Jaké platím měsíční zálohy na pojistné, když jsem začal podnikat?

Pokud jste právě zahájili samostatnou výdělečnou činnost, hradíte měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. Záloha je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího měsíce. V roce 2023 činí její minimální výše 2 722 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vychází z průměrné mzdy pro daný rok. Ta se většinou k 1. 1. zvyšuje, takže je pak třeba navýšit vždy už lednovou zálohu, tj. neměnit výši plateb až po podání prvního přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Zde naleznete další podrobné informace o tom, kdo není povinen hradit v prvním roce podnikání zálohy na pojistné.

Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy začnete vykonávat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky, uzavření smlouvy o dílo, fakturace, pohyby na účtu atd.). Nikoli pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

Související otázky pro téma: Platby pojistného OSVČ