Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2021 |  Ročník 2020 |  Ročník 2019 |  Ročník 2018 |  Ročník 2017 |  Ročník 2016 |  Ročník 2015 |  Předchozí ročníky

2022

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 1. čtvrtletí roku 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě zaslání číselníku NLEKY včetně popisu zkratek.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigovaných původních žádostí a odpovědí na dvě žádosti ze dne 4. 5. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace).

  VZP ČR žadateli požadované dokumenty poskytla v přílohách. Vyjma připojených příloh byly žadateli zaslány další rozsáhlé přílohy k žádosti ze dne 4. 5. 2022.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající množství zdravotnických prostředků uplatněných k úhradě u VZP ČR pro všechny zdravotnické prostředky vyráběné pod značkou výrobce ERG v období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2022.

  VZP ČR žadateli poskytnula požadované informace v přiložené příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích na hojení vlhkých ran za roky 2020 - 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala pojistných smluv České pojišťovny a příspěvků VZP ČR jako zaměstnavatele na tyto smlouvy.

  VZP ČR žadateli k jednotlivým dotazům poskytla následující informace:

  • Analyzovala Vaše organizace důsledky neplatnosti pojistných smluv České pojišťovny z pohledu zaměstnanců?

  VZP ČR se zabývala uvedenou oblastí pouze z pohledu zaměstnavatele poskytujícího tuto formu benefitu. V období od 6/2021 do 5/2022 nebyla zaměstnancem nahlášena žádná neplatná pojistná smlouva a ani nebyla vrácena platba příspěvku ze strany České pojišťovny z tohoto titulu.

  Za uvedené období se VZP ČR vrátilo šest příspěvků týkajících se tří zaměstnanců, a to z těchto důvodů:

  1. ukončení smlouvy dožitím pojistné doby – nebylo zaměstnancem oznámeno,
  2. výpověď smlouvy ze strany zaměstnance – nebylo zaměstnancem oznámeno,
  3. ukončení smlouvy – nebylo zaměstnancem oznámeno.
  • Analyzovala Vaše organizace, zda o příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy České pojišťovny lze snižovat daňový základ pro účely daně z příjmu právnických osob?

  VZP ČR poskytuje příspěvky ze sociálního fondu v souladu vyhláškou č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu. Tyto příspěvky nijak nesnižují daňový základ pro účely daně z příjmu právnických osob.

  • Analyzovala Vaše organizace, zda příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy České pojišťovny zakládají nárok na osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění?

  V případě neplatnosti smlouvy jsou příspěvky vráceny VZP ČR. K ovlivnění plateb sociálního a zdravotního pojištění nedochází.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem je hrazena a poskytována a kdo může poskytovat ze zákona tzv. domácí zdravotní péči, na koho se eventuálně obrátit u přestárlých osob, který legislativně právní předpis toto umožňuje, a jak je to zahrnuto do zdravotního pojištění.

  VZP ČR žadateli sdělila, že domácí péče jako druh péče zdravotní (v minulosti známá pod pojmem „domácí zdravotní péče“) je upravena § 10 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Domácí péče je druhem zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Vlastním sociálním prostředím je třeba ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o zdravotních službách rozumět „domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, např. zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkonu trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení.“ Zákon o zdravotních službách dle § 10 odst. 1 písm. b) rozlišuje celkem tři typy domácí péče: ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační a paliativní péči. 

  Podmínky indikace domácí péče a její úhradu z veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), jakož i související podzákonné právní předpisy. Domácí péče může být jako hrazená služba dle § 22 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytována jako druh zvláštní ambulantní péče pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí, a to na základě doporučení:

  1. lékaře registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,
  2. lékaře poskytovatele ambulantní péče neuvedeného v bodě 1, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  3. lékaře poskytovatele poskytujícího lékařskou pohotovostní službu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  4. lékaře poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu
   14 dnů,
  5. ošetřujícího lékaře poskytovatele lůžkové péče, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů, nebo
  6. ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně.

  Domácí péče je tedy z veřejného zdravotního pojištění pojištěnci hrazena jen na základě indikace výše uvedených druhů lékařů a je-li poskytována poskytovatelem domácí péče, se kterými má konkrétní zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu.  Zdravotními pojišťovnami jsou v rámci domácí péče z veřejného zdravotního pojištění hrazeny ty výkony, které mají charakter zdravotní péče (např. aplikace parenterální terapie, ošetření stomií, ošetření dekubitů, nehojících se ran apod.). Hrazené období domácí péče je pak závislé na druhu lékaře, který domácí péči doporučil (indikoval).

  Poskytovatelem domácí péče může být fyzická či právnická osoba splňující podmínky dle zákona o zdravotních službách. Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, oprávněných poskytovat domácí péči, je možné naleznout v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky, který je dostupný na webové adrese: nrpzs.uzis.cz. VZP ČR má uzavřeny smlouvy s více než 500 zařízeními, která poskytují domácí zdravotní péči (home-care). Některá z nich fungují i 7 dní v týdnu. Více informací lze nalézt také na internetových stránkách: www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/hrazeni-pecovatelske-sluzby.

  K dotazu stran toho, na koho se eventuálně obrátit u přestárlých osob, VZP ČR uvedla, že český právní řád ani praxe v oblasti poskytování zdravotních služeb pojem „přestárlé osoby“ nezná. Domácí péče a její poskytování nejsou vázány na konkrétní věk pojištěnce (pacienta). Nárok na domácí péči je primárně posuzován na základě zdravotního stavu konkrétního pacienta bez ohledu na jeho věk.  Domácí péče je indikována zejména všeobecným praktickým lékařem, u kterého je pacient/pojištěnec registrován.V případě pojištěnců – seniorů lze v zásadě uvažovat i o dalších typech péče, které jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny různými způsoby.   

  V případě nemocnic, poskytujících tzv. akutní lůžkovou péči, a léčeben dlouhodobě nemocných, poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči, se jedná o zdravotnická zařízení. V nich je z prostředků veřejného zdravotního pojištění (tedy mj. dle zákona o veřejném zdravotním pojištění a navazujících podzákonných předpisů), hrazena veškerá zdravotní péče i náklady na pobyt pojištěnce (ubytování, strava). VZP ČR hradí tuto péči pouze za předpokladu, že s ní má poskytovatel těchto služeb uzavřenu příslušnou smlouvu.

  O umístění pacienta do popsaných zařízení rozhoduje příslušný lékař, a to na základě zdravotního stavu pacienta. Důvodem k umístění je přitom zdravotní, nikoli sociální situace dotyčného (např. že žije sám a nemá se o něj kdo postarat). U takového okruhu osob je řešením umístění do tzv. zařízení sociálních služeb ve smyslu § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mezi ně patří i domovy pro seniory.

  Klientům těchto zařízení je přitom možné z veřejného zdravotního pojištění hradit pouze poskytnuté zdravotní služby, nikoli tzv. sociální péči (tedy ne např. ubytování a stravu nebo úkony, které nejsou zdravotnického charakteru – drobné nákupy, vyřizování pochůzek, apod.). Lidem umístěným v sociálních zařízeních je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena péče ambulantních specialistů a praktiků (stejně jako všem klientům, kteří žijí doma). Dále je hrazena lékařem indikovaná ošetřovatelská péče, poskytovaná všeobecnými sestrami v sociálních službách. Podmínkou je, že i tato pobytová zařízení sociálních služeb mají s VZP ČR uzavřenou smlouvu. Musí si o ni požádat a současně prokázat, že ošetřovatelskou péči budou poskytovat zdravotničtí pracovníci daného zařízení, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání.

  Náklady na jednotlivé klienty se v rámci každého výše jmenovaného zdravotnického či sociálního zařízení liší v závislosti na zdravotním stavu jednotlivce, v případě Alzheimerovy choroby na stupni postižení (z důvodu vyšší náročnosti ošetřovatelské péče), a dále na dalších onemocněních, která klient má. Obecně lze říci, že úhrady od pojišťovny se řídí úhradovou vyhláškou. Více informací lze naleznout např. na internetových stránkách: www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-je-to-s-uhradou-luzkove-pece-v-zarizenich-pro-seniory, pro výběr zařízení sociální péče lze více informací naleznout na webové adrese: www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-vybrat-domov-pro-seniory-se-zdravotni-peci.   

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se informací o vývoji počtu žádostí podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“. Konkrétně byly požadovány následující údaje: • kolik žádostí bylo podáno v jednotlivých letech (2017 – 2021), • kolik žádostí bylo schváleno v jednotlivých letech (2017 – 2021), • jaké byly vynaloženy související náklady s realizací § 16 ZVZP v Kč v jednotlivých letech (2017 – 2021).

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

   

  Počet žádostí

  Schváleno

  Celkové náklady v Kč

  Rok 2017

  13 800

  11 734

  1 176 921 253

  Rok 2018

  12 541

  10 684

  1 081 707 497

  Rok 2019

  12 681

  11 005

  1 121 841 612

  Rok 2020

  13 369

  12 077

  1 804 896 512

  Rok 2021

  14 591

  13 325

  2 127 315 686

  VZP ČR k poslednímu dotazu, tj. k nákladům souvisejícím s realizací § 16 ZVZP v Kč v jednotlivých letech (2017 – 2021), sděluje, že celkové náklady za jednotlivé roky představují v tabulce výši celkových nákladů za zdravotní služby uhrazených na základě schválených žádostí dle § 16 ZVZP.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala poskytnutí údajů spojených s diagnózou L73.2 – Hidradenitis suppurativa. Konkrétně byly požadovány následující informace: 1. Počty pojištěnců v České republice se stanovenou základní diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa v jednotlivých letech 2015 – 2021. 2. Počty pojištěnců se stanovenou vedlejší či řádkovou diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa v jednotlivých letech 2015 – 2021.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy s následujícím komentářem k jednotlivým bodům žádosti:

  Ad 1.
  VZP ČR poskytla žadateli údaj o počtu pojištěnců, kteří měli vykázanou příslušnou diagnózu jako základní diagnózu na dokladu dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, a to za období roku 2015 až 2021. VZP ČR k uvedenému dodává, že poskytnut byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR upozorňuje, že data nebyla nadále žádným způsobem zkoumána, očišťována, analyzována či revidována, a to v tom směru, zda péče byla poskytnuta právě z titulu diagnózy či nikoliv. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně ta není přiřaditelná k jednotlivým výkonům, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní výkon indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. Poskytnutá data tak, s ohledem na výše uvedené, nepředstavují faktický počet pacientů s danou diagnózou.

  Ad 2.
  Poskytnut byl údaj o vedlejší či řádkové diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR upozorňuje, že data nebyla nadále žádným způsobem zkoumána, očišťována, analyzována či revidována, a to v tom směru, zda péče byla poskytnuta právě z titulu diagnózy či nikoliv. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně ta není přiřaditelná k jednotlivým výkonům, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní výkon indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. Dle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, podle jejíchž pravidel VZP ČR získává od poskytovatelů zdravotní péče údaje o diagnózách jednotlivých pojištěnců, navíc sdělení o vedlejší či řádkové diagnóze není povinně sdělovaným údajem. Poskytovaná data tak, s ohledem na výše uvedené, nepředstavují faktický počet pacientů s danou diagnózou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výkonech a hospitalizačních případech (DRG) v letech 2015 až 1Q/2022.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlých příloh v této struktuře:

  1. Výkony v letech 2015-2022/Q1
  • Rok – rok výkonu v požadovaném období 2015 - 2022
  • Kód uhrazeného zdravotního výkonu
  • Množství uhrazeného zdravotního výkonu (počet výkonů)
  • Diagnóza výkonu – VZP ČR poskytne diagnózu, je-li uvedena na výkonovém dokladu
   VZP ČR k tomuto bodu dodává, že poskytnut byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR upozorňuje, že data nebyla žádným způsobem analyzována, očišťována či revidována v tom smyslu, zda daná péče byla poskytnuta právě z titulu této diagnózy či nikoliv. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně ta není přiřaditelná k jednotlivým výkonům, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní výkon indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta.
  • Region, kde byl daný výkon vykonán
   VZP ČR k tomuto bodu uvádí, že informace byly poskytnuty ve členění na regiony Čechy (zahrnující regionálních pobočky: RP Praha, pobočku pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, RP Plzeň, pobočku pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, RP Ústí nad Labem, pobočku pro Liberecký a Ústecký kraj, RP Hradec Králové, pobočku pro Královéhradecký a Pardubický kraj), Morava (zahrnující regionální pobočku RP Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) a Slezsko (zahrnující regionální pobočku RP Ostrava, pobočku pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj).
  • Specializace PZS, který daný výkon předepsal – poskytnuta byla odbornost pracoviště, které výkon provedlo.
  • Věk pojištěnce – 5leté věkové skupiny k 31. 12. daného roku
  • Počet unikátních pojištěnců
  1. Hospitalizační případy (DRG) v letech 2015-2022/Q1
  • Rok – rok případu DRG v požadovaném období 2015-2022
  • Kód DRG
  • Diagnóza – VZP ČR poskytla diagnózu tak, jak je uvedena v souborech DRG, která nebude omezena na 3 znaky.
  • Počet – počet případů DRG
  • Věk pojištěnce – 5leté věkové skupiny k 31.12. daného roku
  • Počet unikátních pojištěnců
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích ve skupině ATC-L (převážně onkologická a imunomodulační léčba) za roky 2020 a 2021 (vždy celý rok).

  VZP ČR žadateli poskytla informace v přiložené příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala následujících údajů za rok 2020 a 2021: • vykázaný počet OD v rámci hospitalizačních případů u dětí do 6 let mimo novorozenců, • vykázaný počet OD doprovodů u pojištěnců do 6 let.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, konkrétně zaslání přehledů, které za žadatele ze zákona platil jeho zaměstnavatel JUDr. Vladimír Vávra, Sokolovská 1069, Praha 9-Libeň.

  VZP ČR žadateli sdělila, že neeviduje žádné přehledy plateb, které by za Vás hradil zaměstnavatel JUDr. Vladimír Vávra, Sokolovská 1069, Praha 9-Libeň. Uvedený zaměstnavatel. Vás dle evidence neměl na VZP ČR nahlášenou jako zaměstnance.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací spojených s diagnózou C50 - Nádory prsu.

  VZP ČR žadateli poskytla informace v tomto rozsahu:

  1. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF02 (KISQALI)
  2. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01XE42 (KISQALI)
  3. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF01 (IBRANCE)
  4. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF03 (VERZENIOS)
  5. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF02 (KISQALI), ATC L01XE42 (KISQALI), ATC L01EF01 (IBRANCE), ATC L01EF03 (VERZENIOS) ve členění na regiony.

  VZP ČR žadateli sdělila, že poskytnuté informace se týkají léčivých přípravků, které jsou podávány pouze poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž má zdravotní pojišťovna ve smyslu § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou zvláštní smlouvu. Jedná se zvláštní skupinu léčivých přípravků, které nesou označení „S“ dle § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy léčivými přípravky v režimu tzv. centrové péče. V případě těchto centrových léčivých přípravků má VZP ČR za účelem vyúčtování k dispozici údaj o diagnostické skupině. Pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza. Diagnostické skupiny reflektují potřeby pro vykazování a úhradu zdravotní péče v návaznosti na úhradovou vyhlášku a interní potřeby VZP ČR. Nicméně v tomto konkrétním případě diagnostická skupina NPR - nádory prsu zahrnuje všechny diagnózy C50. VZP ČR konstatuje, že u centrových léčivých přípravků byl poskytnut údaj o diagnostické skupině NPR. Informace jsou obsaženy v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za Covid-19 dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále jen „Kompenzační vyhláška“), konkrétně: 1) Jaké částky byly vyplaceny coby kompenzace související s Covid-19 pandemií, (úhrada dorovnání kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných od-měn pro zdravotnické pracovníky v souladu s vyhláškou 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020) určené pro pracovníky ve zdravotnictví a to za období roku 2020 až do dnešního dne a to zdravotnímu zařízení: ordinace Praktického lékaře, lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o. na adrese 3/1090, 14000 Praha 4, IČ: 28908741, 2) jaké částky byly vyplaceny coby kompenzace související s Covid-19 pandemií, (úhrada do-rovnání kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných od-měn pro zdravotnické pracovníky v souladu s vyhláškou 172/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020) určené pro pracovníky ve zdravotnictví a to za období roku 2020 až do dnešního dne a to zdravotnímu zařízení: ordinace Praktického lékaře, lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o. na adrese 3/1090, 14000 Praha 4, IČ: 28908741, 3) v který den byly finanční prostředky odeslány na účet výše zmíněného zdravotnického zařízení, 4) na jaký bankovní účet byly prostředky zaslány.

  VZP ČR žadateli sdělila následující informace.

  K bodu 1) bylo sděleno, že dle vyhlášky 305/2020 Sb. nebyly žádným poskytovatelům zdravotních služeb vypláceny kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky.

  K bodu 2) bylo sděleno, že výše zmíněné kompenzace jsou upravené v ustanovení § 20a, resp. § 9 výše uvedení tzv. Kompenzační vyhlášky a v souladu s tím byly vyplaceny. Výpočet kompenzací vychází z počtu zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, kteří byli vedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k 31. 12. 2020. Další proměnnou dle Kompenzační vyhlášky, která vstupuje do výpočtu, je porovnání produkce ve 4. čtvrtletí 2020 a 4. čtvrtletí 2018, tj. v případě uvedeného poskytovatele počet vykázaných bodů prostřednictvím výkonů dle seznamu výkonů. Pokud produkce za 4. čtvrtletí 2020 klesla pod 75 % produkce za 4. čtvrtletí 2018, dochází ke krácení vypočtené kompenzace poskytovateli. Každá zdravotní pojišťovna pak uhradí smluvnímu poskytovateli poměrnou část dle koeficientu poměru pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde poskytovatel poskytuje hrazené služby. Poměry pojištěnců jsou také uvedeny v Kompenzační vyhlášce. Poskytovateli zdravotních služeb lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o., IČ: 28908741 (dále jen „PZS“), uhradila VZP ČR kompenzaci u IČZ 14127000 za 4,00 úvazky při splnění produkční podmínky 1,00. Pro úplnost pak bylo uvedeno, že koeficient poměru pojištěnců VZP ČR v Praze je 0,6.

  K bodu 3) bylo uvedeno, že úhrada kompenzací byla PZS odeslána se splatností k 28.5.2021 (datum, kdy byla finanční hodnota připsána na účet PZS).

  K bodu 4) bylo sděleno, že prostředky byly vyplaceny na bankovní účet č. 2102255855/2700.

   

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se žádostí pojištěnců o uhrazení zdravotních služeb a léčivých přípravků ve výjimečných případech jinak ze zdravotního pojištění nehrazených.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiložených souborů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigovaných původních žádostí a odpovědí na dvě žádosti ze dne 16. 3. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace).

  VZP ČR žadateli požadované dokumenty poskytla v přílohách. Vyjma připojených příloh byly žadateli zaslány další rozsáhlé přílohy k žádosti ze dne 16. 3. 2022.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se provedení výkonu 99949, na schváleném místě, dle schváleného postupu, pomocí testu LEPU „2019 – nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography).

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď následující odpověď:

  Výkon č. 99949 s názvem „(VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-COV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ“ byl v požadovaném období, tedy od 3. 3. 2021 do 8. 3. 2021, stanoven číselníkem VZP ČR č. 01282, platným od 1.3. 2021 ( dostupné zde: media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/vykony_01282.pdf).

  Výkon byl určen pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky. K výkonu se přitom nevykazoval žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdrav. pracovníka a též veškerý spotřebovaný materiál (test, osobní ochranné prostředky).

  Poskytovatel přitom při vykazování výše zmíněného výkonu neměl za povinnost konkrétní druh použitého testu VZP ČR uvádět. VZP ČR tedy informací, jaký druh antigenního testu poskytovatel použil, nedisponuje, a na úspěšnost úhrady tak primárně nemohl mít konkrétní typ použitého antigenního testu vliv.

  Kvalitativní kritéria pro antigenní testy lze k danému období naleznout v Organizačním opatření VZP ČR č. 4/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 ze dne 3. 3. 2021, které nabylo účinnosti téhož dne, tedy na začátku žadatelem uváděného období (dostupné zde: media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_vzp_04_2021-ag-testovani-ve-firmach.pdf). Kritéria lze naleznout konkrétně v čl. II. odst. 1: „Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Odběr biologického materiálu musí být provádět zdravotnickým pracovníkem. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.“

  Lze tedy shrnout, že v uvedeném období poskytovatel postupoval řádně, jestliže jednotlivé výkony 99949 prováděl testy splňujícími uvedené náležitosti.

  Žádost přitom obsahuje pouze prostý (slovně vyjádřený) název antigenního testu. Bez konkrétního evidenčního čísla zdravotnického prostředku, pod kterým je evidován Státním ústavem pro kontrolu léčiv, tak nelze splnění uvedených kritérií ani nad rámec povinností VZP ČR jako povinného subjektu ověřit v Registru zdravotnických prostředků, dostupném na adrese https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o individuálně připravovaných léčivých přípravcích s obsahem konopí pro léčebné použití (IPLP KLP) v letech 2019 až 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až březen 2022 pro léčivé přípravky s ATC skupinou: A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V.

  VZP ČR žadateli poskytla informace v tomto rozsahu:

  1. datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení́),
  2. SÚKL kód léčivého přípravku,
  3. množství́ balení léčivého přípravku,
  4. specializace lékaře (případně specializace pracoviště) – poskytnuta odbornost pracoviště,
  5. indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán:
  6. u centrových ZÚLP – byla poskytnuta diagnostická skupina (pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza),
  7. u receptových LP – byla poskytnuta diagnóza, je-li diagnóza poskytovatelem nad rámec zákonných povinností vykázána na dokladu č. 10 – Recept,
  8. věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena – data byla agregována do 5letých věkových skupin.

    Informace byly žadateli poskytnuty ve formě rozsáhlých příloh.

   1. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z daných ATC1 skupin za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2022: A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v tomto rozsahu:

    • Dle SÚKL kódu:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu
    • Dle názvu léčivého přípravku:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku
    • Dle účinné látky:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky
    • Dle ATC4 skupiny:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny
    • Dle ATC3 skupiny:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny
    • Dle ATC2 skupiny:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny
    • Dle ATC1 skupiny:
    1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny
    2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny
    3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny

    VZP ČR k poskytnutým informacím uvádí, že jako název léčivého přípravku byl poskytnut údaj dostupný z číselníku LEKY. Informace byly žadateli poskytnuty ve formě rozsáhlých příloh.

   2. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů poskytnutých na žádosti ze dne 3. 12. 2021 a 12. 1. 2022 (přílohy zveřejněny na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace) a redigovaných žádostí a odpovědí.

    VZP ČR žadateli k žádosti ze dne 3. 12. 2021 v příloze zaslala redigované znění žádosti a odpověď včetně přílohy. K uvedenému VZP ČR dále sdělila, že žadatel by v rámci oznámení o výši úhrady k požadavku na poskytnutí informací za období let 2017 - 2019 v souladu s § 6 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na údaje zveřejněné na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace/zadost-ze-dne-14-10-2020. Za období let 2020 – 2021 pak byla žadateli poskytnuta data v následující struktuře:

    • SÚKL kód léčivého přípravku,
    • název nebo popis léčivého přípravku,
    • doplněk názvu léčivého přípravku,
    • počet uhrazených balení/kusů, pokud jejich množství neumožňuje v kombinaci s ostatními údaji ztotožnění pojištěnce,
    • údaje byly vyhledány vždy za celý rok.

    VZP ČR žadateli k žádosti ze dne 12. 1. 2022 v příloze zaslala redigované znění žádosti a odpověď včetně přílohy. K uvedenému VZP ČR dále sdělila, že informace byly žadateli poskytnuty v následujícím členění:

    • SÚKL kód léčivého přípravku,
    • diagnostická skupina,
    • počet UOP,
    • počet uhrazených balení/kusů – poskytnuty byly údaje, které s ohledem na množství léčivých přípravků neumožnily ztotožnění pojištěnce,
    • údaje byly poskytnuty vždy za celý rok (nikoliv v měsíčním členění).

    Přílohy:

   3. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s diagnózou C34 – Nádory plic.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   4. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o celkovém počtu pojištěnců VZP ČR v jednotlivých okresech ústeckého kraje, počtu přepočtených úvazků fyzioterapeutů (odbornost 902) v jednotlivých okresech ústeckého kraje a počtu stížností na zhoršenou dostupnost ambulantní fyzioterapie v letech 2019-2021.

    VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

   5. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se statistik k institutu tzv. „Milostivého léta“.

    VZP ČR žadateli sdělila, že k datu 28. 10. 2021 evidovala celkem 230 tisíc dlužníků (fyzických osob), kteří teoreticky mohli využít institutu “Milostivého léta”. S ohledem na skutečnost, že termín, do kterého by měl soudní exekutor vydat rozhodnutí o osvobození (v případě splnění podmínek tzv. „Milostivého léta“), nebyl stanoven, zaslala VZP ČR žadateli informace za období od 28. 10. 2021 do 15. 4. 2022:

    VZP ČR - Milostivé léto (dále v tabulce „ML“)

     

    Počet vydaných a doručených usnesení exekutorů
    ve věci osvobození povinné osoby od placení - ML

    Výše osvobozeného příslušenství/penále -ML promítnutého do  vyúčtování plátce v podobě účetního odpisu příslušenství

    Zaplacené pojistné/jistina povinnými fyzickými osobami
    v rámci ML

    Počet doručených žádostí do VZP ČR ve věci vyčíslení dlužné jistiny/pojistného – ML*

    Počet plátců – fyzických osob,
    kde se uplatnily podmínky ML**

    RP Brno

    1 438

    83 828 530,63 Kč

    31 603 690,60 Kč

    4 660

    1 010

    RP Hradec Králové

    840

    39 479 960,23 Kč

    16 508 475,21 Kč

    1 241

    610

    RP Ústí n. L.

    3 057

    89 905 877,00 Kč

    24 340 724,00 Kč

    12 328

    2 477

    RP Plzeň

    2 923

    43 890 451,26 Kč

    29 402 497,00 Kč

    3 164

    2 000

    RP Praha

    3 875

    128 013 440,84 Kč

    76 247 093,85 Kč

    4 736

    2 744

    RP Ostrava

    2 108

    93 577 981,00 Kč

    24 358 398,00 Kč

    3 822

    2 001

    Celkem

    14 241

    478 696 240,96 Kč

    202 460 878,66 Kč

    29 951

    10 842

    *) Jde o počet žádostí doručených od povinných fyzických osob, popř. od exekutorského úřadu, které jednotlivé regionální pobočky VZP ČR vyřizovaly. Reálně zhruba jen každý třetí dlužník následně zbývající dlužnou jistinu/pojistné soudnímu exekutorovi skutečně uhradil.

    **) Jde o skutečný počet fyzických, u kterých byly aplikovány podmínky ML. Počet usnesení vydaných v prvém sloupci zahrnuje i vícečetné exekuce u jedné fyzické osoby, proto se částečně liší od počtu případů uvedených v posledním sloupci tabulky.

   6. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigované původní žádosti a odpovědi na žádost ze dne 25. 3. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ).

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

   7. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o pacientech s diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   8. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kdo byl v roce 2021 a nyní je v roce 2022 odborným garantem (primářem s doložitelnou licencí vedoucího lékaře dle Stavovského předpisu č. 11, ČLK) akutní lůžkové standardní psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, 411 85, IČZ 55 845 00, IČP 55 845 491?

    VZP ČR žadateli sdělila požadovanou informaci.

   9. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se dostupnosti domácí péče.

    VZP ČR poskytla žadateli následující odpověď.

    1. Počet poskytovatelů, kteří poskytují hrazené úkony domácí péče včetně:

    • rozsahu nasmlouvaných úkonů,
    • počtu úvazků všeobecných sester,
    • geografických omezení (např. pokud některý z poskytovatelů pokrývá jen některé obce).

    V rozsahu informací uvedených pod bodem 1. vyřizuje tuto VZP ČR v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkazem na zveřejněnou informaci, a to následovně.

    Seznam všech smluvních poskytovatelů zdravotních služeb je volně dostupný a přístupný na stránkách VZP ČR pod následujícím odkazem: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb. Jedná se o soubor ve formátu excel, který mimo jiné obsahuje i příslušné odbornosti.

    Na webových stránkách VZP ČR jsou dále zveřejňovány Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, včetně Příloh 2 k těmto smlouvám, a to mimo jiné právě i s poskytovateli v odbornosti č. 925 – domácí péče viz: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb. V rámci Příloh 2 jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb jsou zveřejňovány mimo jiné údaje rozsahu nasmlouvaných výkonů, počtu úvazků všeobecných sester či sídla poskytovatele zdravotních služeb.

    Nad rámec těchto informací VZP ČR uvádí, že v Ročenkách VZP ČR které jsou zveřejňovány na stránkách VZP ČR pod tímto odkazem: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky jsou navíc v tabulce 3.5a o síti zdravotnických zařízení, včetně údajů o počtu subjektů v rámci odbornosti 925, včetně údajů o přepočtených počtech pracovníků.


    2. Informaci o tom, v jakých lokalitách existuje (po splnění zákonných náležitostí včetně kladného stanoviska ve výběrovém řízení dle zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) prostor pro uzavření smlouvy o poskytování hrazených úkonů domácí péče pro další poskytovatele.

    3. Informaci o tom, jakým mechanismem VZP stanovuje, že určitá lokalita je poskytovateli domácí péče dostatečně pokrytá? Jaké faktory vstupují do takového výpočtu?

    Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje legislativní úprava, která by stanovovala dojezdové a čekací doby v odbornosti domácí péče, nebo např. standardní počet obyvatel v určité věkové skupině na počet sester domácí péče, není možné tyto oblasti přesně stanovit.

    VZP ČR monitoruje v rámci své smluvní politiky zejména počty úvazků sester domácí péče na počet obyvatel a počet pojištěnců, přičemž nižší počty úvazků sester domácí péče na počet pojištěnců VZP ČR evidujeme v Jihomoravském, Zlínském a Libereckém kraji. V současnosti však ani v těchto lokalitách neevidujeme zvýšené počty podnětů na zajištění péče. Pokud by došlo ke změně, VZP ČR by využila standardních mechanismů a iniciovala by výběrové řízení na danou lokalitu a odbornost.


    4 .Jaký je ve službami domácí péče dostatečně pokryté lokalitě poměr pojištěnců na jeden sesterský úvazek? Pokud se poměry v jednotlivých lokalitách liší, žádám o vysvětlení z jakých důvodů a uvedení konkrétních příkladů.

    Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní definice „dostatečně pokryté“ lokality neexistuje, můžeme uvést pouze průměrný počet úvazků na 100 tisíc pojištěnců VZP ČR, který k 1. 1. 2022 nabývá hodnoty 46,5 úvazku sester domácí péče na 100 tisíc pojištěnců VZP ČR.


    5. Jaký je ve službami domácí péče dostatečně pokryté lokalitě poměr pojištěnců na úvazek v případě konkrétní výkonů: 06321, 06323, 06324, 06325, 06326, 06327, 06328, 06329,06330, 06331, 06332, 06333, 06334, 06335, 09249.

    Statistiku počtu pojištěnců na úvazek v případě konkrétních výkonů VZP ČR nevede vzhledem k tomu, že podporuje pracoviště odb. 925, aby měli nasmlouvané komplexní spektrum výkonů odbornosti 925.


    6. informace o počtu stížností pojištěnců na poskytovatele domácí péče v jednotlivých okresech v období od března 2020 do 2022

    Od března roku 2020 do března 2022 VZP ČR eviduje 12 podnětů pojištěnců v odbornosti 925.

    V rozsahu informací uvedených pod body 7. a 8. žádosti vyřizuje tuto VZP ČR v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, částečně odkazem na zveřejněnou informaci, a to následovně.


    7. Jaký je objem prostředků, které VZP vynaložila a vynaloží na úkony domácí péče v letech 2021 a 2022

    8. Jak jsou výdaje VZP na domácí péči plánovány, existuje dlouhodobější výhled výdajů na domácí péči

    Na webových stránkách VZP ČR jsou zveřejňovány informace v podobě Ročenky VZP ČR za jednotlivé roky viz www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky. V tabulce 4.4 jsou zveřejněny náklady na zdravotní péči v dělení dle segmentu a kraje (domácí péče = home care). 

    Pro informaci dále uvádíme, že Ročenka VZP ČR pro rok 2022 vyjde po dodání všech potřebných údajů od poskytovatelů zdravotních služeb.

    Nadále VZP ČR uvádí, že informaci ohledně výhledu obsahuje Zdravotně pojistný plán pro rok 2022, který je zveřejněn pod tímto odkazem, konkrétně pak strana 24 – odstavec domácí zdravotní služby. Náklady na domácí péči jsou uvedeny v tabulce č. 4 řádek 1.6.1 na straně 36.

   10. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu vykázaných výkonů a množství a nákladech za jednotlivé zdravotnické prostředky za období 1/2021 až 1/2022.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů na webových stránkách: https://szv.mzcr.cz/. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

   11. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, jaké částky byly vyplaceny coby kompenzace za Covid za období roku 2021 PZS ordinace praktického lékaře, lékařská ordinace Vyšehrad s.r.o.., ve který den byly finanční prostředky odeslány a na jaký bankovní účet.

    VZP ČR žadateli sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o., IČ: 28908741, na výplatu kompenzací dle § 20 vyhl. 242/2021 Sb. za období roku 2021 nebylo ničeho vyplaceno. Další dotazy lze z tohoto důvodu považovat za bezpředmětné.

   12. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v oboru ortodoncie, kteří vykonávají svou činnost na území České republiky a množství vykázané péče v oboru ortodoncie.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiložených souborů, kdy nad rámec informací uváděných v žádosti dále VZP ČR upozornila na skutečnost, že na svých webových stránkách zveřejňuje mimo jiné údaje, jež se se svým obsahem vztahují k žádosti žadatele (jedná se o vybraná produkční data a ročenky), a to na níže uváděných odkazech:

   13. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vykázání zdravotního výkonu s kódem 75339 za roky 2020 a 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   14. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech a úhradě za vybrané zdravotnické pomůcky v letech 2019, 2020 a 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   15. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících informací: 1. výše skutečně vynaložených nákladů VZP ČR na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, 2. výše očekávaných budoucích nákladů VZP ČR na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, 3. výše nákladů podle bodu 1, která byla VZP ČR fakturována ostatním veřejným zdravotním pojišťovnám v České republice.

    VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým bodům tyto informace:

    Ad 1.

    Celková výše doposud vydaných finančních prostředků na vybudování systému pro paušální daň je ke dni 30. 3. 2022 v částce 91 041 697,92 Kč bez DPH, z toho pak částka ve výši 86 099 920 Kč jsou náklady na úpravy informačního systému VZP ČR a Centrálního registru pojištěnců, a částka ve výši 4 941 777,92 Kč náklady na podporu modulu CRP-HUB a komunikačního frameworku eGSB, přes který komunikace o OSVČ v paušální dani probíhá.

    Ad 2.

    Očekávané budoucí náklady VZP ČR na vybudování systému pro paušální režim jsou následující:

    • zbývající náklady na realizaci díla (úprava IS a Centrálního registru pojištěnců) ve výši 16 748 700 Kč bez DPH
    • zbývající náklady na podporu řešení (modulu CRP-HUB a komunikačního frameworku eGSB, přes který komunikace o OSVČ v paušální dani probíhá) ve výši 13 767 713,08 Kč bez DPH

    Ad 3.

    VZP ČR žadateli sděluje, že smlouva o úhradě nákladů za vybudování komponenty CRP-HUB pro předávání údajů o paušální dani zdravotním pojišťovnám doposud nebyla uzavřena. Vzhledem k uvedenému tak není informace o výši nákladů fakturovaných ostatním zdravotním pojišťovnám k dispozici. K uvedenému VZP ČR pro informaci dodává, že rozdělení nákladů na jednotlivé zdravotní pojišťovny bude následně určeno dle poměru pojištěnců jednotlivých pojišťoven v Centrálním registru pojištěnců.

   16. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů za období od ledna 2019 do prosince 2021 (každý měsíc samostatně).

    Požadavek A - objem uhrazených léčivých přípravků

    Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept/zvlášť účtovaný léčivý přípravek), a to v následující datové struktuře:

    1. Měsíc vykázání
    2. ATC kód
    3. SÚKL kód léčivého přípravku
    4. Název léčivého přípravku
    5. Doplněk názvu léčivého přípravku
    6. Typ úhrady - recept / ZULP
    7. Počet uhrazených balení/kusů

    Požadavek B - objem uhrazených zdravotnických prostředků

    Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků, a to v následující datové struktuře:

    1. Měsíc vykázání
    2. Kód zdravotnického prostředku (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]
    3. SÚKL kód zdravotnického prostředku [pokud je v daném měsíci dostupný]
    4. Název zdravotnického prostředku
    5. Doplněk názvu zdravotnického prostředku
    6. Typ úhrady - poukaz / ZUM
    7. Počet uhrazených balení/kusů

    Požadavek C - objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

    Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, a to v následující datové struktuře:

    1. Měsíc vykázání
    2. Kód potraviny pro zvláštní lékařské účely (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]
    3. SÚKL kód potraviny pro zvláštní lékařské účely [pokud je v daném měsíci dostupný]
    4. Název potraviny pro zvláštní lékařské účely
    5. Doplněk názvu potraviny pro zvláštní lékařské účely
    6. Typ úhrady - recept / ZULP
    7. Počet uhrazených balení/kusů

    Odpověď:

    VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

   17. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů za období od ledna 2019 do prosince 2021.

    A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, a to v následující datové struktuře:

    1. Kvartál a rok
    2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
    3. ATC skupina
    4. Název léčivého přípravku
    5. Počet unikátních pojištěnců

    B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, a to v následující datové struktuře:

    1. Měsíc a rok vykázání LP
    2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
    3. ATC skupina
    4. SÚKL kód léčivého přípravku
    5. Název léčivého přípravku
    6. Doplněk názvu léčivého přípravku
    7. Počet uhrazených balení

    Odpověď:

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   18. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigované původní žádosti a odpovědi na žádost ze dne 1. 3. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ).

    VZP ČR žadateli požadované dokumenty poskytla v přílohách.

   19. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích v letech 2020 a 2021 (měsíční množství uhrazených ZP, roční počty unikátních pojištěnců s údaji o věkových skupinách…).

    VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

   20. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se odpovědi na žádost ze dne 31. 1. 2022 (zveřejněno na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ).

    VZP ČR žadateli poskytnula požadované obsáhlé přílohy k odpovědi ze dne 31. 1. 2022.

    K uvedenému VZP ČR současně zaslala pro přehlednost žadateli kompletní znění žádosti: Anonymizovaný seznam smluvních poskytovatelů v odbornosti 925 s uvedením následujících informací týkajících se roku 2020 u každého poskytovatele:

    ROK
    2020

    ANONYMIZOVANÝ SMLUVNÍ POSKYTOVATEL V ODBORNOSTI 925

    1.

    Současně nasmlouvaná odbornost 902 ANO/NE.

    2.

    Počet nasmlouvaných úvazků v odbornosti 925.

    3.

    Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 a) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE.

    4.

    Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 b) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE.

    5.

    Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 c) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE.

    6.

    Koeficient vstupující do výpočtu maximální úhrady (index navýšení + KN).

    7.

    Hodnota bodu (dle splnění bonifikačního kritéria).

    8.

    Počet ošetřených unikátních pojištěnců bez výkonu 06349.

    9.

    Počet bodů vykázaných za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349.

    10.

    Hodnota vykázaných dávek za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349 (výkony v odbornosti 925 oceněné příslušnou hodnotou bodu podle splnění bonifikačního kritéria - viz bod 7).

    11.

    Výsledná výše úhrady za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů
    a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349.

    12.

    Výsledná hodnota bodu, se kterou byly v roce 2020 uhrazeny výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349.

    13.

    Výše úhrady za pojištěnce s vykázaným výkonem 06349.

    14.

    Výše úhrady za dopravu.

    K poskytnutým údajům VZP ČR k bodu 1. a 2. žádosti uvádí, že informace byly poskytnuty v samostatné tabulce, jelikož zpracování těchto bodů vycházelo z jiné odbornosti a odlišných systémů a aplikací než zbývající body. VZP ČR v souvislosti s vyhledáním údajů k bodům 1. a 2. upozorňuje rovněž na skutečnost, že obě tabulky nemusí být kompatibilní co do anonymního identifikátoru jednotlivých poskytovatelů. K bodu 12. žádosti pak VZP ČR doplňuje, že informace lze zjistit podílem hodnot uvedených v bodech 9. a 11.

   21. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 4. čtvrtletí roku 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   22. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se týkající se údajů o souhrnných nákladech na pacienty s kódy výkonu chronická hemodialýza (18522, hemodiafiltrace (18550) a Chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko (18523) za rok 2020.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď spolu s odkazem na zveřejněnou informaci.

    poskytujeme následující odpověď částečně i formou odkazu na zveřejněnou informaci v souladu s § 6 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

    Na stránkách VZP ČR je volně přístupná a dostupná tabulka produkčních dat za vybrané roku, včetně roku 2020 viz www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat. Ve výše zmíněné tabulce je možné dohledat počet předmětných výkonů.

    Úhradu jednotlivých výkonů lze zjistit pomocí tzv. Úhradové vyhlášky pro příslušný rok a Seznamu zdravotních výkonů.

    Úhradová vyhláška pro rok 2020 =Vyhláška č. 268/2019 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, kterou lze najít například na www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-268.

    Hodnotu bodu pro odbornost nefrologie ( odb. 108)  pod kterou spadají předmětné kódy výkonů: chronická hemodialýza (18522, hemodiafiltrace (18550) a chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko (18523) je definována v §7 – „Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

    V Příloze 3 Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

    Je v bodě A) Hodnota bodu a výše úhrad odst. 2.

    2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,07 Kč, s výjimkou výkonu č. 89312 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

    Hodnota bodu (HB) se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

    a) 0,04 Kč, pokud bude zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

    b) 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,

    c) 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

    Z úhradové vyhlášky pro rok 2020 vyplývá, že HB pro odb. 108 může být  1,07, maximálně však 1,17 při splnění všech tří podmínek pro navýšení HB poskytovatelem zdravotních služeb.

    Dále doplňujeme, že v roce 2020 vstupovala do výše zmíněné úhrady také Vyhláška 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

    Ze Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2020 (Vyhláška č. 268/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů  je počet bodů stanoven:

    • u výkonu18522 Chronická hemodialýza včetně režie na 3958
    • u výkonu 18550 hemofiltrace včetně režie na 6784
    • u výkonu 18523 chronická dialýza prováděná mimo dialyzační středisko včetně režie je 3797.

    Bodové hodnoty jednotlivých výkonů lze najít také na stránkách MZ : szv.mzcr.cz/Vykon

   23. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) za období 7/20 – 9/21.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   24. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se přehledu nákladů a počtu pacientů v rámci vybraných indikací, od roku 2015 do roku 2021, v rámci selektovaných indikací.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru a v rozsahu informace o nákladech na diagnózu odkazuje žadatele v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na údaje zveřejněné na stránkách VZP ČR, kde je volně přístupná a dostupná tabulka produkčních dat za vybrané roky, včetně let 2015-2020, viz www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky. Ve výše zmíněných tabulkách je možné dohledat náklady na zdravotní péči v dělení dle diagnóz, kde některé diagnózy jsou uvedeny souhrnně v rámci skupin (více Kapitola IV. – tabulka 4.5).

   25. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, a to vždy ve dvou variantách parametru DATUM: a) Čtvrtletně – tj. 2019/Q1 do 2021/Q4. b) Ročně – tj. unikátní počty pojištěnců v letech 2019,2020 a 2021 (do 31. 12. 2021).

    VZP ČR žadateli poskytnula požadované informace v podobě rozsáhlých příloh.

    VZP ČR žadateli současně k požadavku na poskytnutí informací o celkové úhradě uvedla, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na webu: www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), žadatel zjistí výši úhrady jednoduchým výpočtem. VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné informace.

   26. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se hrazení zdravotního pojištění uprchlíků.

    VZP ČR poskytla žadateli následující odpověď.

    Podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je pojištěncem podle tohoto zákona osoba, která  nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců (zákon č. 223/2003 Sb., o dočasné ochraně, ve znění pozdějších předpisů) nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů) za takovou osobu považuje (§ 48 ve spojení s § 33 odst. 1 a) zákona č. 326/1999 Sb.). 

    Podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za osoby uvedené v § 2 odst.1 písm. b) bodech 3 až 5 a 10, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

    Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je pojištěncem podle tohoto zákona osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky.

    Pokud daná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, je pojištěncem, pokud:

    1. je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
    2. jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
    3. jí byl udělen azyl na území České republiky,
    4. jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky,
    5. jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje,
    6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
    7. je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná,
    8. jde o osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie,
    9. se na území České republiky narodila matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, nebo
    10. se na území České republiky narodila matce s povoleným trvalým pobytem, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu.
   27. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně společnosti Lancelin, SE.

    VZP ČR poskytla žadateli přiloženou odpověď. VZP ČR v posledních třech letech (tj. od roku 2019 včetně) neeviduje společnost Lancelin, SE, IČO 243 08 935 jako hospodářského partnera a neobdržela této společnosti žádné peněžní plnění ani nemá za touto společností splatnou pohledávku. Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že VZP ČR ani neeviduje za společností Lancelin, SE, IČO 243 08 935 žádné pohledávky týkajících se dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, ani pohledávku na pojistném a penále, kterou by VZP ČR uplatňovala ve veřejné dražbě nebo která by byla zjištěna v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.

   28. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů poskytnutých na žádost ze dne 7. 3. 2022 (přílohy zveřejněny na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ) a redigovaných žádostí a odpovědí.

    VZP ČR žadateli poskytnula přiložené redigované žádosti a rozsáhlé přílohy na CD/DVD. K odpovědím bylo žadateli sděleno, že předchozímu žadateli byly poskytnuty uvedené přílohy s tím, že k žádosti ohledně uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až prosinec 2021 byly údaje poskytnuty v následující struktuře:

    • datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení́),
    • SÚKL kód léčivého přípravku,
    • množství́ balení léčivého přípravku,
    • specializace lékaře (případně specializace pracoviště) – poskytnuta byla odbornost pracoviště,
    • věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena - z důvodu ochrany osobních údajů byla data agregována do 5 letých věkových skupin,
    • indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán - údaje byly poskytnuty u centrových ZULP, u kterých byla vyhledána informace o diagnostické skupině. VZP ČR k uvedenému žadateli sdělila, že žádost o informace se týká i léčivých přípravků, které jsou podávány pouze poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž má zdravotní pojišťovna ve smyslu § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenu zvláštní smlouvu. Jedná se zvláštní skupinu ZULP, které nesou označení „S“ dle § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy léčivými přípravky v režimu tzv. centrové péče. V případě těchto centrových ZULP nemá VZP ČR k dispozici údaj o diagnóze, za účelem vyúčtování má nicméně k dispozici údaj o diagnostické skupině. VZP ČR zdůrazňuje, že pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza. Diagnostické skupiny reflektují potřeby pro vykazování a úhradu zdravotní péče v návaznosti na úhradovou vyhlášku a interní potřeby VZP ČR. VZP ČR má za to, že poskytnutí údajů o diagnostických skupinách je zcela v souladu se zásadou tzv. legitimního očekávání. Stejně tak se jedná o postup povinného subjektu, kterým je v souladu s § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli poskytnuto maximum možných informací.

   29. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsány zvlášť účtované léčivé přípravky (ZÚLP) za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

    VZP ČR žadateli poskytnula požadované informace v podobě rozsáhlé přílohy.

    VZP ČR žadateli současně k požadavku na poskytnutí informací o celkové úhradě uvedla, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na webu: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), žadatel zjistí výši úhrady jednoduchým výpočtem. VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné informace.

   30. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících počtu pojištěnců v roce 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   31. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu vykázaných a uhrazených zdravotnických prostředků v řazení dle jednotlivých zdravotnických prostředků a měsíců za období leden 2020 až prosinec 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   32. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vykázaných výkonech a PZT za rok 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů, kterou je možné nalézt pod tímto odkazem: szv.mzcr.cz. Z uvedených veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

   33. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci.

    1. Průměrný počet elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a 2021 s detailem dle kategorií lůžko pro dospělé a lůžko dětské, poskytujeme informaci, kolik je lůžek v cirkulaci vždy k 31.12. jednotlivých let.
    2. Roční výdaje na pořízení a údržbu elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a 2021 s detailem dle kategorií lůžko pro dospělé a lůžko dětské, poskytujeme roční výdaje na pořízení a údržbu (údaje o údržbě poskytneme souhrnně, bez dalšího dělení na dětské a dospělé lůžko, poskytneme údaje od 1.12.2019) elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech bez ohledu na to, zda se jednalo o lůžka nová, nebo ta která nebyla vydána jako nová.

     Rok vydání

     Opravy

     TYP_LUZKA

     Počet

     Náklady

     2018

     lůžka

     dospělé

     1 934

     21 253 271,44 Kč

     dětské

     3

     87 594,00 Kč

     2019

     lůžka

     dospělé

     1 804

     22 109 106,61 Kč

     opravy

      

     1

     796,50 Kč

     2020

     lůžka

     dospělé

     1 726

     25 785 720,94 Kč

     dětské

     1

     24 000,50 Kč

     opravy

      

     71

     224 478,97 Kč

     2021

     lůžka

     dospělé

     1 707

     21 959 286,27 Kč

     dětské

     7

     168 003,00 Kč

     opravy

      

     79

     1. 1,60 Kč
    3. Průměrné stáří elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a 2021 s detailem dle kategorií lůžko pro dospělé a lůžko dětské, stáří je počítáno k datu vydání (Stáří je uvedeno v jednotce “rok“.) Dětská lůžka byla vydaná jako nová.

     ROK_VYDANI

     TYP

     Prům_stáří

     2018

     Dětské

     0,00

     2018

     Dospělé

     3,05

     2019

     Dětské

     0,00

     2019

     Dospělé

     2,86

     2020

     Dětské

     0,00

     2020

     Dospělé

     2,29

     2021

     Dětské

     0,00

     2021

     Dospělé

     2,39

   34. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně vyjmenovaných zdravotnických prostředcích - antidekubitních matrací a elektrických polohovacích lůžek , a to za období 2018 až 2021, dle přiloženého seznamu uvedených kategorií – číselné kódy 07.06.01.01, 07.06.01.02, 07.06.01.03, 07.06.01.04, 07.05.01.01 a 07.06.01.02

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiloženého souboru dat.

   35. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o pacientech s klasifikací nemoci E10 Diabetes mellitus 1. typu nehledě na typ medikace.

    VZP ČR žadateli poskytla informace v rozsahu počet UOP s klasifikací nemoci E10 Diabetes mellitus 1. typu nehledě na typ medikace s tím, že v případech, ve kterých je tato očkovací látka hrazena přes distributora (nikoliv přímo poskytovatelem zdravotních služeb), je ve výstupu uvedena úhrada 0, jelikož úhradu přes distributora nelze vzhledem k mechanismu úhrady vztáhnout na jednu konkrétní očkovací látku. S ohledem na předání agregovaných dat tedy není možné zjistit zpětně jednotkovou cenu. Dále VZP ČR uvádí, že poskytnut byl údaj o počtu pojištěnců, kteří měli vykázanou příslušnou diagnózu jako základní diagnózu na dokladu dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. Zaslán byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR vyhledaná data žádným způsobem neanalyzovala a nezkoumala, data nejsou ani revidována v tom smyslu, zda péče byla poskytnuta právě z titulu této diagnózy či nikoliv. Informace byly poskytnuty ve členění na regiony.

   36. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se pojištěnců VZP ČR nad 50 let za rok 2020, v členění na muže a ženy a dále v členění počtů dle diagnóz Diabetes mellitus, hemochromatóza, Chronická virová hepatitida C, Alkoholické ztučnění jater, Alkoholická fibróza a skleróza jater, alkoholická cirhóza jater, jiná neurčená cirhóza jater, NAFLD a biliární cirhóza, rovněž v členění na muže a ženy.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiloženého souboru a dále sdělila, že k 31.12.2020 bylo 2 520 489 pojištěnců VZP ČR nad 50 let (včetně) z toho muži 1 176 211 a ženy 1 344 278.

   37. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu pojištěnců u jednotlivých zdravotních pojišťoven ke dni 1. 1. 2022.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   38. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o oddlužení v rámci tzv. Milostivého léta.

    VZP ČR žadateli sdělila, že eviduje cca 220 tisíc dlužníků – fyzických osob, proti kterým je vedena exekuce v režimu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni 25. 2. 2022 je evidováno 11 770 rozhodnutí soudních exekutorů o částečném zastavení exekuce a osvobození povinného od placení zbytku dluhu, tj. exekučních řízení ve kterých povinný splnil podmínky tzv. Milostivého léta (viz článek IV, bod 25, přechodných ustanovení novely exekučního řádu – zákon č. 286/2021 Sb.). S ohledem na skutečnosti, že termín, do kterého by měl soudní exekutor vydat rozhodnutí o osvobození (v případě splnění podmínek tzv. Milostivého léta), není stanoven, nejedná se o konečná čísla. S rozhodnutími soudních exekutorů o osvobození se VZP ČR bude setkávat ještě řadu měsíců po skončení milostivého léta, tedy počet dlužníků, kteří splnili podmínky milostivého léta bude v čase vyšší.

    VZP ČR dále žadateli zaslala statistiku počtu rozhodnutí soudních exekutorů o osvobození při naplnění podmínek tzv. Milostivého léta:

     Regionální pobočka VZP ČR

    Počet rozhodnutí soudních exekutorů o osvobození
    (naplněny podmínky Milostivého léta)

    RP Brno

    1 099

    RP Hradec Králové

    738

    RP Ústí n. Labem

    2 581

    RP Plzeň

    2 631

    RP Praha

    3 049

    RP Ostrava

    1 672

    Celkem

    11 770

   39. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se předepsaných LP Tamiflu praktickými lékaři pro dospělé za rok 2021.

    V roce 2021 bylo dle povinnému subjektu dostupných informací pojištěncům VZP ČR uhrazeno 61 balení přípravku TAMIFLU, který předepsali praktičtí lékaři pro dospělé.

    VZP ČR nedisponuje informací o počtu balení LP Tamiflu, která mohla být všeobecným praktickým lékařem předepsaná (formou hradí nemocný) nad rámec indikačních omezení stanovených SÚKL, ale v souladu s SPC LP Tamiflu a pojištěnec si je hradil sám v plné výši.

    SPC LP Tamiflu:

    4.1 Terapeutické indikace

    Léčba chřipky:

    Přípravek Tamiflu je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí, včetně novorozenců narozených v termínu, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. Účinnost byla prokázána v případě, že léčba byla zahájena během dvou dnů po nástupu příznaků.

    Prevence chřipky:

    -Postexpoziční prevence u jedinců ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci.

    - Odpovídající použití přípravku Tamiflu pro prevenci chřipky má být založeno na individuálním přístupu – v závislosti na konkrétních podmínkách a s ohledem na možnou ochranu určitých skupin pacientů. Ve výjimečných situacích (např. v případě, když se neshoduje kmen viru přítomný v populaci s kmenem použitým pro přípravu vakcíny, a v okamžiku pandemie) by měla být zvážena možnost sezónní prevence u jedinců ve věku jednoho roku a starších.

     - Přípravek Tamiflu je v průběhu propuknutí chřipkové pandemie indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku (viz bod 5.2).

    Indikační omezení úhrady stanovené SÚKLem:

    Oseltamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů: 1) děti s cystickou fibrózou; 2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi. Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě.

   40. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů: Prosím o sdělení kolika procentům pacientů starších 65 let proplatila VZP očkování proti chřipce v letech 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Pokud mi nemůžete odpovědět v procentech, prosím o sdělení kolik měla VZP pojištěnců starších 65 let v uvedených letech a kolika z nich bylo proplaceno očkování proti chřipce.

    VZP ČR žadateli k dotazu na počet pojištěnců starších 65 let, kterým proplatila očkování proti chřipce ve vybraných letech, sdělila, že očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu pojištěncům starším 65 let nevyplácela žádné příspěvky z fondu prevence za zmíněné očkování. VZP ČR žadateli zaslala procentuální přehled pojištěnců VZP ČR starších 65 let, kteří absolvovali očkování proti chřipce, a toto bylo proplaceno poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování:

     

    Rok

     

    2011

    8%

    2014

    11%

    2015

    11%

    2016

    12%

    2017

    16%

    2018

    21%

    2019

    23%

    2020

    23%

    2021

    24%

   41. VZP ČR obdržela dne 21.2.2022 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za covid-19 vyplacené konkrétnímu poskytovateli dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 a o informace, zda měl uvedený poskytovatel zdravotních služeb osobu žadatele uvedenou v Příloze č. 2 příslušné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje.

   42. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně informací o výdajích za rok 2021 na vybrané potraviny pro zvláštní lékařské účely specifikované žadatelem, uvedené ve struktuře.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru.

   43. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace – zaslání přehledů zaplaceného pojistného konkrétním zaměstnavatelem.

    VZP ČR žádost odmítla, vzhledem k tomu, že se jedná o údaje osobnostní povahy dle ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a není dán zákonný důvod pro poskytnutí požadovaných údajů.

   44. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku RYBELSUS.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   45. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a o vybraném pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

    VZP ČR poskytla odpověď formou přehledu v uvedené tabulce.

   46. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech unikátně ošetřených pojištěnců u vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 12/21.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

   47. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích za období 1/2015 – 12/21.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

   48. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda poskytovatel Lékárna Nymburk s.r.o., IČO: 28446933, IČZ: 27625000 obdržel za osobu žadatele odměny za covid v období 10-12/2020, případně zda následně nebyly poskytovatelem tyto peníze vráceny.

    VZP ČR žadateli sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo VZP ČR pouze číselná data o zdravotnických pracovnících (tj. počet pracovníků/úvazky pracovníků) evidovaných u poskytovatele lékárenské péče v NRZP (Národní registr zdravotnických pracovníků). VZP ČR tak nemůže určit konkrétní jména/rodná čísla zaměstnanců na jejichž pracovní úvazky byly kompenzace poskytovateli vyplaceny. Vyplacené kompenzace nebyly poskytovatelem vráceny.

   49. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   50. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o úhradě na databázi cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ, která je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese: www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), je možné zjistit výši úhrady, a to jednoduchým výpočtem.

   51. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pojištěnců s trvalým bydlištěm ve městě Nový Jičín registrovaných u poskytovatele MAK Dental s.r.o., IČ 09703233.

    VZP ČR žadateli poskytla požadovanou informaci.

   52. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se týkající se údajů o předepsaných léčivých přípravcích dle vyjmenovaných ATC skupin, za časové období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiloženého souboru dat.

   53. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda PZS PERMED s.r.o., IČO: 26002752 obdržel za žadatele odměnu podle dikce Vyhlášky č. 172/2021 Sb. ( dále "Kompenzační vyhláška II.), kterou se mění Vyhláška č. 305/2020 Sb. (dále „Kompenzační vyhláška I.“) a zda je osoba žadatele uvedena v přílohách smluv s pojišťovnou.

    VZP ČR žadateli sdělila, že výpočet kompenzace dle Kompenzační vyhlášky vychází z počtu zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, kteří byli vedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k 31. 12. 2020.

    S ohledem na skutečnost, že výše uvedený poskytovatel měl osobu žadatele k 31.12.2020 uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy s VZP ČR, byly na jeho pracovní úvazek kompenzace dle Kompenzační vyhlášky vyplaceny.

   54. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda byl na žadatele jako zaměstnance vyplacený příspěvek určený na covidovou odměnu společnosti Amfiom a.s., IČ: 27827518, popřípadě v jaké výši.

    VZP ČR žadateli sdělila, že na pracovní úvazek žadatele  nebyl vyplacený příspěvek určený na tzv. „covidovou odměnu“ společnosti Amfiom a.s., IČ: 27827518.

   55. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě anonymizového seznamu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 925 s uvedením následujících informací týkajících se roku 2020: 1. Současně nasmlouvaná odbornost 902 ANO/NE. 2. Počet nasmlouvaných úvazků v odbornosti 925. 3. Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 a) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE. 4. Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 b) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE. 5. Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 c) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE. 6. Koeficient vstupující do výpočtu maximální úhrady (index navýšení + KN). 7. Hodnota bodu (dle splnění bonifikačního kritéria). 8. Počet ošetřených unikátních pojištěnců bez výkonu 06349. 9. Počet bodů vykázaných za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349. 10. Hodnota vykázaných dávek za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349 (výkony v odbornosti 925 oceněné příslušnou hodnotou bodu podle splnění bonifikačního kritéria - viz bod 7). 11. Výsledná výše úhrady za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349. 12. Výsledná hodnota bodu, se kterou byly v roce 2020 uhrazeny výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349. 13. Výše úhrady za pojištěnce s vykázaným výkonem 06349. 14. Výše úhrady za dopravu.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje v podobě rozsáhlých příloh.

   56. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se prostředků vynaložených VZP ČR na úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz za kalendářní rok 2021 a uvedených ve skupinách 02.02, 02.03. a 03, dle specifikace úhradových skupin.

    VZP ČR poskytla odpověď formou souboru uvedeného v příloze.

   57. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích ALKERAN, LANVIS, LEUKERAN a PURI-NETHOL.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   58. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se pojistného na zdravotní pojištění, příspěvků na prevenci a milostivého léta.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě odkazů na webové stránky VZP ČR.

    Platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění jsou zdrojem základního fondu zdravotního pojištění spravovaného zdravotní pojišťovnou, který slouží především k úhradě hrazených zdravotních služeb. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete například pod odkazem www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592 , povinnost platit pojistné a kdo je povinen pojistné platit upravuje část druhá zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete například pod odkazem www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48?text=48%2F1997 . Bližší informace naleznete na webových stránkách VZP ČR pod odkazem  www.vzp.cz/platci , kde je uvedena i výše pojistného.

    Ohledně příspěvků na prevenci souhrnně odkazujeme na webové stránky VZP ČR www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky. V roce 2022 nabízí VZP ČR širokou nabídku příspěvků z fondu prevence. V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění může pojištěnec VZP ČR od 18 do 65 let čerpat příspěvek až 500 Kč na pohybovou aktivitu, dítě do 18 let až 800 Kč. Nejmenším dětem do jednoho roku přispívá pojišťovna až 500 Kč na plavání či vaničkování. Dále v tomto programu nabízí VZP ČR příspěvek na odvykání kouření až 1 000 Kč.

    V rámci prevence onkologických onemocnění nabízí VZP ČR příspěvek až 500 Kč na vyšetření znamének, až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření žen i mužů (ve věku 18-45 let), až 2000 Kč na paruku v případě diagnózy alopecie, až 3 000 Kč na komplexní onkologickou preventivní prohlídku (od 35 let) a až 2000 Kč na zdravotnické prostředky v případě absolvování radiační terapie.

    Dále nabízí VZP ČR příspěvky diabetikům, a to až 1000 Kč na zdravotnické prostředky a služby. Osoby nad 65 let mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity a 500 Kč na kognitivní pomůcky nebo testování paměti.

    Dětem a studentům do 26 let s diagnózou celiakie nabízí VZP ČR příspěvek až 6 000 Kč na bezlepkovou dietu a až 10 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu s diagnózou vybraných dědičných metabolických onemocnění.

    VZP ČR také pokračuje v podpoře psychosociální péče v rozsahu až deseti sezení, kdy na terapii klientům přispívá až 5 000 Kč, a to včetně dětí starších sedmi let.

