Dlužné pojistné a penále

Penále je 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Dlužné pojistné je OSVČ povinna doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla OSVČ pojištěna v době, kdy dluh vznikl. Pokud byla OSVČ pojištěna v průběhu rozhodného období u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny.

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Nevymáhá jen dlužné pojistné do výše 50 Kč a nevyměřuje penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok.

Výše penále se řídí platnými předpisy; v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 byla sazba penále 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 byla sazba penále 0,3 %, od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 byla sazba penále 0,1 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení.

Chcete dostávat upozornění na promeškaný termín splatnosti? Dejte nám své aktuální kontaktní údaje. Více informací zde.

Další informace najdete zde: Tucet dobrých rad pro dlužníky