Přeregistrace nezletilého dítěte k VZP

 4. 9. 2023 | platba státu - nezaopatřené dítě, administrativa

Jaký je postup při přeregistraci nezletilého dítěte k VZP? Jaké dokumenty jsou potřeba?

Za nezletilé dítě změnu zdravotní pojišťovny provádí zastupující osoba, kterou může být zákonný zástupce – rodič, opatrovník nebo poručník. Zastupující osoba vyplňuje za nezletilé dítě formulář „Přihláška pojištěnce“.

Pro úspěšnou přeregistraci musí osoba zastupující nezletilé dítě doložit svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) a dále také dokument dokládající vazbu k dítěti:

  • zákonný zástupce (rodič) – rodný list dítěte
  • opatrovník – listinu o jmenování opatrovníka nebo rozsudek soudu při zastupování opatrovník
  • poručník – rozsudek soudu o výkonu poručnictví

Potřebný dokument dokládá zastupující osoba osobně, poštou či sběrným boxem jako kopii a v případě on-line přeregistrace ho dokládá elektronicky. Pokud by přeregistraci za nezletilé dítě prováděla osoba zplnomocněná, musí doložit originál úředně ověřené plné moci, ze které bude zřejmý úkon přeregistrace a nově zvolená zdravotní pojišťovna.

Co vyplňuji ve formuláři „Přihláška pojištěnce“?

Formulář „Přihláška pojištěnce“ obsahuje povinné a nepovinné údaje. Povinné údaje slouží k jasné a nezpochybnitelné identifikaci přeregistrované osoby a následnému úspěšnému kontaktu s pojištěncem (např. zaslání průkazu pojištěnce). Povinnými údaji jsou – jméno a příjemní přeregistrovávaného pojištěnce (dítěte), jeho datum narození a číslo pojištěnce. Jako korespondenční adresa se vyplňuje adresa zákonného zástupce, opatrovníka či poručníka.  Mezi povinné údaje patří také informace o jménu, příjmení, datu narození zastupující osoby (tj. zákonném zástupci, opatrovníkovi nebo poručníkovi). Přihlášku podepisuje zastupující osoba nebo osoba zplnomocněná.

Doporučujeme vyplnit kontaktní údaje jako je e-mail a telefonní číslo na zastupující osobu, a to z důvodu případné komunikace zdravotní pojišťovny s pojištěncem (např. potvrzení podání elektronickou cestou v případě přeregistrace; ohledně zasílání přeplatků z doplatků za léky u dítěte atd.). Vyplňuje se také kód a název dosavadní zdravotní pojišťovny.

Povinnosti pojištěnce po změně zdravotní pojišťovny

Oznamovací povinnost za nezletilé dítě má zastupující osoba (zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník). Nové zdravotní pojišťovně má povinnost nahlásit, do které kategorie plátců nezletilé dítě patří (státní pojištěnec) a doložit např. potvrzení o studiu, a to do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny (tj. do 8 dnů po 1. 1. nebo po 1. 7.)

Jaké jsou přeregistrační termíny?

Pojištěnec má právo na změnu zdravotní pojišťovny jednou za dvanáct měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Tzn. pojištěncem VZP se dítě může stát k 1. lednu (přeregistrační období je od 1. 7. do 30. 9.) nebo k 1. červenci (přeregistrační období je od 1. 1. do 31. 3.). V případě přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění, nebo jeho přeregistraci, naleznete postup a bližší informace na webu VZP.

Jakým způsobem se lze přeregistrovat k VZP?

Způsobů, jak se zaregistrovat k VZP je nespočet – např. jednoduše a rychle prostřednictvím on-line formuláře, na kterékoli z naší široké sítě poboček, kde vám pomohou, případně také poštou či datovou schránkou (bližší informace k způsobům přeregistrace). VZP následně zařídí odhlášení pojištěnce u stávající zdravotní pojišťovny.

Vydáno 4. 9. 2023