Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Pobyt v zahraničí Při krátkodobém pobytu v zahraničí (méně než 6 měsíců) je pojištěnec nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, je povinen platit pojistné a plnit veškeré povinnosti dané zákonem.

Pozor, jiná pravidla platí v zemích EUPojištěnec se MUSÍ odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže vykonává v jiné zemi EU nebo ve smluvních státech (Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Turecko) výdělečnou činnost, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu. Tentýž princip se na základě uzavřených mezinárodních smluv týká i výdělečných pobytů v USA, Japonsku a Izraeli.

Požádat o vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění mohou na základě § 2 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. pouze osoby, které pobývají (resp. budou pobývat) v cizině dlouhodobě. Požádat o vynětí nelze zpětně!

Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. pouze nepřetržitý pobyt v cizině, který trvá déle než 6 měsíců.

Pokud osoba splní následující tři podmínky, je vyňata ze zdravotního pojištění v ČR.

  1. Nepřetržitý pobyt v cizině potrvá nejméně 6 měsíců.
  2. Zdravotní pojištění v cizině potrvá po celou dobu pobytu v cizině.
  3. Na pracoviště VZP bylo doručeno písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině.

Osoba, která splňuje výše uvedené tři podmínky, není až do dne návratu z ciziny do ČR účastníkem zdravotního pojištění v ČR, tzn. neplatí pojistné, ani nemá nárok na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Do osmi dnů po zahájení dlouhodobého pobytu v zahraničí je taková osoba povinna vrátit VZP průkaz pojištěnce.

Povinnost platit pojistné zaniká dnem, který pojištěnec v Prohlášení uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto Prohlášení doručeno pracovišti VZP. Pojistné na zdravotní pojištění za tuto osobu pak neplatí ani stát, ani zaměstnavatel, ani pojištěnec sám.

Povinnost VZP hradit zdravotní služby končí dnem předcházejícím dni, kdy zanikla povinnost platit pojistné.

Po návratu z ciziny je osoba, která byla před odjezdem do ciziny pojištěna u VZP, povinna opětovně se přihlásit u VZP. Povinnost platit pojistné pak vznikne dnem, ke kterému se po návratu z ciziny pojištěnec znovu přihlásí u VZP.

Povinnost VZP hradit zdravotní služby vzniká dnem, kdy se pojištěnec u VZP po návratu z ciziny opět přihlásí.

Pojištěnec musí po návratu předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění pro pobyt v cizině a jeho délce.

Pokud takový doklad nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo. Jestliže předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v ČR, musí doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý kalendářní měsíc. Penále se v obou případech nevymáhá.

V případě, kdy pojištěnec neučinil před odjezdem do ciziny písemné Prohlášení, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby, není vymáháno penále, pokud dodatečně předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině.

Pro čerpání a úhradu zdravotní péče v zahraničí obecně platí, že ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též náklady, které vynaložili na neodkladnouzdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území ČR. Pokud je však pojištěnec vyňat z českého zdravotního pojištění v důsledku dlouhodobého pobytu v zahraničí, toto ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění se na něj nevztahuje.