1.1. Přehled právních předpisů

Pro komunikaci mezi VZP a dalšími subjekty mají na příjmové straně význam tyto zákony:

 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 551/1991 Sb.“)
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 592/1992 Sb.“)
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 48/1997 Sb.“),

Další v textu Metodiky citované zákony:

 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
 • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Pokračování

Další odstavce kapitoly 1 - Všeobecné informace:

Další kapitoly: