Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

Po ukončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání (kdy za vás platí pojistné stát) považuje ještě kalendářní měsíc, v němž jste řádně ukončil studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, jste-li v té době výdělečně činný, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud nevykonáváte po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce.

Nezaopatřeným dítětem jste i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců. Může se jednat například o období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Ve vztahu k pojišťovně nezapomeňte plnit svoji oznamovací povinnost, např. vždy oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za vás pojistné, oznámit zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti atd.

Když po škole nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, ani se přihlásíte se na úřadu práce, musíte si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Související otázky pro téma: Platby pojistného