Jaké jsou roční ochranné limity u doplatků na léky?

Roční limit na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění a byly vydané na území ČR, je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění takto:

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
  • 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání)
  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Do 31. 12. 2019: limit 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, 1 000 Kč u dětí do 18 let a pojištěnců nad 65 let (tj. ve věku 65-70 let), u ostatních 5 000 Kč za kalendářní rok.

Částky zaplacených započitatelných doplatků, které přesáhnou daný limit, zdravotní pojišťovna pojištěncům automaticky vyplatí, a to buď složenkou, nebo na základě žádosti převodem na účet.

Namísto zaslání písemné žádosti lze nahlásit číslo bankovního účtu pomocí webového formuláře.

Částka překračující limit je vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen (resp. do 60 kal. dnů po uplynutí 4. čtvrtletí u částky, která nepřesáhla 50 Kč).

Více informací k regulačním poplatkům a doplatkům, včetně změn od jejich zavedení v roce 2008, najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče