Podání Přehledu OSVČ můžete odložit maximálně do 2. srpna

 12. 4. 2021 | Upozornění

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna 2021.

Tato změna je pro podání Přehledu za rok 2020 uzákoněna novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která nabyla účinnosti 10. 4. 2021. Jinak platné lhůty pro podání Přehledu se podle ní nepoužijí a Přehled za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných, bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání samy, s daňovým poradcem, nebo ho nepodávají vůbec.

Do 2. srpna musíte doručit Přehled na pracoviště VZP, nebo ho podat elektronicky. U VZP můžete Přehled OSVČ podat elektronicky přes aplikace e-VZP. Jestliže jste zaregistrovaní ve webové aplikaci Moje VZP, máte možnost podat Přehled přímo v ní prostřednictvím interaktivního formuláře, který všechny dostupné informace sám doplní. Jestliže máte registraci pro administrativní portál VZP Point, můžete podat Přehled OSVČ on-line jeho prostřednictvím.

Druhou možností je podání na pobočce VZP. Formulář je zde rovněž k dispozici v papírové podobě, ale na našem webu najdete interaktivní formulář, který vám částky sám spočítá podle zadaných dat. Pak stačí ho vytisknout a podat.

Vyplněný a podepsaný papírový formulář můžete podat na pobočce (osobně, nebo vložit do boxu), nebo ho můžete poslat poštou na centrální adresu: VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava. V případě, že Přehled bude zaslán poštou, postačí podací razítko s datem 2. srpna 2021.

Vyplněný tiskopis můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky i48ae3q.

Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy reálně byl nebo podle zákona měl být podán Přehled. Bankovní spojení je uvedeno na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Přeplatky vrací VZP v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30 dnů ode dne podání žádosti; za žádost o vrácení přeplatku se přitom vždy považuje vlastní podání Přehledu, pokud z něho přeplatek vyplývá a pokud plátce nežádá o použití přeplatku na platbu následujících záloh.

Při vyplňování Přehledů za rok 2020 dochází k chybám častěji než v předchozích letech, proto doporučujeme vyplnění a podání Přehledu prostřednictvím aplikace Moje VZP a také upozorňujeme na nejčastější nedostatky:

  • chybně vyplněný nebo neuvedený počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ,
  • chybně uvedené číslo pojištěnce, především u cizinců – uvádějí IČ nebo datum narození namísto přiděleného čísla pojištěnce,
  • není vyplněna část „Prohlášení pojištěnce“, tedy důvod a období, po které pro tyto osoby neplatila povinnost platit zálohy, nebo pro ně nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (skutečnosti uvedené v tomto prohlášení je také potřeba doložit),
  • chybně uvedená nová výše zálohy, především u osob, za které je současně plátcem stát,
  • chybně uvedené bankovní spojení plátce – struktura účtu, kód banky.

Další informace najdete na www.vzp.cz v části pro plátce – OSVČ, nebo volejte infolinku 952 222 222.