Zdravotní pojištění cizinců

1. Cizinci s trvalým pobytem v ČR

Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, tzn. i cizinec, pokud ovšem nepodléhá právním předpisům jiného členského státu EU/státu EHP/Švýcarska/Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, nebo nepodléhá dle mezinárodní smlouvy předpisům druhého smluvního státu. Zdravotní pojištění vzniká těmto osobám získáním trvalého pobytu na území ČR a zaniká smrtí pojištěnce, jeho prohlášením za mrtvého nebo skončením trvalého pobytu na území ČR.

2. Cizinci bez povolení k trvalému pobytu v ČR

Cizinec bez povolení k trvalému pobytu v ČR je povinně účasten veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (pokud ovšem nepodléhá právním předpisům jiného členského státu EU/státu EHP/Švýcarska/Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, nebo nepodléhá dle mezinárodní smlouvy předpisům druhého smluvního státu), pokud:

  • je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR,
  • mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem vědeckého výzkumu,
  • mu byl udělen azyl na území ČR,
  • mu byla udělena doplňková ochrana na území ČR,
  • mu bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území ČR podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území ČR za takovou osobu považuje,
  • jde o nezletilé dítě, které bylo na území ČR umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
  • splní podmínky stanovené právními předpisy EU,
  • se narodil na území ČR a jeho matka má povolený dlouhodobý pobyt na území ČR, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození,
  • se narodil na území ČR a jeho zákonný zástupce má povolený trvalý pobyt na území ČR, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození, nebo
  • jde o nezletilou osobu, které bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Cizinec bez trvalého pobytu má v měsících, kdy není účasten v systému veřejného zdravotního pojištění z výše uvedených důvodů, možnost uzavřít si komerční zdravotní pojištění.

3. Specifika mezinárodních smluv

V souvislosti s výdělečnými pobyty se na základě mezinárodních smluv ČR např. s USA, Japonskem, Tureckem, Severní Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Albánií, Tuniskem, Sýrií, Mongolskem, Bosnou a Hercegovinou tamní pojištěnec zaměstnaný či podnikající v ČR stává účastníkem českého systému zdravotního pojištění (a naopak). To zároveň znamená, že se musí ve své zemi původu odhlásit ze zdravotního pojištění. Podobný postup platí i v případě asociační dohody se státy Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) – pokud je osoba z uvedených států zaměstnána v některém ze států EU (samozřejmě včetně ČR), tak je účastna v systému zdravotního pojištění dané země EU (a naopak). Obdobný princip zakládá i mezinárodní smlouva ČR s Izraelem, která se však aplikuje pouze na občany (nikoli všechny pojištěnce) ČR a Izraele. Podotýkáme, že tyto postupy se netýkají turistických pobytů, včetně studia.

4. Specifika plateb pojistného vybraných kategorií pojištěnců

Děti narozené v ČR matkám s povolením k dlouhodobému pobytu je podle zákona povinen oznámit jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka dítěte v ČR zdravotně pojištěna, oznámí narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Nejsou-li rodiče v ČR zdravotně pojištěni, oznámí narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.

Pojistné za tyto novorozené děti platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny za každý kalendářní měsíc. Pohledávka je vždy splatná do 8. dne následujícího měsíce. Vyměřovacím základem je minimální mzda pro daný rok.

Za nezletilé osoby je získání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR podle zákona povinen oznámit zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník do 8 dnů. V případě, že má taková nezletilá osoba zároveň sjednané komerční pojištění, pak je oznamovací povinnost pro vstup do veřejného zdravotního pojištění nejpozději 8 dnů přede dnem ukončení platnosti komerčního pojištění.

Pojistné za tyto nezletilé osoby platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny za každý kalendářní měsíc. Pohledávka je vždy splatná do 8. dne následujícího měsíce. Vyměřovacím základem je minimální mzda pro daný rok.