1.3. Účast na zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění je v ČR podle zákona povinné:

a)  pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství),

b)  pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Dále se účastníky pojištění stávají osoby, na něž se vztahují evropská Nařízení (viz kap 1.4.) a mezinárodní smlouvy a dohody.

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty:

a)  osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a jsou činné v ČR pro zaměstnavatele

  • kteří požívají diplomatických výhod a imunit,
  • kteří nemají sídlo na území ČR,

b) osoby, které se zdržují dlouhodobě a nepřetržitě v cizině (nejméně 6 měsíců), jsou v cizině zdravotně pojištěny a učinily o této skutečnosti u zdravotní pojišťovny písemné prohlášení, a neplatí pojistné (viz kap. 1.5.).

Zdravotně pojištěny nebudou také osoby, u nichž je pojištění vyloučeno dle evropských Nařízení.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 1 - Všeobecné informace:

Další kapitoly: