Archiv - Informace o VZP výkonech


Do 21. 6. 2023

V. Odbornost 103 - diabetologie

Na základě dohody VZP ČR s ČDS ČLS JEP došlo k vytvoření 3 nových VZP výkonů pro odb. 103 – diabetologie:

VZP výkon 13117 - (VZP) VYŠETŘENÍ DIABETICKÉ RETINOPATIE POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ SÍTNICE - VÝSLEDEK POZITIVNÍ

VZP výkon 13118 - (VZP) VYŠETŘENÍ DIABETICKÉ RETINOPATIE POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ SÍTNICE – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

VZP výkon 13119 - (VZP) VYŠETŘENÍ DIABETICKÉ RETINOPATIE POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ SÍTNICE – VÝSLEDEK NEHODNOTITELNÝ

Informace k VZP výkonům 13117, 13118 a 13119:

 • Omezení místem: SA, SA = výkon pro odb. 103, ambulantní pracoviště diabetologie musí doložit  náležité vybavení (digitální fundus kameru v cenové hladině min. 500 000 Kč, software k vyhodnocení snímků s certifikací CE třídy II a osvědčení od České diabetologické společnosti – garance k erudici provedení péče.) 
 • Omezení frekvence: 1/1 rok
 • Výkon obsahuje vyšetření obou očí.
 • Výkon má nastaveny kontraindikace - vyšetření se neprovádí: u pacientů s dříve diagnostikovaným zákalem optických médií (např. pokročilou kataraktu) a u pacientů s dříve diagnostikovanou DR.

Do 30. 6. 2023

VIII. Odbornost  001 – VPL (sdílení s odborností 002- PLDD)

01305 - (VZP) DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA VPL NEBO PLDD

Výkon byl zaveden pro vykázání epizody klinické péče o registrovaného pacienta, která je prováděna z ordinace praktického lékaře distančním způsobem – pacient není fyzicky přítomen v ordinaci.

Výkon lze vykázat pouze u pojištěnců, kteří jsou registrováni na některém z pracovišť poskytovatele a zároveň na ně byl vykázán v posledních 24 měsících některý z výkonů pravidelné a dispenzární péče: 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 01201, 01204, 09532, 02039. Výkon se vykazuje v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního zdravotního stavu. O poskytnutí je proveden záznam ve zdravotní dokumentaci.

Výkon nelze vykázat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků (chronické medikace) po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, změna termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti.

Obsah činností zahrnutých ve výkonu:

 • odběr anamnézy cíleně zaměřená na subjektivní potíže pacienta vztahujícím se k danému vyšetření,
 • distanční zhodnocení subjektivních obtíží,
 • zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších vyšetření,
 • vyšetření zdravotního stavu provedeného distančně (videokonferencí, telefonicky, mailovou komunikací, či s využitím nějaké sociální platformy),
 • stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího postupu (včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly), či adekvátní terapie,
 • edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem (včetně preskripce, žádanek, povinných hlášení),
 • zápis do zdravotní dokumentace (včetně formy a délky distančního kontaktu).

Výkon neslouží ke konzultaci druhého názoru.

Výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem.

K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon. O vhodnosti provedení distanční konzultace rozhoduje registrující lékař.

Platnost výkonu/ů od: 1. 4. 2022
Omezení frekvence: 1/1 den; od 1. 1. 2023 3x/kalendářní rok
Čas výkonu: 10 min.


Do 7. 7. 2023

VII. Odbornost 709 – urgentní medicína

V souvislosti s vydáním vyhlášky č. 315/2022 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (dále jen úhradová vyhláška), konkrétně § 14 odst. 2 se od 1.1.2023 zavádí nový VZP výkon 79300 k realizaci úhrady příplatku 1 500 Kč za epizodu péče zahrnující příjem tísňové výzvy a výjezd ZZS dle výše uvedeného ustanovení.

79300 – (VZP) ÚHRADA ZA EPIZODU PÉČE ZZS (PŘÍJEM TÍSŇOVÉ VÝZVY + VÝJEZD ZZS)

Informace k VZP výkonu 79300

 • Omezení místem: A
 • Platnost výkonu/ů od: 1.1.2023
 • Ohodnocení: dle aktuálně platné „úhradové“ vyhlášky (r. 2023 – 1500 Kč)
 • Omezení frekvence: 2/1den/1 RČ/1 IČZ
 • Podmínkou úhrady je poskytnutí a vykázání hrazené zdravotní péče – výkon č. 06713 nebo 79111