení konfliktů), jestliže byl uchazeč na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb ve výběrovém řízení doporučen Komisí zdravotním pojišťovnám ČR, aby s ním uzavřely smlouvy a nakonec se tak nestalo? 2. Pokud na výše položenou otázku odpovíte kladně, tak bych ještě potřebovala vědět, jaký byl výsledek a zda mediace dokázala zvrátit rozhodnutí Komise?

    VZP ČR žadateli sdělila, že nikdy neřešila prostřednictvím mediace situaci, ve které byl uchazeč na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb ve výběrovém řízení doporučen Komisí zdravotním pojišťovnám ČR, avšak k uzavření smlouvy nedošlo.

   38. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o nákladech spojených s léčbou diabetu za období let 2013 – 2022.

    VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

    Rok 2013 2014 2015 2016 2017
    Počet pacientů 530 416 534 537 541 175 548 886 553 015
    Celkové náklady v Kč 6 060 613 000 6 185 127 000 6 464 319 000 6 870 959 000 7 090 615 000
    Rok 2018 2019 2020 2021 2022
    Počet pacientů 557 157 571 244 561 807 568 649 574 877
    Celkové náklady v Kč 7 340 215 000 7 791 359 000 8 289 695 000 8 406 277 000 9 294 556 000
   39. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se celkového počtu lékařů evidovaných s Licencí v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče (F016) v ČR za poslední dostupný měsíc.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   40. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujícího: 1. Počet unikátních pojištěnců v daném roce narozených a registrovaných u VZP s uhrazeným výkonem 02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech od roku 2019 do roku 2023. 2. Počet unikátních pojištěnců v roce 2023 13-letých, registrovaných u VZP a s uhrazeným výkonem 02032 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2023-2024. 3. Počet unikátních pojištěnců v daném roce po věkových kategoriích 15-21 a 21-40 let a registrovaných u VZP, s uhrazeným výkonem 63050 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA GYNEKOLOGEM A PÉČE S NÍ SOUVISEJÍCÍ u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech 2019–2023. 4. Počet unikátních pojištěnců v daném roce ve věkové kategorii 15-21 let, registrovaných u VZP, s uhrazeným výkonem 01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech 2019-2023.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   41. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se psychiatrů a klinických psychologů, kteří jsou oprávněni a aktivně provádí diagnostiku poruch autistického spektra.

    VZP ČR žadateli poskytla následující informace včetně informací uvedených v přiloženém souboru.

    1. Disponuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) přesnými informacemi o tom, kteří dětští psychiatři, psychiatři pro dospělé, dětští kliničtí psychologové a kliničtí psychologové poskytují diagnostiku poruch autistického spektra?

    Ano. Diagnostiku poruch autistického spektra poskytují pracoviště odb. 306 – dětská a dorostová psychiatrie, 305 – psychiatrie, 901 – klinická psychologie, 931 – dětská psychologie (ve VZP ČR jako smluvní odbornost 901 s nasmlouvanými výkony 37061, 37062, 37063). VZP ČR disponuje seznamem pracovišť těchto odborností.

    1. Pokud tato data VZP neeviduje, která instituce tak činí a kdo má za tuto evidenci v Česku odpovědnost?

    VZP ČR tato data eviduje (viz odpověď na otázku č. 1).

    1. Jaký je v Česku k dnešnímu datu celkový počet aktivních dětských psychiatrů, psychiatrů pro dospělé, dětských klinických psychologů a klinických psychologů?

    Viz data v příloze.

    1. Jaký je v Česku k dnešnímu datu celkový počet aktivních dětských psychiatrů, psychiatrů pro dospělé, dětských klinických psychologů a klinických psychologů?

    Viz data v příloze.

    1. Jaký je v Česku celkový počet aktivních dětských psychiatrů, psychiatrů pro dospělé, dětských klinických psychologů a klinických psychologů, kteří k dnešnímu datu poskytují diagnostiku PAS u dětí a dospívajících do 18 let?

    Viz data v příloze.

