Nepředložení nebo pozdní předložení přehledu

Pojišťovna může do doby podání přehledu stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného a následovat může i pokuta.

Za nepředložení Přehledu ve stanovené lhůtě může zdravotní pojišťovna uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Jestliže povinnost podat přehled nebyla splněna, a to ani ve lhůtě určené zdravotní pojišťovnou v písemné výzvě, může pojišťovna stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného. Vychází přitom z údajů, které má k dispozici. Nelze-li pro nedostatek podkladů stanovit pravděpodobnou výši příjmů, bere se jako měsíční příjem (již po snížení o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení) částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pak je 50 % z této částky.

Je-li následně přehled s výpočtem pojistného předložen, zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.