Dlužné pojistné, penále, pokuty

  • Penále je 0,0411 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce.

  • 10 000 Kč za nesplnění oznamovací povinnosti, 50 000 Kč za nepředložení přehledu.

  • Plátce pojistného má právo na odvolání proti platebnímu výměru, ale odvolání nemá odkladný účinek.

  • Institut odstranění tvrdosti slouží ke zmírnění tvrdosti kdy účinky, které nastanou důslednou a přesnou aplikací zákona, by vedly k zvlášť tíživým důsledkům.