    1. Jaký je počet aktivních dětských psychiatrů, psychiatrů pro dospělé, dětských klinických psychologů a klinických psychologů, kteří k dnešnímu datu poskytují diagnostiku PAS u dětí a dospívajících do 18 let v jednotlivých krajích?

    Viz data v příloze.

    1. Jaký je v Česku celkový počet aktivních dětských psychiatrů, psychiatrů pro dospělé, dětských klinických psychologů a klinických psychologů, kteří k dnešnímu datu poskytují diagnostiku PAS u dospělých od 18 let?

    Viz data v příloze.

    1. Jaký je k dnešnímu datu počet aktivních dětských psychiatrů, psychiatrů pro dospělé, dětských klinických psychologů a klinických psychologů, kteří k dnešnímu datu poskytují diagnostiku PAS u dospělých od 18 let v jednotlivých krajích?

    Viz data v příloze.

    1. Existuje veřejně přístupná databáze poskytovatelů diagnostiky PAS?

    Poskytovatele lze dle odbornosti a lokality vyhledat ve Vyhledávači smluvních poskytovatelů zdravotních služeb: www.vzp.cz/poskytovatele/vyhledavac.

    1. Pokud existuje neveřejná databáze těchto odborníků, za jakých podmínek je možné k ní získat přístup?

    Viz odpověď na otázku č. 9.

    K poskytnutým datům uvádíme, že v příloze zasíláme seznamy pracovišť a také požadované souhrnné počty pracovišť odb. 306 – dětská a dorostová psychiatrie, 305 – psychiatrie, 901 – klinická psychologie, 931 – dětská psychologie. Vzhledem k tomu, že diagnostiku provádí všechny vyjmenované odbornosti, data nejsou rozdělená na všechny poskytovatele a poskytovatele, kteří poskytují diagnostiku PAS.

   42. žadatel žádal poskytnout následující informace: 1. Poskytnutí žádosti, kterou Všeobecná fakultní nemocnice v Praze dne 6. února 2019 žádala o změnu struktury lůžek na pracovišti IČP 0220453, jak je uvedeno na straně 5 Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi VZP ČR a VFN v Praze, číslo smlouvy 1802M009, zveřejněné na webu VZP ČR 24. února 2023 (soubor 02004053-lzzep2- cc-01-01-2023-24_02_2023.pdf), 2. poskytnutí rozhodnutí VZP ČR, kterým bylo výše uvedené žádosti vyhověno s účinností od 1. ledna 2019, 3. poskytnutí informace, jestli výše uvedená Příloha č. 2 je aktuální verzí pro dané IČP 02204053; v případě, jestli již existuje verze s uplatněním od 1. ledna 2024, žádám o poskytnutí aktuální verze dokumentu, 4. poskytnutí žádosti VFN v Praze, na jejíž základě došlo k poslední aktualizaci personálního obsazení na pracovišti IČP 02204053.

    K žádosti byly sděleny následující informace:

    K bodu 1. a 2. žádosti byly zaslány požadované dokumenty.

    K bodu 3. žádosti bylo sděleno, že výše uvedená Příloha č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb (dále jen „Příloha č. 2“) již není aktuální. V příloze zaslána aktuální verze Přílohy č. 2 ke dni 1. 11. 2023. V současné době se zpracovává nová Příloha č.2, která bude účinná ode dne 1. 1. 2024.

    K bodu 4. žádosti sděleno, že konkrétní žádosti o aktualizaci personálu v současné době neevidujeme, jelikož změny jsou zasílány poskytovatelem zdravotnických služeb prostřednictvím aplikace EP2W, a následně jsou automatizovaně zpracovány do nové verze Přílohy č. 2. Jak je uvedeno k předchozímu bodu, v současné době se připravuje nové znění Přílohy č. 2, které bude účinné od 1.1.2024. Předpokládáme, že bude podepsané v průběhu měsíce března 2024.

   43. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vykázaného množství a nákladů za zdravotnické prostředky a výkonů a bodů za tyto výkony za období 1. 1. - 31. 12. 2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě rozsáhlého souboru dat.

