Dlužné pojistné, penále, pokuty

  • Penále je 0,0403 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

  • Pokutu do 10 000 Kč může pojišťovna uložit za nesplnění oznamovací povinnosti.

  • Plátce pojistného má právo na odvolání proti platebnímu výměru, ale odvolání nemá odkladný účinek.

  • Institut odstranění tvrdosti slouží ke zmírnění tvrdosti kdy účinky, které nastanou důslednou a přesnou aplikací zákona, by vedly k zvlášť tíživým důsledkům.