Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?

Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho přestává zdravotní pojištění platit. Pravidlem však je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Pokud byste byl souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platíte pojistné jako každý jiný zaměstnanec, už včetně povinnosti případného doplatku do minima.

Kdybyste provozoval samostatnou výdělečnou činnost, musíte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) začít platit měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Pokud ve věku nad 26 let nejste ani zaměstnanec ani OSVČ, musíte si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Do této kategorie byste v informačním systému pojišťovny spadl automaticky, takže by vám začalo naskakovat dlužné pojistné a penále. Nezapomeňte se tedy na pojišťovně přihlásit. Na formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce budete muset vyplnit potřebné údaje.

Nahlásit se mezi OBZP můžete také pomocí webového formuláře.

Stát může platit za studenta VŠ pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.

Související otázky pro téma: Platby pojistného