Povinnosti pojištěnců, za které platí pojistné stát

Oznamovací povinnost

Pojištěnec je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Ke splnění oznamovací povinnosti se použije formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce (písmena označující jednotlivé státní kategorie jsou uvedena v Poučení k formuláři).

Můžete také využít webový formulář Přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát, resp. Oznámení o ukončení zařazení mezi státní pojištěnce,  musíte ale mít možnost přiložit příslušné doklady v elektronické podobě.

Potřebné doklady:

 • student do 26 let – doklad o studiu (o jeho zahájení/ukončení – potvrzení studijního odd., diplom apod.)
 • osoba starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia – doklad o studiu (o jeho zahájení/ukončení – potvrzení studijního odd.)
 • důchodce – rozhodnutí o přiznání/odejmutí důchodu
 • příjemce rodičovského příspěvku – rozhodnutí o přiznání/odejmutí rodičovského příspěvku
 • osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství – doklad o přiznání/odejmutí dávky
 • uchazeč o zaměstnání – doklad o evidenci na úřadu práce
 • osoba pobírající dávky nemocenského pojištění – doklad z OSSZ/PSSZ nebo zápočtový list zaměstnavatele s uvedením doby pracovní neschopnosti
 • osoba pobírající dávky v hmotné nouzi – doklad o přiznání/odejmutí dávky
 • osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve II.-IV. stupni, osoby pečující o tuto osobu, nebo osoba pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I – potvrzení o přiznání/odejmutí dávky popřípadě rozhodnutí příslušného úřadu, resp. potvrzení o době poskytování péče
 • osoba pečující o jedno dítě do 7 let věku nebo o dvě a více dětí do 15 let – čestné prohlášení
 • osoba, která je invalidní ve III. stupni nebo která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo starobního důchodu, nemá příjmy ze zaměstnání, výdělečné činnosti a důchod z ciziny nepřesahuje minimální mzdu – rozhodnutí o nesplnění podmínek pro přiznání důchodu
 • osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu – smlouva s vysílající organizací, které byla udělena akreditace MV ČR, s uvedením rozsahu vykonávané služby (min. 20 hod. týdně)
 • osoba poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči – Rozhodnutí o přiznání příspěvku při pěstounské péči nebo Potvrzení od Úřadu práce
 • osoba pečující o nezletilé nezaopatřené dítě poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči a osoby mající dítě ve svěřenectví – Rozhodnutí o přiznání příspěvku na úhradu potřeb dítěte nebo Potvrzení od Úřadu práce