   44. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se vydaných zdravotnických prostředků za rok 2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru.

   45. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2022 – 12/2023.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě rozsáhlých příloh.

   46. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se celkového počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2022 – 12/2023 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě rozsáhlých příloh.

   47. VZP ČR obdržela žádost o informace týkajících se pokrytí ambulantní péče v odbornosti otorinolaryngologie a pneumologie a ftizeologie v okresech Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v přiloženém souboru.

   48. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se souhrnného počtu balení léku, které VZP ČR uhradila všem poskytovatelům lékařské či lékárenské péče v Česku, pro každý z následujících léků: Opdivo, Zoladex Depot, Remicade, Abraxane, Dysport a Diphereline S.R, a to za každý z roků 2020, 2021, 2022 a 2023.

    VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data jsou veřejně dostupná na internetových stránkách VZP ČR v části: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat.

   49. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: • Kdy a kdo dovolil nakládat Všeobecné zdravotní pojišťovně s citlivými údaji, viz. číslo plátce xxxxxxxxxx a doručovací adresa. • Kdy a kdo sepsal smlouvu za pana xxxxxx xxxxxxx s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky? • Žadatel dále žádal o zastavení veškerého nezákonného jednání a vymáhání neprávem vymáhaného dluhu.

    VZP ČR žadateli poskytla žadateli následující informace:

    VZP ČR sděluje, že jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě právních předpisů pro zajištění plnění veřejného zdravotního pojištění. Osobní údaje pojištěnců, plátců pojistného, případně jejich zástupců či pověřených osob, zpracovává VZP ČR zejména na základě zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. V souladu s příslušnými právními normami je subjekt údajů, za účelem výkonu veřejného zdravotního pojištění, povinen osobní údaje poskytnout. Dále může VZP ČR zpracovávat osobní údaje za účelem plnění právní povinnosti na základě právních předpisů ČR upravujících oblast účetnictví a finanční kontroly. Bližší údaje ke zpracování osobních údajů ve VZP ČR naleznete na internetových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/zpracovavani-osobnich-udaju-ve-vzp.  K dotazu stran sepsání smlouvy s VZP ČR VZP ČR uvedla, že podmínky, za jakých se osoby stávají pojištěnci zdravotních pojišťoven, upravuje především zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na který žadatele VZP ČR odkázala. Dále lze v této souvislosti odkázat rovněž na zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. K požadavku na zastavení veškerého nezákonného jednání a vymáhání neprávem vymáhaného dluhu VZP ČR uvedla, že nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění se řídí příslušnými právními předpisy, především pak zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákonem České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. VZP ČR je oprávněna na základě těchto právních předpisů zajistit vymáhání pohledávek ze zdravotního pojištění.

   50. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výběru způsobu vymáhání pohledávek od plátců veřejného zdravotního pojištění: 1. Do jakých registrů je nahlíženo při lustraci dlužníka? 2. Je využíváno nahlížení do transparentních účtů? 3. Kdo rozhoduje o způsobu vymáhání?

    VZP ČR žadateli poskytla žadateli následující informace:

