Předložení přehledu

Přehled musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, nebo do 8. dubna, pokud nemá povinnost podat daňové přiznání.

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář přehledu o výši svého daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled do 8. dubna následujícího roku.

Změní-li se dodatečně údaje uvedené ve výše uvedeném přehledu, např. proto, že k daňovému přiznání byly podávány změny, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v daném zdaňovacím období pojištěna, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.