Sjednocení podmínek pro čerpání příspěvků z fondu prevence

 15. 1. 2024 | Výhody, příspěvky a preventivní programy, Moje VZP

Jak změnila VZP podmínky a termíny čerpání příspěvků od 1. 1. 2024?

VZP dlouhodobě podporuje své pojištěnce v péči o zdraví a aktivně je motivuje v účasti na preventivních vyšetřeních. Z tohoto důvodu od 1. 1. 2024 zjednodušila podmínky a sjednotila termíny pro čerpání příspěvků z fondu prevence. VZP chce svým klientům usnadnit orientaci v systému žádostí a snížit chybovost při podávání žádosti o proplacení příspěvků.

Pro rok 2024 VZP razantně navýšila rozpočet fondu prevence, a to na 1,6 mld. Kč (tj. o 63 % více než v roce 2023), a tedy i některé příspěvky. VZP nabízí příspěvky od několika set korun až po dvanáct tisíc. Příspěvky lze navíc libovolně kombinovat, není zaveden žádný celkový limit u jednotlivce a při splnění podmínky (jako je třeba věk pojištěnce), je možné čerpat příspěvky bez celkového omezení.

Jak staré mohou být platební doklady?
V roce 2024 bude možné žádat o příspěvek pouze s platebním dokladem s datem úhrady od 1. 1. 2024. Za platební doklad je považována faktura, účtenka, paragon, příjmový pokladní doklad nebo potvrzení.

U příspěvků, u kterých je povinnost předložit platební doklad, bude také nutné dodržet podmínku dodržení tříměsíční lhůty od uhrazení služby či zboží. Tzn. že platební doklad při podání žádosti nesmí být starší více než tři měsíce od zaplacení.

Můžu k žádosti přiložit více platebních dokladů?
Platební doklady je možné sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek. Stáří dokladu se posuzuje podle data poslední úhrady služby nebo zboží. V případě žádosti s více doklady platí, že podmínku staří max. tři měsíce musí splňovat alespoň jeden z těchto předložených platebních dokladů.

Kdy mi bude příspěvek z fondu prevence vyplacen?
Termín zahájení poskytování příspěvků z fondu prevence je 1. 2. 2024, tzn. příspěvek bude pojištěnci vyplacen po tomto datu.

VZP příspěvek zasílá pojištěnci na bankovní účet, který uvedl, zpravidla do 30 dní od podání žádosti. K prodloužení této lhůty může dojít např. z důvodu, kdy je potřeba, aby pojištěnec doplnil nezbytné/chybějící doklady.

Kolik žádostí mohu podat u jednoho příspěvku?
Obecně platí, že v roce 2024 bude možné u každého z příspěvků podat pouze dvě žádosti. Výjimkou jsou programy psychosociální podpory (příspěvek na terapeutická sezení), kde i nadále bude možné požádat o proplacení po každé z uhrazených terapií či kumulovaně, tj. dle rozhodnutí pojištěnce. Omezení počtu podaných žádostí se také netýká příspěvků na metabolická onemocnění (nízkobílkovinná dieta a bezlepková dieta), kde je stanoveno čerpání dvakrát ročně, tj. 1x za každé pololetí. Počet žádostí se také netýká příspěvků na očkování, kde VZP příspěvek hradí jednorázově (pevně stanovou částku příspěvku).

Příklad – příspěvek na pohyb dětí až 2 000 Kč (nově navýšen od 1. 1. 2024)

Pokud rodič bude chtít požádat o proplacení čtyř různých pětisetkorunových příspěvků na čtyři různé pohybové aktivity dítěte, může tak učinit pouze ve dvou žádostech. Tzn. v každé žádosti může uplatnit najednou dva doklady (na 500 Kč) potvrzující uhrazení dané služby.

Jak a kdy můžu žádat o příspěvek v roce 2024?
V roce 2024 dochází ke změně lhůty pro podání žádosti o příspěvek.

  • on-line formulářem dostupným v aplikaci Moje VZP – od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024
  • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky – od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 11. 2024
  • poštou na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00, Praha 1 –

od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 11. 2024

Pro přijetí žádosti je rozhodné datum podání v aplikaci Moje VZP; datum uvedené na razítku zásilky poslané poštou nebo na obálce vhozené do sběrného boxu nebo schránky kterékoli pobočky VZP.

Kdy ne/můžu čerpat příspěvky z fondu prevence?
Aby mohl pojištěnec čerpat příspěvky z fondu prevence nesmí VZP dlužit na pojistném, penále, pokutách, popř. nákladech exekučního řízení. Při podání žádosti o příspěvek u něj také nesmí být evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období.

Kde najdu veškeré informace k příspěvkům?
Před podáním žádosti doporučujeme se seznámit s podrobnými informacemi u jednotlivých příspěvků, další potřebné informace jsou uvedeny v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence pro rok 2024.

Co potřebuji k čerpání příspěvku?

  • vyplněnou a podepsanou žádost o příspěvek (pokud o příspěvek žádá pojištěnec písemně)
  • platební doklad o zaplacení služby/zboží
  • další požadované dokumenty prokazující, že o příspěvek může pojištěnec žádat (je-li uvedeno v podmínkách čerpání): např. doklad o diagnóze, čestné prohlášení o indikované léčbě

Pokud o příspěvek žádá jiná osoba než pojištěnec sám, musí dokládat požadované dokumenty:

  • zákonný zástupce za pojištěnce mladšího 18 let – rodný list dítěte
  • zplnomocněná osoba – plná moc (nemusí být úředně ověřena), která musí obsahovat všechny náležitosti
  • osvojitel, opatrovník, poručník – příslušné soudní rozhodnutí o svěření do péče
  • pěstoun – příslušné soudní rozhodnutí o svěření do péče a souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte (případně lze nahradit čestným prohlášením)

V aplikaci Moje VZP může pojištěnec přidat pod svůj účet také další osoby, např. členy celé rodiny včetně dětí (tzv. zástupnictví). Ze svého účtu tak může žádat o příspěvky z fondu prevence i pro zastupované členy rodiny. Jak registrovat zastupovanou osobu do Moje VZP naleznete zde.