Kdo je OBZP

Osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši, se stává ten, kdo po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát.

Do kategorie OBZP se zařadí např.:

  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, to znamená, ani za ni není plátcem stát z jiného důvodu
  • pojištěnec, který má jen takové příjmy, které nepodléhají dani z příjmů
  • pojištěnec, který má  příjem na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, nebo příjem z dohody o pracovní činnosti, který nedosáhne v kalendářním měsíci výše 4 000 Kč
  • pojištěnec, který má jen takové příjmy, které jsou zdaňovány jen podle § 8 (příjmy z kapitálového majetku), § 9 (příjmy z nájmu) nebo § 10 (ostatní příjmy, např. z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, příjmy z převodu nemovité věci atd.) zákona o daních z příjmů
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat

pokud tyto skutečnosti trvají (ať už samostatně nebo v přímé návaznosti na sebe) po celý kalendářní měsíc.