Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnostZákon klade ve vztahu ke zdravotnímu pojištění na pojištěnce určité povinnosti související s oznamováním některých skutečností a s platbou pojistného. Přečtěte si jejich přehled.

K oznámení používá pojištěnec tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. Oznámení a změny je třeba provést na kterékoli pobočce VZP buď osobně nebo zaslat písemně, popřípadě prostřednictvím portálu VZP nebo přes datovou schránku.

1. Změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nástup do zaměstnání a jeho ukončení oznamuje zdravotní pojišťovně za zaměstnance jeho zaměstnavatel spolu s dalšími údaji (změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné), a to nejpozději do osmi dnů. Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zmíněné skutečnosti neprodleně sám, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel svoji povinnost nesplnil, nebo pokud údaje svému zaměstnavateli nesdělil. Pojištěnec je povinen sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí tohoto sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Jaké povinnosti má zaměstnavatel a zaměstnanec, se dočtete v článku Zaměstnavatelé a zaměstnanci.

3. Zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. Více viz povinnosti OSVČ.

Pro nahlášení zahájení samostatné výdělečné činnosti využijte webový formulář.

Pro nahlášení ukončení samostatné výdělečné činnosti využijte webový formulář.

4. Přechod do kategorie tzv. osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do osmi dnů (osobou bez zdanitelných příjmů se pojištěnec stává, pokud po celý kalendářní měsíc není zaměstnancem, není osobou samostatně výdělečně činnou a není za něj plátcem pojistného stát).

Pro zařazení do kategorie OBZP využijte webový formulář.

5. Skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Přečtěte si informace, za koho platí pojištění stát.

Pro nahlášení můžete využít webový formulář Přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát, resp. Oznámení o ukončení zařazení mezi státní pojištěnce,  musíte ale mít možnost přiložit příslušné doklady v elektronické podobě.

6. Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte (ev. otec dítěte) v den jeho narození. Podrobnosti viz článek Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence. (Úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého oznamuje Centrálnímu registru pojištěnců příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.)

Pojištěnec má dále povinnost:

  • hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, vyplývá-li to pro něj ze zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Za každého pojištěnce však musí být vždy pojistné odváděno (plátcem je on sám, nebo jeho zaměstnavatel, nebo stát)
  • prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou
  • oznámit do osmi dnů své zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce (jak postupovat v případě ztráty či poškození se dozvíte v článku Průkaz pojištěnce.)
  • vrátit do osmi dnů své zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při zániku zdravotního pojištění (při ukončení trvalého pobytu na území ČR nebo v důsledku skutečnosti, že osoba bez trvalého pobytu na území ČR zde přestala být zaměstnancem), při změně zdravotní pojišťovny a při dlouhodobém pobytu v zahraničí (viz Pobyt v zahraničí) Vrátit průkaz je pojištěnec povinen i v případě výdělečného pobytu v jiné zemi EU (bez ohledu na jeho délku) či změny své osobní nebo rodinné situace, která ovlivňuje nárok na zdravotní pojištění (např. přestěhování, tedy přesunutí skutečného bydliště do jiného státu EU).