1.3. Svobodná volba zdravotní pojišťovny

Podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovny provádějící veřejné zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za dvanáct měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí.

Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku lze tedy podat v období od 1. ledna do 31. března (v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července), nebo v období od 1. července do 30. září (ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku).

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, pokud

  1. zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace,
  2. byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa, nebo
  3. došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn, a to vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k události vyjmenované v písmenech a) až c).

Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně.

Za osoby s omezenou svéprávností (nezletilé, bez způsobilosti k právním úkonům) provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Žádosti pojištěnce o změnu zdravotní pojišťovny, podané v souladu s výše uvedenými pravidly, je zdravotní pojišťovna povinna vyhovět. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn. Rovněž není oprávněna vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit.

Platí zásada, že jedna osoba může být vždy pojištěna jen u jedné zdravotní pojišťovny poskytující zákonné zdravotní pojištění. Této zdravotní pojišťovně odvádí pojistné na zdravotní pojištění každý zaměstnavatel tohoto pojištěnce. Pokud má pojištěnec příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, odvádí sám této zdravotní pojišťovně pojistné i z této činnosti jako OSVČ, a to i tehdy, pokud tuto činnost provádí souběžně se zaměstnáním.

Svobodnou volbu zdravotní pojišťovny nelze uplatnit v následujících případech:

  • Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ve výše uvedených lhůtách.
  • U vojáků v činné službě a u žáků vojenských škol, kteří jsou podle zákona pojištěni u VoZP. Žáci vojenských škol, kteří nejsou v činné službě, jsou u VoZP pojištěni jen do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili službu nebo studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou automaticky pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do VoZP. Od této pojišťovny mohou odejít, pokud u ní byli pojištěni nejméně 12 měsíců, přičemž doba pojištění u VoZP se do této doby nezapočítává.
  • Při sloučení nebo splynutí přecházejí všichni pojištěnci zrušené zdravotní pojišťovny podle zákona do nové pojišťovny. Pokud chtějí pojištěnci uplatnit vlastní volbu, mohou tak učinit v souladu se základními podmínkami pro změnu zdravotní pojišťovny (viz úvodní odstavec této kap.), přičemž do 12 měsíců pojištění u jedné zdravotní pojišťovny se počítá i pojištění u sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny.

Při návratu z EU (době nepojištění v systému českého veřejného zdravotního pojištění) se nejedná o změnu zdravotní pojišťovny (tzn. přeregistraci), ale o novou registraci, proto se takový pojištěnec může evidovat k jiné ZP i v kratší době než 12 měsíců.

Rodinní příslušníci výdělečně činných osob, které jsou v ČR pojištěny na základě evropských Nařízení, jsou pojištěni u stejné zdravotní pojišťovny, jako je pojištěna osoba výdělečně činná.

1.3.1. Kompetentní zdravotní pojišťovna

Je to zdravotní pojišťovna, u níž je dotyčná osoba pojištěná a která nese náklady na zdravotní péči poskytnutou tomuto svému pojištěnci. Pojištěnec z EU, který se stává účastníkem zdravotního pojištění v ČR, má možnost volby mezi všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Zvolená zdravotní pojišťovna pak za něj hradí zdravotní péči čerpanou v ČR i zdravotní péči uhrazenou výpomocnou zahraniční zdravotní pojišťovnou, čerpanou podle Nařízení v ostatních státech EU, EHP a Švýcarsku.

1.3.2. Výpomocná zdravotní pojišťovna

Slouží jako prostředník mezi pojištěncovou kompetentní zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče v místě pobytu nebo bydliště pojištěnce. Zde v zastoupení kompetentní instituce hradí pojištěnci poskytnutou zdravotní péči jejímu poskytovateli. Osoba pobývající přechodně v ČR nebo bydlící v ČR, přičemž je zdravotně pojištěna v jiném státě EU, si může zvolit tuto výpomocnou zdravotní pojišťovnu ze všech zdravotních pojišťoven, které poskytují zdravotní pojištění v ČR.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 1 - Všeobecné informace:

Další kapitoly: