Kdy musím předložit pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích?

  • do 8. dubna 2020, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání
  • do pondělí 4. května 2020, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce
  • do pondělí 3. srpna 2020, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem

Jako OSVČ máte povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byl/a pojištěn/a v období, za které tento přehled podáváte.

Vyplněný formulář musíte předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jste měl/a podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (přičemž daňové přiznání se podává do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, to znamená do 1. 4.).

OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled do 8. dubna.

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna. Daňové přiznání podávají do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pak mají 1 měsíc na podání přehledu zdravotní pojišťovně.

Přehled můžete vždy podat i dříve, ale do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

Obecně platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín na první následující pracovní den.

Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