OSVČ - v roce zahájení činnosti

Jestliže OSVČ zahájila výdělečnou činnost v průběhu roku, byla povinna platit měsíční zálohy na pojistné (kromě výjimek uvedených dále), vypočtené jako 13,5% z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanovila zálohy vyšší. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje, pokud OSVČ měla v předchozím roce příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, byť v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list apod. V tom případě nejde o zahajování výdělečné činnosti, ale o další rok výdělečné činnosti.

Měsíční zálohy na pojistné neplatí:

  • OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. Tato osoba není povinna v prvním kalendářním roce podnikání platit zálohy na pojistné,pojistné zaplatí do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už je tato OSVČ povinna zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu.
  • OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba platí pojistné do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
  • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.