    Zdravotní pojišťovna může vymáhat pohledávky na pojistném a penále formou správní/daňové exekuce dle zákona č. 280/2009, Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „daňový řád“, nebo prostřednictvím soudních exekutorů dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „exekuční řád“. Prioritně VZP ČR vymáhá pohledávky formou daňové exekuce. VZP ČR si jako správce daně v této souvislosti opatřuje základní informace o dlužníkovi a jeho majetku z vlastní evidence vedené VZP ČR a zároveň si vyžádá součinnost orgánů veřejné moci a ostatních subjektů, které vedou evidenci osob nebo věcí dle § 57 až § 59 daňového řádu. O součinnost jsou zejména žádáni poskytovatelé platebních služeb, a to o sdělení čísla bankovního účtu, jeho majitele, stavu a pohybu na účtu a údajů o vkladech, dále plátce mzdy či jiných příjmů, a to o sdělení příjmů dlužníka, a dále poddlužníka o sdělení informací k jiné peněžité pohledávce. Pokud je v rámci lustrací majetkových poměrů dlužníka zjištěno, že má dlužník zřízen bankovní účet či jiný obdobný peněžní účet u příslušného peněžního ústavu, nebo mzdu/plat u konkrétního zaměstnavatele, popř. jinou peněžitou pohledávku u poddlužníka, je příslušný nedoplatek na pojistném/penále řešen přednostně v režimu daňového řádu. Pokud není dohledán postižitelný majetek dlužníka nebo je daňová exekuce neúspěšná, je pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi. VZP ČR má pro oblast exekučního vymáhání dle daňového i exekučního řádu zpracovány vnitřní předpisy, které popisují právní i procesní postupy při vymáhání a jsou při rozhodování o způsobu vymáhání v rámci VZP ČR závazné. Bližší informace k vymáhání pohledávek po dlužnících VZP ČR naleznete rovněž na webových stránkách VZP ČR, např. na tomto odkazu: www.vzp.cz/platci/informace/nekolik-dobrych-rad-pro-dluzniky.

   51. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Kolik bylo provedeno daňových exekucí v letech 2021 a 2022? 2. Jaká byla výtěžnost daňových exekucí v letech 2021 a 2022? 3. Kolik bylo provedeno soudních exekucí v letech 2021 a 2022? 4. Jaká byla výtěžnost soudních exekucí v letech 2021 a 2022?

    VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým bodům žádosti následující informace:

    Ad 1.
    V roce 2021 bylo nařízeno 24 364 daňových exekucí.
    V roce 2022 bylo nařízeno 22 792 daňových exekucí.

    Ad 2.
    V roce 2021 bylo prostřednictvím daňových exekucí vymoženo 487 031 645,00 Kč, efektivita vymáhání daňových exekucí byla 42,92 %.
    V roce 2022 bylo prostřednictvím daňových exekucí vymoženo 485 898 964,00 Kč, efektivita vymáhání daňových exekucí byla 44,21 %.

    Ad 3.
    V roce 2021 bylo zahájeno 45 149 soudních exekucí, tj. exekučních řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, které jsou vedeny u smluvního soudního exekutora.
    V roce 2022 bylo zahájeno 40 938 soudních exekucí, tj. exekučních řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, které jsou vedeny u smluvního soudního exekutora.

    Ad 4.
    V roce 2021 bylo prostřednictvím soudních exekucí vymoženo 756 812 722,97 Kč, efektivita vymáhání soudních exekucí byla 18,90 %.
    V roce 2022 bylo prostřednictvím soudních exekucí vymoženo 805 085 169,17 Kč, efektivita vymáhání soudních exekucí byla 18,14 %.

   52. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou.

    VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiložených souborech:

   53. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů VZP ČR za 3. čtvrtletí roku 2023 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz: - skupiny 01 – ZP krycí, - skupiny 02.03 – ZP pro vyprazdňování, - skupiny 01 – zvlášť účtovaný materiál, kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”, - skupiny 03 – ZP pro pacienty se stomií, (označení skupin podle Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz).

    VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

   54. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala počtu unikátně ošetřených pojištěnců (UOP) VZP ČR a nákladů za roky 2019 a 2021 pro v žádosti specifikované diagnózy.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   55. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání dokumentů vázaných ke sp. zn. VZP-23-01589220-Z721 (I/55/23): • Žádost podatele ze dne 17. 3. 2023. • Sdělení VZP ČR ze dne 23. 3. 202 o odložení žádosti o informace uplatněné podatelem dne 17. 3. 2023.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   56. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Počet uhrazených zdravotních výkonů 95202 nebo 95203 u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb za období od 1.1.2023 do 30.11.2023. 2. Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM po jednotlivých měsících od ledna 2015 do listopadu 2023 (včetně). 3. Počet pojištěnců VZP, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a z této kohorty vždy: a. počet pojištěnců, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase); a b. počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase), a to dle pohlaví a po jednotlivých měsících od ledna 2015 do listopadu 2023 (včetně).

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.