4.2. Předávání dat od instituce elektronickou cestou

Následující datové rozhraní VZP ČR je určeno státním orgánům nebo jiným právnickým osobám (institucím), kterým výpočetní technika umožňuje předávání údajů o osobách, které zařadily (vyřadily) do (ze) svých evidencí a za které je plátcem pojistného stát, na magnetickém médiu (CD, flashdisku).

VZP pro přijímání i předávání dokladů na magnetickém médiu předepisuje textové soubory (kódování v PC LATIN2). Použití tohoto typu souborů oproti typu „DBF“ bylo voleno s ohledem na univerzální možnosti jejich exportu i importu do jakýchkoliv databázových systémů i snadnost jejich pořízení na každém typu počítače i bez použití databáze. VZP si vyhrazuje právo předem ohlášených změn.

Státní instituce mohou k předávání údajů využít také VZP Point (viz kap. 3.8.).

Přijímaná média

VZP přijímá soubory na CD nebo na flashdisku.

Obecné zásady

Na každém médiu jsou jen takové textové soubory, které jsou určeny k aktuálnímu (nikoli opakovanému) zpracování. Jednotlivé věty jsou od sebe odděleny znaky „posun vozíku a nová řádka“ (CRLF).

Název textového souboru má předepsané standardní jméno:

SIiiUP.CCC

kde: ii je identifikace instituce přidělená VZP – viz další bod,

     UP je číslo pracoviště VZP, se kterým okresní instituce komunikuje,

     CCC je pořadové číslo souboru.

V případě použití názvu, dohodnutého s VZP (např.: skoly.txt, ustavy.txt, ucni.txt apod.), provede převod na standardní jméno pracovník VZP.

Číselník zdrojů informací

Kódy přidělené jednotlivým institucím jsou uvedeny v následující tabulce.

KÓD NÁZEV STÁTNÍ KATEGORIE
04 Sbor nápravné výchovy osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu
06 Česká správa sociálního zabezpečení důchodci
07 Ministerstvo národní obrany důchodci
08 Ministerstvo vnitra důchodci
09 Sbor nápravné výchovy důchodci
11 Místní úřad pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi
12 Místní úřad osoby závislé na péči jiné osoby
13 Okresní správa soc. zabezpečení PPM
16 Školský úřad studenti a učni
17 Vysoké školy nezaopatřené děti (studenti)
18 Ostatní školy nezaopatřené děti (studenti a učni)
19 Soukromé, církevní a vojenské školy nezaopatřené děti (studenti)
20 Výchovné a jiné ústavy nezaopatřené děti
22 Výchovné a jiné ústavy mladiství ve výchovných ústavech
23 Úřad práce uchazeči o zaměstnání
24 Penzijní společnost příjemci starobní penze
25 Pojišťovna příjemci doživotní penze

Formát věty

V předávané větě se vyskytuje 5 atributů:

DRZM CPOJ PRIJM JMENO DAT

Všechny atributy věty jsou znakové, mají pevnou délku a nejsou odděleny delimitory.

Atributy věty

Popis atributů věty je ve tvaru: „zkratka“, „typ“, „délka“, „popis“. Typ „C“ je znakový atribut.

DRZM C 1 Druh změny: + ... zařazen do evidence,

– … vyřazen z evidence.

CPOJ C 10 Číslo pojištěnce VZP z průkazu pojištěnce VZP. U devítimístných čísel musí být na 10. pozici mezera.

PRIJM C 30 Příjmení

JMENO C 24 Jméno

DAT C 8 Datum změny, tj. datum zařazení do (vyřazení z) evidence (DDMMRRRR, např. datum 9. 5. 2014 se zapíše jako 09052014). Jsou povoleny pouze číslice 0 až 9.

Příklady přípustných vět

                  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123

Od 1. 10. 1999:

+450509123 Svoboda Miroslav 01092007
-6805091238 Novák Juan 15112007
+6962315624 Horáková Jaroslava  04012008
+6810150028 Konop Sviatoslav 20102007

Pokračování

Další odstavce kapitoly 4 - Údaje od státních orgánů nebo jiných právnických osob:

Další kapitoly: