Kdy musím předložit pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích?

Pro podání přehledu za rok 2020 platil dle novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pro všechny OSVČ termín do 2. srpna 2021.

Jako OSVČ máte povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byl/a pojištěn/a v období, za které tento přehled podáváte.

Můžete využít interaktivní formulář, který je k dispozici na našem webu spolu s podrobným poučením a návodem.

Přehled můžete podat i on-line v aplikaci Moje VZP.

Přehled můžete vždy podat i dříve, ale do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.

Obecně platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín na první následující pracovní den.

Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