Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2017 | Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2018

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke statistickým údajům k ust. § 16 zákona š. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela dne 26. 7. 2018 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o počtu pacientů, kteří byli ošetřeni v odbornosti chirurgie lůžková a ambulantní část v Nemocnici Sušice za období leden – červen 2017 a leden – červen 2018 a dále o počtu pacientů ošetřených na chirurgické ambulanci v Nemocnici Sušice od ledna do června 2018 po jednotlivých měsících.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se finanční podpory tenisového klubu Ústí nad Labem, IČ: 18380514.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vykázané zdravotní péče rehabilitačním oddělením polikliniky v Telči za rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výše zaplacených úhrad za rok 2016 a 2017 poskytovatelům zdravotních služeb z Plzeňského kraje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zaslání dokumentu z jednání správní rady VZP ČR ze dne 25. 6. 2018 s označením „Analýza podílu skupin plátců pojistného na příjmech a nákladech VZP ČR“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí následujících informací:
  - kolik má k 1. 6. 2018 Všeobecná zdravotní pojišťovna smluvních zdravotnických zařízení (dle IČZ) v odbornosti diabetologie;
  - kolik smluvních zdravotnických zařízení (dle IČZ) v odbornosti diabetologie má nasmlouvané výkony 13021, 13022, 13023, 13024, 13025, 13026, 13051, 13055, 13065, 13071, 13073, 13075 a VZP výkon 13077? (u každého z výše uvedených 13 diabetologických výkonů prosím uvést počet IČZ, která mají k 1. 6. 2018 konkrétní zdravotní výkon nasmlouván).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k prováděným exekucím.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě dokumentů týkajících se veřejných zakázek „Digitalizace dokumentů ve VZP ČR“ a „Rozšíření rozsahu poskytování služeb digitalizace dokumentů ve VZP ČR“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vykázaných výkonech a prostředcích zdravotnické techniky za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientů s vezikoureterálním refluxem a počtu výkonů sloužících k jeho diagnostice, kdy žádost směřovala k výkonům pod kódy 47199, 47211, 89167, 89169, 89163, 76259, 77111, 76127
  a 76123.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientů s vezikoureterálním refluxem a počtu výkonů sloužících k jeho diagnostice, kdy žádost směřovala k výkonům pod kódy 17263, 17271, 17265, 17266, 17275 a 17276.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se celkového počtu kusů teflonových infuzních setů, celkového počtu kusů inzulínových pump, celkového počtu kusů testovacích proužků diagnostických na stanovení glukózy v krvi a ceny těchto pomůcek, a to za období 12/2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrad VZP ČR paní MUDr. J. N., IČ: 60102268 za rok 2017

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu uhrazených produktů v letech 2012-2017 v následujících kódech: 0081892, 0081893, 0081894, 0081895, 0169077, 0169078, 0169079, 0169080, 0169095, 0172163, 0172164, 0172165, 0172166.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o preskripci léčivých přípravků (dle ATC klasifikace všechny kódy začínající písmenem A) distribuovaných v České republice a jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, vše za období let 2015 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pacientů ošetřovaných v nemocnici Frýdlant.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů k poukazům na léčebné a ortopedické pomůcky proplacených v letech 2010 a 2011.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o průměrné výši úhrady na unikátní rodné číslo (URČ) u poskytovatelů odbornosti 102 v letech 2015 – 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se mediánu průměrné úhrady v odbornostech 603 a 604 na jednoho unikátního pojištěnce (dále jen „PURO“) v Kraji Vysočina za referenční období 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení, jaký celkový objem finančních prostředků byl ze strany VZP ČR poskytnut kojeneckým ústavům (dětským domovům pro děti 0 – 3 roky) zřízených jako zdravotnická zařízení v letech 2013 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se celkové výši úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění ze strany VZP ČR za léčivé prostředky Osmigen a Delatrex za měsíce říjen až prosinec 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu vydaných sluchadel v roce 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu soukromých pracovišť, s nimiž má VZP ČR nasmlouvánu odbornost 708 (anesteziologie a intenzivní medicína).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o za poskytnutou hrazenou péči u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kdy žadatel údaje požadoval poskytnout bez rozlišení konkrétního poskytovatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivém přípravku FERINJECT.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích specifikovaných v žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se nasmlouvání dialyzační péče v Hlinsku a ve Vysokém Mýtě a postupu při uzavírání nového smluvního vztahu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o převozech zemřelých osob.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o možných komplikacích pojištěnců po operacích katarakty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dokumentů k pilotnímu projektu „Vliv intenzivní rehabilitace na vývoj dítěte s autismem za současného sledování diagnostických domén s přesahem do pediatrické praxe“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientek podstupujících in vitro fertilizaci (IVF) a počtu samotných výkonů u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích specifikovaných v žádosti za období roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se
  1) Informace ve věci „vývoje“ onemocnění phimosis u dětí v ČR, a to formou sdělení počtu operací u všech poskytovatelů na území Hl. m. Prahy v letech 2009-2017, a to vč. počtu zákroků u jednotlivých poskytovatelů služeb, kdy jde o součet diagnóz cirkumcize, obřízka, operace fimózy dle Buriana, plastika předkožky, discize nebo jiná diagnóza v souvislosti s cirkumcizí u dítěte, při rozdělení dat dle kritéria věku dítěte 0-2,999 roku a 3-17,999 roku. Žadatel žádal o sdělení údajů o počtu výše zmíněných operací proplacených poskytovatelům na území Hl.m. Prahy v roce 2011, 2014, 2017.
  2) sdělení počtu narozených dětí mužského pohlaví (pojištěnců VZP, narozených v zařízeních na území Hl. m. Prahy) v roce 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o hodnotě průměrné PUROo použité pro výpočet celkové úhrady v roce 2016 a 2017 u ambulantních smluvních poskytovatelů v odbornosti 209 vztahující se k vykazování konkrétních vyjmenovaných výkonů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se databáze nemocničních léčivých přípravků (NLEKY) za období březen a duben 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích ve skupinách 01, 02, 03, 13 a 17 uhrazených VZP ČR za rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se jednání MUDr. V. N. s ředitelem VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích Vesicare, Eligard a Prograf.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění a počtu pacientů s neuroendokrinními nádory, kterým byla v roce 2017 poskytnuta léčba v zahraničí.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování a úhrady léčby spinální muskulární atrofie (SMA) léčivým přípravkem nusinersen (SPINRAZA).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu RDG výkonů a počtu ošetřených pacientů pomocí RDG přístroje v nestátních zdravotnických zařízeních na území města Hradec Králové za 2017, vyjma Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k v žádosti vyjmenovaným léčivým přípravkům za období let 2016 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k teflonovým infuzním setům k inzulínovým pumpám a testovacím proužkům na stanovení glukózy v krvi uhrazeným VZP ČR za období leden 2015 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených za čtvrté čtvrtletí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k ke zdravotnickým prostředkům ve skupině 01 (krytí).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se ročního platu včetně benefitů pana ředitele Ing. Zdeňka Kabátka.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrad VZP ČR panu MUDr. Petrovi Michalovi, IČ:.72540231 za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu poskytovatelů zdravotních služeb účtujících výkon s kódem 41040 (posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození) včetně počtů výkonů v letech 2015 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se předpokládané výše úhrad za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku Avastin za období let 2016 a 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výsledků externího forenzního auditu IT zakázek v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků za kalendářní rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zálohových plateb jednotlivým nemocnicím na rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se smlouvy, dodatků, uhrazených částek a objednávek u Smlouvy o spolupráci ze dne 18. 1. 2002.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích ve skupinách 01 (obvazový materiál, náplasti), 01 (kolonka ve sloupci PRO s příznakem „M“), 03 (stomické pomůcky) a 13 (dále nespecifikované pomůcky) za období 4. čtvrtletí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s mikroskopickou kolitidou, Crohnovou nemocí nebo vředovým zánětem tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích z ATC skupiny L03AX – Jiná imunostimulancia.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích – proužcích diagnostických MATCH II.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o stomických pomůckách za rok 2017.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 8. 3. 2018 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem byl požadavek o následující informace:
  • Počet pacientů v odbornosti lůžkové chirurgie, kteří byli hospitalizováni v nemocnici v Klatovech a Sušice (za každou nemocnici zvlášť) po jednotlivých letech, a to od roku 2011 do roku 2017 včetně.
  • Vývoj hospitalizovaných pacientů v odbornosti lůžkové chirurgie s trvalým bydlištěm v okrese Klatovy od roku 2011 do roku 2017 včetně – rozdělení do nemocnic: 1. Klatovy, 2. Sušice, 3. Strakonice, 4. FN Plzeň, 5. Mulačova nemocnice Plzeň, 6. jiné nemocnice.
  • Průměrnou délku hospitalizace v daném roce – v odbornosti lůžkové chirurgie v letech 2011 – 2017 včetně, v nemocnici Klatovy a v nemocnici Sušice.
  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám zasíláme požadované informace, které naleznete v přiložených tabulkách.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledů zúčtování zdravotních výkonů u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů dialyzační péče za období let 2013 - 2017.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 6. 3. 2018 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se údajů o vyžádané extramurální péči nemocnicemi řízenými společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., tj. těmito nemocnicemi:
  - Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26336527, sídlem Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy;
  - Domažlická nemocnice, a.s., IČO: 26361078, sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice;
  - Rokycanská nemocnice, a.s., IČO: 26360900, sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany;
  - Stodská nemocnice, a.s., IČO: 26361086, sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 33301;
  - Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., IČO: 26360870, sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 34101;
  - Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČO: 26360896, sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá.
  Obsahem žádosti byl požadavek o poskytnutí informací ve vztahu k výše uvedeným subjektům v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 813, 814, 815, 816, 817, 818 a 823. Žádost dále obsahovala požadavek o rozdělení dle jednotlivých kódů, data vyžádání péče a jednotlivých zdravotnických zařízení.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování dialyzační péče v Pardubickém, příp. i Královéhradeckém kraji, mimo jiné i přehledů zúčtování zdravotních výkonů u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů dialyzační péče.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících údajů o kapacitě pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 925.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následující informace:
  Sdělení údajů za rok 2015 a 2016:
  - průměrné hodnoty úhrad, které vyplývají z konečného vyúčtování za dané úhradové období v očních ordinacích s působností na území hlavního města Prahy
  - hodnoty úhrad za jednoho unicitního pojištěnce v očních ordinacích s působností na území hlavního města Prahy
  - rozdíly mezi skutečně vykázanou hodnotou péče a konečným vyúčtováním ze strany VZP v očních ordinacích na území hlavního města Prahy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu výkonů a bodů za rok 2017, a dále množství a nákladů na prostředky zdravotnické techniky za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu nasmlouvaných lůžek v jednotlivých krajích ČR v členění na konkrétní odbornosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR na potraviny pro zvláštní lékařské účely za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků vyjmenovaných v žádosti za období let 2016 – 2017 v měsíčním členění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke testovacím proužkům na ketolátky z krve za rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o unikátním počtu pojištěnců ve vztahu k poukazům na brýle a optické pomůcky za rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích na poukaz ve skupinách 01, 02, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s mikroskopickou kolitidou, Crohnovou nemocí nebo vředovým zánětem tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě pacientů s psoriázou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k provedeným screeningovým mamografiím, preventivním prohlídkám gynekologem, screeningovým cervikovaginálním cytologiím a počtu pojištěnců VZP ČR v jednotlivých letech.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku Oftaquix.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Victoza.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pojištěnek podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o platbách poskytnutým v žádosti vyjmenovaným subjektům za období od roku 2012 do dne podání žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům ve skupinách 06 (kompresní punčochy a návleky) a 13 (dále nespecifikované pomůcky) za období 1 – 12/2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ve vztahu k teflonovým infuzním setům k inzulínovým pumpám a testovacím proužkům na stanovení glukózy v krvi uhrazeným VZP ČR za období let 2015 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům vyjmenovaným v žádosti za období leden 2016 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Dysport a Somatuline Autogel.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí protokolu o hodnocení zakázek ve vztahu k veřejné zakázce VZP ČR označené názvem „Poskytování poštovních služeb“, ID zakázky: 1700814.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům z ATC skupiny M01A – Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Hyalgan.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům z ATC skupiny L03AX – Jiná imunostimulancia.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům skupiny č. 13 (dále nespecifikované pomůcky).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům skupiny č. 64 (implantáty kostní, urologické, mammární).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Trajenta, Jardiance, Synjardy a Jentadueto za období leden 2016 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů antidepresivy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s Crohnovou nemocí a/nebo vředovým zánětem tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se hospodaření a statusu VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ve vztahu k léčivým přípravkům Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Gilenya, Lemtrada, Plegridy, Rebif, Tecfidera a Tysabri.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Herceptin, Perjeta, Kadcyla, Avastin, Vectibix a Erbitux.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ve vztahu k inzulínovým pumpám, inzulínovým setům a testovacím proužkům.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za 3. čtvrtletí roku 2017 na jednotlivé zdravotnické prostředky ve skupinách:
  01 – obvazový materiál, náplasti,
  01 – kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”,
  03 – stomické pomůcky,
  13 – dále nespecifikované pomůcky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku Taflotan.