Jak platím pojistné, pokud jsem podnikatelka a pečuji zároveň o dítě?

Pobíráte-li peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění, pojistné za vás platí stát, stejně jako za příjemce rodičovského příspěvku. Za zaměstnance (za OSVČ ne) hradí stát pojistné i za dobu, kdy je matka na mateřské dovolené a matka/otec na rodičovské dovolené.

Pokud jako OSVČ neoznámíte své zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti, máte i nadále povinnost hradit zálohy na pojistné. V obdobích, kdy máte po celý měsíc nárok na platbu pojistného státem, pro vás ale neplatí minimální vyměřovací základ – zálohy na pojistné tedy hradíte ze skutečně dosažených příjmů.

Minimální vyměřovací základ pro vás dále neplatí, jestliže celodenně osobně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku. Podmínku celodenní péče plníte i tehdy, dochází-li vaše dítě předškolního věku do jeslí, mateřské školy, popřípadě obdobného zařízení, jestliže délka pobytu nepřevýší čtyři hodiny denně, a/nebo pobývá-li vaše dítě plnící povinnou školní docházku ve škole s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

Nezapomeňte, že musíte pojišťovně hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za vás pojistné.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