4.2. Předávání dat od instituce elektronickou cestou na přenosném médiu

Následující datové rozhraní VZP ČR je určeno institucím, které předávají údaje o osobách, které zařadily (vyřadily) do (ze) svých evidencí a za které je plátcem pojistného stát, elektronicky na přenosném médiu (CD, flashdisku).

VZP pro přijímání i předávání dokladů na přenosném médiu předepisuje textové soubory (kódování v PC LATIN2). Použití tohoto typu souborů oproti typu „DBF“ bylo voleno s ohledem na univerzální možnosti jejich exportu i importu do jakýchkoliv databázových systémů i snadnost jejich pořízení na každém typu počítače i bez použití databáze. VZP si vyhrazuje právo předem ohlášených změn.

Přijímaná média

VZP přijímá soubory na CD nebo na flashdisku.

Obecné zásady

Na každém médiu musí být jen takové textové soubory, které jsou určeny k aktuálnímu (nikoli opakovanému) zpracování. Jednotlivé věty jsou od sebe odděleny znaky „posun vozíku a nová řádka“ (CRLF).

Název textového souboru má předepsané standardní jméno:

SIiiUP.CCC

kde: ii je identifikace instituce přidělená VZP – viz další bod,

     UP je číslo pracoviště VZP, se kterým okresní instituce komunikuje,

     CCC je pořadové číslo souboru.

V případě použití názvu dohodnutého s VZP (např.: skoly.txt, ustavy.txt, ucni.txt apod.) provede převod na standardní jméno pracovník VZP.

Číselník zdrojů informací

Kódy přidělené jednotlivým institucím jsou uvedeny v následující tabulce.

KÓD

NÁZEV

STÁTNÍ KATEGORIE

04

 Sbor nápravné výchovy

Osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu

06

 Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodci

07

 Ministerstvo národní obrany

Důchodci

08

 Ministerstvo vnitra

Důchodci

09

 Sbor nápravné výchovy

Důchodci

11

 Místní úřad

Pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi

12

 Místní úřad

Osoby závislé na péči jiné osoby

13

 Okresní správa soc. zabezpečení

PPM

16

 Školský úřad, vysoké školy, ostatní školy

Nezaopatřené děti, studenti a učni

22

 Výchovné a jiné ústavy

Mladiství ve výchovných ústavech

23

 Úřad práce

Uchazeči o zaměstnání

24

 Penzijní společnost

Příjemci starobní penze

25

 Pojišťovna

Příjemci doživotní penze

Formát věty

V předávané větě se vyskytuje 5 atributů:

DRZM

CPOJ

PRIJM

JMENO

DAT

Všechny atributy věty jsou znakové, mají pevnou délku a nejsou odděleny delimitory.

Atributy věty:

Popis atributů věty je ve tvaru: „zkratka“, „typ“, „délka“, „popis“. Typ „C“ je znakový atribut.

DRZM C 1 Druh změny:

 + ... zařazen do evidence,

– … vyřazen z evidence.

CPOJ C 10 Číslo pojištěnce VZP z průkazu pojištěnce VZP. U devítimístných čísel musí být na 10. pozici mezera.

PRIJM C 30 Příjmení

JMENO C 24 Jméno

DAT C 8 Datum změny, tj. datum zařazení do (vyřazení z) evidence (DDMMRRRR, např. datum 9. 5. 2014 se zapíše jako 09052014). Jsou povoleny pouze číslice 0 až 9.

Příklady přípustných vět

                  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123

+9812121234

Svoboda

Miroslav

01052020

-8505051234

Novák

Juan

15112019

+6951021234

Horáková

Jaroslava 

04052020

+6801231234

Konop

Sviatoslav

20102019

Pokračování

Další odstavce kapitoly 4 - Údaje od státních orgánů nebo jiných právnických osob:

Další kapitoly: