Pobyt v zemích mimo EU

Pobyt v zahraničí 1) V tzv. smluvních státech (Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko) máte na účet své české zdravotní pojišťovny nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Měla by vám být poskytnuta za podmínek jako tamním pojištěncům – pokud by tedy za určitou zdravotní péči doplácel tamní pojištěnec, budete doplácet také. Neodkladná péče však řeší jen stavy, při nichž je bezprostředně ohrožen život nebo které by bez okamžité lékařské pomoci vedly k závažným trvalým následkům, invaliditě či jinému významnému dlouhodobému či trvalému zhoršení kvality života. Je proto vhodné cestovat do těchto zemí s komerčním cestovním pojištěním.

Jako doklad, že danému zdravotnickému zařízení bude cena poskytnuté nutné a neodkladné péče uhrazena z českého zdravotního pojištění, je v Severní Makedonii a v Srbsku akceptován český průkaz pojištěnce (EHIC), a to na základě dohody s tamním orgánem zdravotního pojištění. Do Černé Hory, Turecka, Albánie a Tuniska musíte cestovat se speciálními formuláři, na základě kterých lze čerpat zdravotní péči podle uzavřených mezinárodních smluv. Tyto formuláře vám vydají na přepážkovém pracovišti.

Pokud byste poskytnutou neodkladnou péči museli zaplatit v hotovosti, máte nárok na dodatečnou refundaci, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území daného smluvního státu. Péči, kterou nelze uznat za neodkladnou, není možné refundovat.

Co se týká výdělečných pobytů v těchto zemích, platí stejný princip jako v EU – český pojištěnec se musí v ČR odhlásit ze zdravotního pojištění a stává se účastníkem tamního systému.

2) V ostatních zemích Evropy a při cestách mimo Evropu se můžete spolehnout jen na komerční cestovní pojištění s co nejširším krytím (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění hospitalizace aj.).

Uplatnit můžete také nárok na dodatečnou refundaci nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během vašeho pobytu v cizině, ale pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území ČR. Odhlášení z českého systému zdravotního pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ovšem jakoukoli refundaci vylučuje.

ČR má ještě sjednané mezinárodní smlouvy s některými dalšími zeměmi, než jsou výše uvedené tzv. smluvní státy.

V souvislosti s výdělečnými pobyty je třeba zmínit, že na základě smluv ČR s USA, Japonskem, Tureckem, Severní Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Albánií, Tuniskem a  Sýrií se český pojištěnec zaměstnaný či podnikající ve jmenovaných zemích stává účastníkem tamního systému zdravotního pojištění (a naopak). To zároveň znamená, že se musí v ČR odhlásit ze zdravotního pojištění. Podobný postup platí i v případě asociační dohody se státy Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) – pokud je osoba ze státu EU zaměstnána v některém z těchto států, tak je účastna v tamním systému zdravotního pojištění (a naopak). Obdobný princip zakládá i mezinárodní smlouva ČR s Izraelem, která se však aplikuje pouze na občany (nikoli všechny pojištěnce) ČR a dané země. Podotýkáme, že tyto postupy se netýkají turistických pobytů, včetně studia.