4.1. Oznámení od instituce

O některých pojištěncích, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, přebírá VZP hromadně údaje od státních orgánů nebo jiných právnických osob – dále jen „institucí“ (§ 27 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.).

Předávání údajů může probíhat dvojím způsobem:

a)  na papírovém formuláři – používají se formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele, kde v nadpisu místo slova „zaměstnavatele“ se uvede slovo „instituce“,

b)  elektronickou cestou (CD, flashdisk), přičemž musí být dodrženo datové rozhraní VZP, určené pro instituce – viz kap. 4.2. Instituce mohou k předávání údajů využít také VZP Point (viz kap. 3.8.).

Hromadné oznámení instituce se vyplňuje stejně jako formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele (viz kap. 3.4.2), pouze sloupec kód je vyplňován odlišně:

Kód – kód změny (1 znak):

                   + zařazen do evidence,

                   – vyřazen z evidence.

Termín předávání je v případě oznámení na papírovém formuláři do 8 dnů od změny, která se oznamuje, při předávání na přenosném médiu do 5. dne v měsíci, případně dle dohody s příslušným pracovišti VZP v jiný den měsíce.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 4 - Údaje od státních orgánů nebo jiných právnických osob:

Další kapitoly: