Informace o VZP výkonech

Informace o VZP výkonech zařazených v číselníku s názvem Zdravotní výkony.

Informace o VZP výkonech zařazených v číselníku s názvem Zdravotní výkony – číselník k dispozici zde.

I. Odbornost 350 – centra duševního zdraví (CDZ)

VZP výkony odbornosti 350, u kterých v důsledku vyhodnocení pilotního programu Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR byly v PS k SZV při MZ ČR projednány a schváleny úpravy registračních listů. V návaznosti na schválené úpravy registračních listů výkonů byly upraveny níže uvedené VZP výkony. Úprava výkonů je účinná od 1. 8. 2022.

VZP výkon 35826 – (VZP) ZAVEDENÍ PÉČE O PACIENTA V CENTRU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (CDZ)

 • (do názvu doplněna zkratka CDZ)
 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 2/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
 • Bodová hodnota vč. režie: 274

VZP výkon 35851 – (VZP) PŘÍPADOVÉ VEDENÍ PACIENTA V CENTRU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 15/1 měsíc
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
 • Bodová hodnota vč. režie: 501

VZP výkon 35852 – (VZP) UKONČENÍ PÉČE O PACIENTA V CENTRU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (CDZ)

 • (do názvu doplněna zkratka CDZ)
 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 2/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
 • Bodová hodnota vč. režie: 137

VZP výkon 35879 – (VZP) MULTIDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU PÉČE O PACIENTA S DUŠEVNÍ PORUCHOU

 • (původní název – (VZP) METODICKÉ VEDENÍ ČLENŮ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU V CENTRU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ)
 • (změna názvu)
 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 24/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
 • Bodová hodnota vč. režie: 137

VZP výkon 35880 – (VZP) OPERATIVNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONZULTACE

 • (původní název – (VZP) KOORDINACE ČINNOSTÍ TÝMU V CENTRU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ)
 • (změna názvu)
 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 2/1 den, 48/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
 • Bodová hodnota vč. režie: 422

VZP výkon 35881 – (VZP) VYŠETŘENÍ AQOL

 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 4/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30
 • Bodová hodnota vč. režie: 220

VZP výkon 35882 – (VZP) HODNOCENÍ STAVU NÁSTROJEM GAF

 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 4/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
 • Bodová hodnota vč. režie: 147

VZP výkon 35883 – (VZP) HODNOCENÍ STAVU NÁSTROJEM HONOS

 • Omezení místem: S – pouze na specializovaném pracovišti
 • Omezení frekvencí: 1/1 den, 4/1 rok
 • Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 20
 • Bodová hodnota vč. režie: 147

II. Odbornost 014, 015

VZP výkony pro vykázání dokončeného stomatologického výrobku nebo stomatologického výrobku rozpracovaného do určité fáze výroby, který není možné odevzdat nebo dokončit z důvodu úmrtí pojištěnce, pro kterého je zhotovován. Zavedení výkonů v číselníku Zdravotní výkony od 1. 7. 2022 – info o výkonech zde.


III. Centra se Zvláštní smlouvou – VZP signální výkony v „centrové“ péči

Pro potřeby vykázání některých doplňujících informací byly v „centrové“ péči zavedeny VZP signální výkony. Povinnost vykazovat zavedené VZP signální výkony v „centrové“ péči je pro poskytovatele dána ustanovením Čl. IV odst. 2) Zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných pro léčbu lékařem specializovaného pracoviště – centra.

VZP signální výkony pro LP Keytruda (ATC skupina L01FF02), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 9. 2022 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Lenvima (ATC skupina L01EX08), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 5. 2023 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Opdivo (ATC skupina L01FF01), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 8. 2023 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Yervoy (ATC skupina L01FX04), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 8. 2023 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Venclyxto (ATC skupina L01XX52), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 11. 2023 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Enhertu (ATC skupina L01FD04), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 12. 2023 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Adcetris (ATC skupina L01FX05), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 1. 2024 – info o výkonech zde.

VZP signální výkony pro LP Sarclisa (ATC skupina L01FC02), které byly zavedeny v číselníku Zdravotní výkony od 1. 3. 2024 – info o výkonech zde.

V souvislosti se zavedenými signálními výkony, které byly vytvořeny pro stanovení a následné odlišení indikace stanovené v režimu VILP dle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, účinné od 1. 1. 2022, si VZP ČR dovoluje apelovat na předmětné poskytovatele s uzavřenou Zvláštní smlouvou, aby sledovali pořadí úhrad stanovené SÚKL a předmětný signální VZP výkon vykazovali vždy v souladu s aktuálně platnou a nastavenou úhradou SÚKL.

Informace o VZP signálních výkonech pro delegaci pojištěnce z centra vysoce specializované komplexní onkologické péče (KOC) k regionálnímu onkologickému centru (ROC) zde.

Informace o ostatních VZP signálních výkonech v „centrové“ péči zde.


IV. Prediktivní diagnostika – VZP výkony

K provádění a vykazování prediktivní diagnostiky v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby onkologických pacientů byly ve spolupráci se zástupci ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP zpracovány výkony, které jsou zařazeny do externího číselníku výkonů jako VZP výkony. Informace o VZP výkonech prediktivní diagnostiky jsou dostupné zde, kde v sekci „A. Prediktivní diagnostika“ lze nalézt informace o  VZP výkonech prediktivní diagnostiky a v sekci „B. Prediktivní diagnostika – NGS panely a VZP výkon 99959“ lze nalézt informace o  VZP výkonech prediktivní diagnostiky NGS panelech (karcinom plic, karcinom prsu, kolorektální karcinom, nádory neznámého primárního zdroje a další solidní nádory).


V. Odbornost 103 - diabetologie - ZMĚNA/upřesnění v položce OM-SA (od 21. 6. 2023)

Na základě dohody VZP ČR s ČDS ČLS JEP došlo k vytvoření 3 nových VZP výkonů pro odb. 103 – diabetologie:

VZP výkon 13117 - (VZP) VYŠETŘENÍ DIABETICKÉ RETINOPATIE POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ SÍTNICE - VÝSLEDEK POZITIVNÍ

VZP výkon 13118 - (VZP) VYŠETŘENÍ DIABETICKÉ RETINOPATIE POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ SÍTNICE – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

VZP výkon 13119 - (VZP) VYŠETŘENÍ DIABETICKÉ RETINOPATIE POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ SÍTNICE – VÝSLEDEK NEHODNOTITELNÝ

Informace k VZP výkonům 13117, 13118 a 13119:

 • Omezení místem: SA, SA = výkon pro odb. 103, ambulantní pracoviště diabetologie musí doložit  náležité vybavení (digitální fundus kameru v cenové hladině min. 500 000 Kč, software k vyhodnocení snímků s certifikací a) CE třídy IIa nebo b) software, který byl v souladu s pravidly směrnice 93/42/EHS (MDD) klasifikovaný v rizikové třídě I, jeho výrobce vydal prohlášení o shodě před 26. květnem 2021 a byl před tímto datem poprvé uveden na trh a dále osvědčení od České diabetologické společnosti – garance k erudici provedení péče.) 
 • Omezení frekvence: 1/1 rok
 • Výkon obsahuje vyšetření obou očí.
 • Výkon má nastaveny kontraindikace - vyšetření se neprovádí: u pacientů s dříve diagnostikovaným zákalem optických médií (např. pokročilou kataraktu) a u pacientů s dříve diagnostikovanou DR.

VI. odbornost 613 - asistovaná reprodukce

1. 63920 - (VZP) ODBĚR A UCHOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK – OOCYTŮ – U INDIKOVANÝCH PACIENTŮ

2. 63921 - (VZP) ODBĚR A UCHOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK – SPERMIÍ – U INDIKOVANÝCH PACIENTŮ

VZP-výkony zavedeny v návaznosti na novelizaci zákona č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kdy se dle § 38a (účinného od 1. 1. 2022) nově hradí z prostředků veřejného zdravotního pojištění „metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi a jejich uchovávání po dobu nejdéle 10 let, a to pro zachování možnosti umělého oplodnění, pokud má pojištěnec podstoupit indikovanou léčbu, která může ohrozit plodnost pojištěnce. V případě, že pojištěnec do 1 roku od odběru zárodečných buněk podle věty první nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nehradí se ze zdravotního pojištění po uplynutí této doby další uchovávání odebraných zárodečných buněk.“

Indikace k VZP-výkonům:

VZP-výkony jsou indikovány u pacientů s časnými klinickými stádii onkologických, příp. hematoonkologických onemocnění s dobrou prognózou.

Výkony indikuje na základě svého doporučení smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který má statut vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie nebo hematoonkologie – KOC/ HOC, na standardní žádance (tj. na dokladu 06 – Poukaz na vyšetření/ošetření, kde žadatelem je IČP konkrétního KOC/HOC), přičemž tato indikace vychází ze závěru multidisciplinárního týmu KOC/HOC, který provedení této zdravotní služby doporučí a který vychází z multidisciplinárního indikačního semináře k vyhodnocení prognózy základního onkologického onemocnění pacientky, tedy míry rizika hormonální stimulace a následného těhotenství s ohledem na případné komorbidity, dosavadní i plánovanou léčbu.

Informace k VZP-výkonu 63920:

Ohodnocení: dle aktuálně platné „úhradové vyhlášky“

Omezení místem: specializované pracoviště odb. 613 (tkáňové zařízení s povolením SÚKL) – spolupráce s indikujícím KOC

Omezení frekvence: jedenkrát za život

Informace k VZP-výkonu 63921:

Ohodnocení: dle aktuálně platné „úhradové vyhlášky“

Omezení místem: specializované pracoviště odb. 613 (tkáňové zařízení s povolením SÚKL) – spolupráce s indikujícím KOC

Omezení frekvence: jedenkrát za život

3. 63922 - (VZP) UCHOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK U INDIKOVANÝCH PACIENTŮ VE 2. AŽ 9. ROCE + 364 DNŮ – OOCYTY

4. 63923 - (VZP) UCHOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK U INDIKOVANÝCH PACIENTŮ VE 2. AŽ 9. ROCE + 364 DNŮ – SPERMIE

VZP-výkony zavedeny v návaznosti na novelizaci zákona č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, kdy se dle § 38a (účinného od 1. 1. 2022) nově hradí z prostředků veřejného zdravotního pojištění „metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi a jejich uchovávání po dobu nejdéle 10 let, a to pro zachování možnosti umělého oplodnění, pokud má pojištěnec podstoupit indikovanou léčbu, která může ohrozit plodnost pojištěnce. V případě, že pojištěnec do 1 roku od odběru zárodečných buněk podle věty první nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nehradí se ze zdravotního pojištění po uplynutí této doby další uchovávání odebraných zárodečných buněk.“

Výkon 63922, resp. 63923, navazuje vždy na příslušný výkon:

 • 63920 - (VZP) ODBĚR A UCHOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK – OOCYTŮ – U INDIKOVANÝCH PACIENTŮ nebo
 • 63921 - (VZP) ODBĚR A UCHOVÁNÍ ZÁRODEČNÝCH BUNĚK – SPERMIÍ – U INDIKOVANÝCH PACIENTŮ

Informace k VZP-výkonu 63922 – „oocyty“:

Ohodnocení: 2 000 bodů

Omezení místem: specializované pracoviště odb. 613 (tkáňové zařízení s povolením SÚKL), PZS s nasmlouvaným výkonem 63920

Omezení frekvence: 1x ročně, 9x /život

Výkon zahrnuje náklady na uchování již kryokonzervovaného materiálu po dobu nejdéle devíti let. První rok uchovávání je zahrnut ve výkonu 63920.

Výkon nelze vykázat v případě, že:

 • pojištěnka do 1 roku od provedení výkonu 63920 nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnky, nebo
 • byla realizována třetí in vitro fertilizace, nebo
 • byla realizována čtvrtá in vitro fertilizace, jestliže bylo v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, maximálně však do dosažení čtyřicátého roku věku ženy, nebo
 • uplynulo 9 let a 364 dnů od provedení výkonu 63922, nebo
 • pojištěnka zemřela.

Informace k VZP-výkonu 63923 – „spermie“:

Ohodnocení: 2 000 bodů

Omezení místem: specializované pracoviště odb. 613 (tkáňové zařízení s povolením SÚKL), PZS s nasmlouvaným výkonem 63921

Omezení frekvence: 1x ročně, 9x/ za život

Výkon zahrnuje náklady na uchování již kryokonzervovaného materiálu po dobu nejdéle devíti let. První rok uchovávání je zahrnut ve výkonu 63921.

Výkon nelze vykázat v případě, že:

 • pojištěnec do 1 roku od provedení výkonu 63921 nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nebo
 • uplynulo 9 let a 364 dnů od provedení výkonu 63923, nebo
 • pojištěnec zemřel.

VII. Odbornost 709 – urgentní medicína

79300 - (VZP) ÚHRADA ZA EPIZODU PÉČE ZZS (PŘÍJEM TÍSŇOVÉ VÝZVY + VÝJEZD ZZS)

V souvislosti s vydáním vyhlášky č. 315/2022 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (dále jen úhradová vyhláška), konkrétně § 14 odst. 2 se od 1.1.2023 zavádí nový VZP výkon 79300 k realizaci úhrady příplatku 1 500 Kč za epizodu péče* zahrnující příjem tísňové výzvy a výjezd ZZS dle výše uvedeného ustanovení.

79300 – (VZP) ÚHRADA ZA EPIZODU PÉČE ZZS (PŘÍJEM TÍSŇOVÉ VÝZVY + VÝJEZD ZZS)

Informace k VZP výkonu 79300

 • Platnost výkonu/ů od: 1.1.2023
 • Ohodnocení: dle aktuálně platné „úhradové“ vyhlášky (r. 2023 – 1500 Kč)
 • Omezení frekvence: 2/1den/1 RČ/1 IČZ**
 • Podmínkou úhrady je poskytnutí a vykázání hrazené zdravotní péče – výkon č. 06713 nebo 79111

* Epizoda péče obsahuje:

  • přijetí a vyhodnocení tísňové výzvy zdravotnickým operačním střediskem ZZS na lince tísňového volání 155 (odb. 709),
  • vydávání pokynů výjezdovým skupinám ZZS (odb. 709) a
  • výjezd výjezdové skupiny ZZS (odb. 709) (podmínkou úhrady je poskytnutí a vykázání hrazené zdravotní péče o pojištěnce prostřednictvím výkonů odb. 709 č. 06713 nebo 79111 dle seznamu výkonů).

Příklady modelových situací:

  • na místě události u jednoho pojištěnce zasahuje několik výjezdových skupin ZZS z jednoho IČZ – vykáže se výkon 79300 1x (resp. 1x jednou výjezdovou skupinou ZZS odb. 709),
  • na místě události u více pojištěnců zasahuje výjezdová skupina ZZS z jednoho IČZ – vykáže se výkon 79300 1x na každého pojištěnce,
  • na místě události zasahuje u jednoho pojištěnce několik výjezdových skupin ZZS z více IČZ – vykáže se výkon 79300 1x za každé zasahující IČZ, které splňuje podmínku převzetí výzvy + realizace výjezdu (místem události není překlad pacienta z letecké výjezdové skupiny do pozemní výjezdové skupiny nebo překlad pacienta mezi pozemními výjezdovými skupinami z různých IČZ)
 • ** Výkon lze vykázat 1x na jednoho pojištěnce za podmínky realizace výjezdu a poskytnutí přednemocniční neodkladné péče výjezdovou skupinou ZZS (odb. 709), a to bez ohledu na to, kolik výjezdových skupin ZZS (odb. 709) na místě události zasahuje. Omezení frekvence: 2/1 den na RČ na IČZ (OF nastaveno s ohledem na fakt, že může nastat situace zásahu ZZS 2xden v jiném čase)
 • Výkon 79300 je pouze pro odb. 709 (tj. pouze pro ZZS příslušného kraje).
 • Výkon 79300 nelze vykázat v případech, kdy přednemocniční péče je poskytnuta výjezdovou skupinou nesmluvní ZZS (nesmluvní ZZS nesplňuje podmínky zákona č. 374/2011 Sb., tj. nemá zdravotnické operační středisko a nepřijímá a nevyhodnocuje výzvy na lince tísňového volání 155, v tomto případě není naplněna epizoda péče definována § 14 odst. 2 vyhlášky č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023)
 • Výkon 79300 lze vykázat v případech, kdy ZZS (odb. 709) realizuje neodkladnou přepravu mezi poskytovateli zdravotních služeb (tzv. „akutní sekundární transport“).  Neodkladnou přepravu mezi poskytovateli zdravotních služeb lze považovat za ZZS pouze v případě že:
  • poskytovatel zdravotních služeb není odborně způsobilý zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života a současně
  • z důvodů závažnosti postižení zdraví nebo přímého ohrožení života pacienta je nutné realizovat přepravu k cílovému poskytovateli neodkladně tj. s dojezdovou dobou maximálně do 20 min. a posádka vyjíždí do 2 minut od převzetí výzvy a současně
  • je požadujícím PZS vystavený Příkaz ke zdravotnímu transportu a současně
  • neodkladná přeprava v odb. 709 mezi PZS je realizována na základě tísňové výzvy poskytovatele zdravotních služeb na číslo tísňového volání 155 které je vyhodnoceno zdravotnickým operačním střediskem ZZS jako výzva k poskytnutí přednemocniční neodkladné péče výjezdovou skupinou ZZS s lékařem (RLP) nebo záchranářem (RZP) a současně
  • pacient je předán cílovému PZS akutní lůžkové péče.

VIII. Odbornost  001 – VPL (sdílení s odborností 002- PLDD)

01305 - (VZP) DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU REGISTROVANÉHO PACIENTA VPL NEBO PLDD

Platnost výkonu od: 1. 4. 2022 - platnost změny od 1. 7. 2023

Odbornost: 001 a sdílení pro 002

ZUM: NE

ZULP: NE

Omezení frekvence: 1/1 den; 6/rok

Čas výkonu: 10 min

Výkon se vykazuje u pojištěnců, kteří jsou registrováni na některém z pracovišť poskytovatelezároveň na ně byl vykázán v posledních 24 měsících některý z výkonů pravidelné a dispenzární péče: 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 01201, 01204, 09532, 02039. Výkon se vykazuje v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního zdravotního stavu.

Výkon lze vykázat v případě epizody klinické péče o registrovaného pacienta, která je prováděna vždy lékařem a vždy z místa ordinace praktického lékaře distančním způsobem – pacient není fyzicky přítomen v ordinaci. Epizoda péče probíhá v ordinační době, optimálně v době vyhrazené pro distanční konzultace zdravotního stavu, ev. po předchozím objednání tak, aby tyto konzultace nenarušovaly běžný chod ordinace určený pro standardní klinické návštěvy pacientů.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu, provedených pomocí telefonu nebo videokonferenčně:

 • odběr anamnézy cíleně zaměřené na aktuální subjektivní potíže pacienta, vztahující se k danému vyšetření,
 • zhodnocení subjektivních obtíží,
 • zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších pomocných vyšetření,
 • stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího postupu (včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly), či adekvátní terapie,
 • edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem (včetně preskripce, žádanek, povinných hlášení),
 • zápis do zdravotnické dokumentace (včetně specifikace formy a délky distančního kontaktu).

Výkon nelze vykázat v případě:

 1. pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků (chronické medikace) po telefonu či jiným dálkovým způsobem,
 2. sdělení a konzultace laboratorních výsledků,
 3. objednání k vyšetření, změny termínu vyšetření a
 4. v jiných situacích, kdy nejsou naplněny výše uvedené činnosti (obsah výkonu).

Výkon nelze vykázat v případě využití virtuálních aplikací, kdy není realizován přímý (online) kontakt mezi pacientem a jeho registrujícím poskytovatelem.

K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon s výjimkou výkonu 09550 - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE) a výkonu 09551 - INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ POTŘEBY OŠETŘOVÁNÍ (PÉČE), a to v případě, že poskytovatel rozhodl o vydání či ukončení pracovní neschopnosti či potřeby ošetřování pouze na základě distančního kontaktu.

Výkon neslouží ke konzultaci druhého názoru. O vhodnosti provedení distanční konzultace rozhoduje registrující lékař.

Pozn.: Na základě dohody se SPL a SPLDD počet distančních kontaktů nepřekročí 30% počtu fyzických kontaktů pojištěnců s poskytovatelem (tj. výkonů 01543, resp. 09555, 09556 a 09557) provedených v roce 2024. Vyhodnocení limitace bude realizováno v rámci ročního vyúčtování do 150 dnů po skončení roku 2024.


IX. Výkony pro POPULAČNÍ PROGRAM ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY V ČR – platnost od 1. 4. 2023

(METODIKA REALIZACE POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY V ČR  zveřejněno - zde)

MANAGEMENT OSTEOPORÓZY

 • 11320 – (VZP) MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY PRAKTICKÝM LÉKAŘEM NEBO GYNEKOLOGEM – JE INDIKOVÁNO DXA
 • 11321 – (VZP) MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY PRAKTICKÝM LÉKAŘEM NEBO GYNEKOLOGEM – NENÍ INDIKOVÁNO DXA
  • výkony jsou určeny pro poskytovatele odb. 001 a 603
  • nositel výkonu: L3
  • čas výkonu: 10 min
  • ohodnocení: 142 bodů
  • omezení frekvence: dle metodiky populačního programu zveřejněné na webu VZP
  • obsah výkonu: pohovor lékaře s pacientem, vysvětlení účelu populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR (dále jen populační program), povahy dalších vyšetření, získání souhlasu pacienta k jeho zařazení do programu, provedení dotazníku FRAX dle metodiky programu, rozhodnutí o indikaci denzitometrie. Výkon končí záznamem do zdravotnické dokumentace a předáním informace o provedení dotazníku FRAX registrujícímu poskytovateli odb. 001/603 (recipročně – v případě duplicitního vykázání bude výkon uhrazen pouze jednomu poskytovateli primární péče).

DXA

 • 11322 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T- SKÓRE ≥ - 1.0
 • 11323 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T- SKÓRE < -1; -2>
 • 11324 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T- SKÓRE < -2,1; -2,4 >
 • 11325 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T- SKÓRE ≤ - 2,5
 • 11326 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T- SKÓRE ≤ - 3.5 (V KTERÉKOLI MĚŘENÉ LOKALITĚ)

Výkony jsou určeny pro poskytovatele:

 • 001 a 603, kteří se zapojí do populačního programu (požádají zdravotní pojišťovnu o nasmlouvání)
 • 101, 104, 110, 809 s doloženým a nasmlouvaným celotělovým kostním denzitometrem, kteří se zapojí do populačního programu (požádají zdravotní pojišťovnu o nasmlouvání)
 • vždy bude vykazován výkon dle hodnoty T-skóre s tím, že frekvence dalšího vyšetření se řídí metodikou populačního programu

Podmínky provádění/vykazování a bodové ohodnocení jsou totožné se SZV výkonem 89312 - DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ (v r. 2023 ohodnocení 312 bodů, omezení frekvence až 3/1 den).

PÉČE O PACIENTA S DIAGNOSTIKOVANOU OSTEOPORÓZOU

 • 11327 – (VZP) PÉČE O PACIENTA S DIAGNOSTIKOVANOU OSTEOPORÓZOU LÉČENOU U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO GYNEKOLOGA
  • výkon je určen pro poskytovatele odb. 001 a 603
  • nositel výkonu: L3
  • čas výkonu: 20 min
  • ohodnocení: 285 bodů
  • omezení frekvence: 1 x rok
  • obsah výkonu: dle cíleného vyšetření VPL (výkon 01023)

X. Odbornost 205 - pneumologie a ftizeologie 

25510 - (VZP) OŠETŘOVACÍ DEN DLOUHODOBÉ PNEUMOLOGICKÉ PÉČE O PACIENTY S MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZOU

 • jedná se o ošetřovací den dlouhodobé pneumologické péče v odb. 2U5 (tj. následná lůžková péče v odb. pneumologie a ftizeologie)
 • ošetřovací den je pouze pro poskytovatele zdravotních služeb se statutem CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE O PACIENTY S MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZOU - viz  platný Věstník MZ ČR
 • zaveden od 1. 6. 2023

omezení frekvence: 1/1 den


  XI. odbornost 301 – dětské lékařství

  31150 - (VZP) OD POSKYTOVÁNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE ODB. 301 NAD 6 HODIN

  31151 - (VZP) OD POSKYTOVÁNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE ODB. 301 DO 6 HODIN

  • Zaveden od 1. 3. 2024
  • Dětský stacionář je určen pouze pro lůžkového poskytovatele zdravotních služeb s nasmlouvaným lůžkovým oddělením v odb. 3_1, u kterého dojde k transformaci tohoto lůžkového oddělení na dětský stacionář a související ambulance (odb. 301, ev. 002).
  • Dětský stacionář je složen minimálně z:
   • ambulantní části (odb. 301)
   • lůžkové části – minimálně 5 lůžek
  • Provozní doba: 7 dní v týdnu, min. 12 hod.  denně.
  • K OD VZP 31150 a 31151 lze vykázat pouze klinické vyšetření provedené při přijetí do dětského stacionáře, včetně bonifikačního výkonu pro ošetření dětí. V OD DS je zahrnuto:
   • veškerá ošetřovatelská péče,
   • diagnostické a terapeutické intervence prováděné na pracovišti stacionáře (včetně POCT metod), 
   • veškerý přímo spotřebovaný materiál použitý v rámci poskytování zdravotní péče na stacionáři,
   • veškeré přímo spotřebované léčivé přípravky použité v rámci poskytování zdravotní péče na stacionáři,
   • kontrolní vyšetření lékařem provedené v době pobytu dítěte na lůžku stacionáře.
  • Omezení frekvence: 1/1 den

     Pozn.: U lůžkových PZS s nasmlouvaným lůžkovým oddělením v odb. 3_1, u kterých NEDOJDE k transformaci lůžkového fondu na DS pro zajištění poskytování stacionární péče, není dotčena možnost nasmlouvání OD 00041 a OD 00042.