    Dále VZP ČR nabízí svým pojištěncům příspěvky pro dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Tito dárci mohou při předložení alespoň jednoho odběru v kalendářním roce vyčerpat až 2000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu (například sauna či masáže). Dalších 1000 Kč na dentální hygienu (nebo balíček dentální hygieny) mohou získat dárci, kteří absolvují alespoň dva odběry v kalendářním roce. Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může jako bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s. 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy). Neaktivní dárci mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je ocenění za alespoň deset bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života). VZP ČR oceňuje také dárce orgánů, a to příspěvkem 10 000 Kč, který mohou využít na lázeňskou péči – procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (rehabilitační/rekondiční aktivity), na nákup sportovního vybavení (vyjma sportovního oblečení a obuvi) nebo na nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

    VZP ČR nabízí v rámci fondu prevence také program Maminka. V tomto programu může žena v době těhotenství a následně až do 12 měsíců po porodu čerpat finanční příspěvek do celkové výše 3 000 Kč. Tento příspěvek může uplatnit například na screeningové vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na pohybovou aktivitu, předporodní kurzy, služby laktační poradkyně, pomůcky ke kojení, monitor dechu, zakoupení náramku monitorujícího životní funkce novorozence nebo na dentální hygienu (balíček dentální hygieny). Pro nedonošené novorozence s porodní váhou pod 1 500 g lze čerpat příspěvek až 3000 Kč na nákup umělé výživy, mateřského mléka z banky nebo na rehabilitační péči pro tyto děti. Navíc pro všechny děti narozené v roce 2022 je připraven poukaz v hodnotě 500 Kč, který lze uplatnit na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či online lékárně na území ČR.

    Co se týká příspěvků na očkování, oproti roku 2021 dochází v roce 2022 k výraznému navýšení příspěvků pro klienty. U jednotlivých vakcín mohou klienti VZP čerpat až o stovky korun více. Od nového roku mohou děti do 18 let čerpat příspěvek na očkování proti chřipce (až 200 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 700Kč), proti virové hepatitidě A (až 500 Kč), proti rotavirovým nákazám (až 1000 Kč pro děti do jednoho roku), proti meningokokovým infekcím typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typů ACYW (až 1 000 Kč), proti lidskému papilomaviru – HPV (až 1 000 Kč) a také na cestovní očkování (až 1 000 Kč). Dospělí mohou čerpat příspěvek na očkování proti chřipce (až 200 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 500 Kč), proti virové hepatitidě A a B (až 500 Kč), proti spalničkám (až 500 Kč pro osoby od 25 do 50 let), proti planým neštovicím (až 500 Kč), proti černému kašli (až 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typů ACYW (až 1 000 Kč), proti pneumokokovým infekcím (až 1000 Kč pro osoby od 50 do 65 let) nebo na cestovní očkování (až 1000 Kč).

    Novinkou pro tento rok v rámci časově omezených programů je příspěvek až 300 Kč na dentální hygienu (ošetření a instruktáž) provedenou u nelékařského odborníka s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygiena. Tento příspěvek lze čerpat pouze do konce března letošního roku. Dalším časově omezeným příspěvkem je příspěvek na vitamíny, potravinové doplňky či zdravotnické potřeby ve výši 500 Kč pro seniory nad 65 let, kteří dokončí očkování proti covidu-19 v termínu od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Tento příspěvek lze uplatnit do konce dubna letošního roku. Nové programy s důrazem na prevenci civilizačních onemocnění (jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění) budou nabývat konkrétní podoby v průběhu roku.

    Informace pro dlužníky VZP ČR k milostivému létu naleznete pod odkazem www.vzp.cz/platci/milostive-leto .

    Informace jak platit odvody za zaměstnance naleznete na webových stránkách VZP ČR pod odkazem www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel .

   59. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotních výkonech.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů, kterou je možné nalézt pod tímto odkazem: https://szv.mzcr.cz/. Z uvedených veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

   60. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaného počtu zdravotnických prostředků s uvedenými VZP kódy a vykázaných zdravotních výkonů s uvedenými čísly výkonů ve vazbě na region poskytovatele v letech 2017 – 2021.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru dat.

   61. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu proplacených celkových zubních náhrad za rok 2020 (kódy 0082201, 0082211).

    VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

    Typ zdravotní péče

    Počet výkonů v roce 2020

    0082201 - CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ

    53 587

    0082211 - CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ

    31 814

   62. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčbě schválené dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   63. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda byla VZP ČR vyplacena privátnímu praktickému a plicnímu lékaři MUDr. Jánu Dindošovi, covidová odměna pro žadatelku za období říjen 2020-únor 2021.

    VZP ČR žadateli sdělila, že v rozhodném období pro výplatu kompenzací za covid-19 za rok 2020 Vás poskytovatel MUDr. Ján Dindoš měl uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy s VZP ČR. Na Váš pracovní úvazek byly kompenzace vyplaceny. Za rok 2021 tomuto poskytovateli nebylo vyplaceno dle kompenzační vyhlášky žádné dorovnání.

   64. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se prolomení frekvenčního omezení vykazování výkonů domácí zdravotní péče.

    VZP ČR hradí zdravotní péči v souladu s právními předpisy a v jejich mezích. Jedním z těchto předpisů je i Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Předmětná vyhláška upravuje seznam zdravotních výkonů spolu s bodovými hodnotami a s pravidly jejich vykazování a limity. Tato vyhláška stanovuje limity předepisování mimo jiné právě pro domácí péči. Pokud je nutné, z důvodu zdravotního stavu pacienta, prolomení frekvenčního omezení vykazování těchto limitů právě u domácí péče, je to umožněno skrze příslušný signální výkon. Za listopad 2021 VZP ČR eviduje 329 Unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byl signální výkon vykázán. Rozhodnutí, že pacient má tuto potřebu péče náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči.

   65. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o viskosuplementačních zdravotnických prostředcích.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   66. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dopisu/vyrozumění VZP ČR, ze kterého vyplývá vyplacení kompenzací konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

    VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila formou kopie dopisu.

   67. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o hospitalizacích na lůžkách JIP, které VZP ČR proplatila za období 2017 – 11/2021, včetně údaje, kolik z nich bylo proplaceno z důvodu chřipky a kolik z nich z důvodu covidu.

    VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

   68. VZP ČR obdržela žádost obchodní společností Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov o poskytnutí informací týkající se dopisu/vyrozumění VZP ČR, ze kterého vyplývá vyplacení kompenzací konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

    VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila formou kopie dopisu s anonymizovanými osobními údaji.

   69. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek, za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

    VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě rozsáhlých souborů a částečně též následující odpověď odkazem. VZP ČR v souvislosti s informacemi požadovanými v žádosti v rozsahu informací o celkové úhradě odkazuje níže žadatele na údaje zveřejněné na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv., kdy výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě ustanovení § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz.

   70. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se cen vakcín proti onemocnění COVID-19 a částky, která je účtována za provedení PCR testu hrazeného VZP ČR pojištěncům.

    1. Cena vakcín k prevenci onemocnění COVID-19

    VZP ČR uvedla, že cena jednotlivých vakcín je upravena v rámci Smlouvy o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 (dále jen „Smlouva“) a jejich dodatků, která byla uzavřena mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a VZP ČR. Obdobné samostatné smlouvy pak byly uzavřeny i s dalšími zdravotními pojišťovnami. Tato Smlouva, včetně jejich dodatků je zveřejněna v Registru smluv pod následujícími odkazy:

    Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741351?backlink=j1tma

    Dodatek č. 1https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741287?backlink=llh4s

    Dodatek č. 2https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741291?backlink=uvf19

    Dodatek č. 3https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17201103?backlink=1i595

    Dodatek č. 4https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18379483?backlink=xxu5t

    Dodatek č. 5https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18944999?backlink=xv7e3

    Pro úplnost VZP ČR doplnila informace rovněž v následující tabulce:

    OL Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen)

    10 USD/dávka

    OL Moderna (SPIKEVAX)

    22,5 USD/dávka

    OL AstraZeneca (VAXZEVRIA)

    1,79 EUR/dávka

    OL BioNTech/Pfizer (COMIRNATY)

    496,65 Kč/dávka

    2. Cena PCR testu

    VZP ČR sdělila, že aktuální výši úhrady za provedení screeningového PCR testu obsahuje Organizační opatření VZP ČR č. 11/2021 zveřejněné na webových stránkách VZP ČR - Organizační opatření VZP ČR č. 11/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 – úhrada je realizována prostřednictvím výkonů VZP ČR, které jsou v tomto organizačním opatření upraveny.

    Současná výše úhrady za provedení diagnostického (indikovaného) PCR testu vychází ze Seznamu zdravotních výkonů, konkrétně jde o výkon 82301 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK POZITIVNÍ (registrační list k výkonu, z něhož lze zjistit výši úhrady, jelikož obsahuje počet bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/82301) a výkon 82302 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ (registrační list k výkonu, z něhož lze zjistit výši úhrady, jelikož obsahuje počet bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/82302) a Organizačního opatření VZP ČR č. 2/2021.

    VZP ČR žadatele odkázala v souladu s § 6 odst. 1 o svobodném přístupu k informacím na informace zveřejněné na popsaných webových stránkách.