OSVČ - přehled o příjmech a výdajích

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Termíny podání Přehledu v roce 2018

  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2017 nejpozději v pondělí 9. dubna 2018 (zákonem stanovený termín 8. 4. je neděle)
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do pondělí 30. dubna 2018 a přehled musí podat nejpozději ve čtvrtek 2. srpna 2018 (daňové přiznání do pondělí 2. 7. 2018)
  • ostatní OSVČ musí podat zdravotní pojišťovně přehled za rok 2017 nejpozději ve čtvrtek 3. května 2018 (daňové přiznání do úterý 3. 4. 2018)