OSVČ - přehled o příjmech a výdajích

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Termíny podání Přehledu v roce 2017

  • OSVČ, které nejsou povinny podat daňové přiznání – nejpozději do 10. dubna 2017.
  • OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce – nejpozději do 2. května 2017 musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit, nejzazším termínem pro podání Přehledu je pak 3. srpen 2017.
  • ostatní OSVČ – nejpozději 3. května 2017.