Nároky pojištěnce

Nároky pojištěnceKaždý pojištěnec VZP ČR má na území ČR právo na poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Článek 31 Listiny základních práv a svobod, který uvádí: "Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon", je mnohdy pojištěnci chápán tak, že veškerá jim poskytnutá zdravotní péče má být bezplatná.

V současné době platí zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podle něhož má každý pojištěnec právo na výběr jak zdravotní pojišťovny, tak iposkytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení, kteří jsou ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. V takovém případě má pak právo na zdravotní péči bez přímé úhrady (s výjimkou péče, která je vyjmenovaná v citovaném zákoně jako nehrazená ze zdravotního pojištění, hrazená za určitých podmínek nebo zčásti). Pokud smluvní zdravotnické zařízení vyžaduje za hrazenou péči platbu v hotovosti, jedná v rozporu se zákonem.

Pro všechny druhy péče, včetně péče neakutní, si může pojištěnec vybrat i nesmluvní zdravotnické zařízení. Tím se však vzdává práva na úhradu péče z veřejného zdravotního pojištění a veškerou zdravotní péči poskytnutou v nesmluvním zdravotnickém zařízení, včetně léků a doprovodných vyšetření, kromě nutné a neodkladné péče, si hradí ze svých prostředků.

Za určitých podmínek má pojištěnec VZP ČR nárok i na úhradu nákladů za zdravotní péči čerpanou při pobytu v zahraničí.