Odstranění tvrdosti

Institut odstranění tvrdosti slouží ke zmírnění tvrdosti kdy účinky, které nastanou důslednou a přesnou aplikací zákona, by vedly k zvlášť tíživým důsledkům.

Plátce pojistného může požádat o prominutí přirážky k pojistnému nebo penále.

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 30 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti.

Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 30 000 Kč.

Plátce může taktéž podat žádost o odstranění tvrdosti ve věci penále vyčísleného vyúčtováním.

O prominutí přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje písemné žádosti žadatele
(v analogové nebo elektronické podobě), tj. plátce (případně jeho zástupce – zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci) nebo jiné oprávněné osoby (osoba, která prokazatelně uhradila pojistné místo plátce, např. rodiče, příbuzní a dále osoba, na kterou přešla povinnost uhradit dluh, např. dědic, likvidátor)

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže:

  • plátce má dluh na pojistném – plátce pojistného je povinen uhradit pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí penále;
  • na plátce byl podán insolvenční návrh;
  • plátce vstoupil do likvidace.

Lhůta pro podání žádosti o odstranění tvrdosti je zachována, je-li poslední den lhůty žádost doručena do datové schránky VZP ČR, podána prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla RP, Ústředí VZP ČR, RO, klientského pracoviště nebo jakéhokoliv pracoviště VZP ČR. Na uvedená místa lze žádost podat i osobně. Žádost je považována za včas podanou bez ohledu na to, zda při podání byla dodržena věcná či místní příslušnost.

  • Výkaz nedoplatků – žádost může být podána nejpozději do 8 dnů ode dne vykonatelnosti (tj. doručení) výkazu nedoplatků.
  • Platební výměr – žádost může být podána do nabytí právní moci tohoto výměru. Jestliže se následně objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto platebního výměru, může být žádost podána do tří let od jeho právní moci.
  • Dědic, na kterého přešla povinnost uhradit dluh na pojistném či na penále – může žádost podat kdykoliv, a to i v případě, že ve věci bylo již na základě žádosti zemřelého plátce rozhodnuto. V tomto případě bude vydáno nové rozhodnutí.
  • Penále vyčíslené vyúčtováním – plátce může žádost podat kdykoliv.

O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení žádosti orgánu příslušnému k rozhodování.

Nedodržení lhůty k vydání rozhodnutí se plátce nemůže dovolávat tehdy, jestliže nedodržení sám způsobil nebo je v jeho prospěch (plátce má dluh na pojistném a byl vyzván k jeho úhradě, plátce požádá o úhradu dluhu formou splátek, plátce byl vyzván k odstranění nedostatků žádosti).

Na prominutí přirážky k pojistnému nebo penále není právní nárok.

Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné odvolání ani obnova řízení.

Podpora de minimis 

U žadatelů, kteří jsou ke dni rozhodování o odstranění tvrdosti zařazeni v kategorii OSVČ nebo v kategorii zaměstnavatel nebo jsou právnickou osobou (která již není zaměstnavatelem, ale je podnikem dle práva EU), je prominutí, resp. snížení penále v rámci odstranění tvrdosti dle § 53a ZVZP, dle právních předpisů EU považováno za poskytnutí podpory de minimis.