Dlužné pojistné a penále pro OSVČ

Penále je 0,0403 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Dlužné pojistné je OSVČ povinna doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byla OSVČ pojištěna v době, kdy dluh vznikl. Pokud byla OSVČ pojištěna v průběhu rozhodného období u několika zdravotních pojišťoven, je doplatek pojistného stanoven poměrně podle doby pojištění u každé zdravotní pojišťovny.

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je OSVČ povinna platit penále ve výši stanoveného procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Nevymáhá jen dlužné pojistné do výše 200 Kč a nevyměřuje penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok.

Výše penále se řídí platnými předpisy; v období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 byla sazba penále 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 byla sazba penále 0,3 %, od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 byla sazba penále 0,1 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení. Do 31. 12. 2021 pak byla 0,05 %. Od 1. 1. 2022 úpravou § 18 odst. zákona č. 592/1992 se výše penále odvozuje podle výše úroků z prodlení, které odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Od 1. 1. 2022 do 30.6.2022 bylo penále 0,0322 %. Od 1. 7. 2022 do 31.12.2023 bylo penále 0,0411 %. Od 1. 1. 2024 je penále 0,0403 %  dlužné částky neuhrazeného pojistného za každý kalendářní den prodlení.

Chcete dostávat upozornění na promeškaný termín splatnosti? Dejte nám své aktuální kontaktní údaje. Více informací zde.

Další informace najdete zde: Několik dobrých rad pro dlužníky