OSVČ - penále a pokuty

Dlužné pojistné je OSVČ povinna doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla OSVČ pojištěna v době, kdy dluh vznikl. Pokud byla OSVČ pojištěna v průběhu rozhodného období u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny.

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna v takovém případě vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Od 1. 4. 1997 však již zdravotní pojišťovna nevymáhá dlužné pojistné do výše 50 Kč a nevyměřuje penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok

Výše penále u dlužného pojistného za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy platnými před tímto dnem. To znamená, že v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 byla sazba penále 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 byla sazba penále 0,3 %, od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 byla sazba penále 0,1 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení.

Za nesplnění oznamovací povinnosti (neoznámení zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti) může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, v případě opakovaného nesplnění až do výše 20 000 Kč.

Za nepředložení dokladů ke kontrole, případně za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu do výše 50 000 Kč za každé jednotlivé neplnění.