Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy hrazené z fondu prevence 2019

 • nedluží na pojistném/penále/příslušenství na zdravotní pojištění
 • požádá o příspěvek od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, pokud není u konkrétního příspěvku stanoven jiný termín (do 31. 12. 2019 kurzy přípravy k porodu, prvotrimestrální screening a VZP PLUS – DIABETES, v termínech od 1. 7. do 31. 8. a od 1. 12. do 31. 12. 2019 bezlepková dieta a nízkobílkovinná dieta), nebo do ukončení programu při vyčerpání finančního limitu
 • splňuje podmínky stanovené u daného programu.

Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou (se žlutým průkazem pojištěnce).

Kdo může o příspěvek požádat:

 • pojištěnec VZP starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář plné moci)
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.)
 • instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – zaměstnanec instituce doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, dle kterého je oprávněn jednat za instituci
 • osvojitel, opatrovník, poručník – doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 • pěstoun – kromě soudního rozhodnutí je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte, v případě nutnosti ho lze nahradit čestným prohlášením pěstouna.

Jak můžete požádat o příspěvek:

 • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP
 • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1.

Podmínky čerpání příspěvku:

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu zboží/služby s datem vystavení od 1. 10. 2018 (výjimkou je příspěvek na bezlepkovou dietu a na nízkobílkovinnou dietu, kde musí být doklady vystaveny od 1. 1. 2019). Žádosti s doklady vystavenými od 1. 10. 2018 jsou uznány pro příspěvek z fondu prevence 2019 – nejedná se o dočerpání roku 2018.
 • Platební doklady nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce od data vystavení. Stáří dokladů se posuzuje podle data posledního vystaveného dokladu v těch případech, kdy je možné předložení několika dokladů (např. měsíční permanentky u pohybové aktivity). Podmínka stáří dokladu max. 3 měsíce neplatí v programu Maminka (příspěvky v době těhotenství, po porodu a pro nedonošené novorozence), Bezlepková dieta, Nízkobílkovinná dieta, Bezpříspěvkový dárce krve a Dárce orgánů.
 • Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti, pokud není u konkrétního příspěvku stanoveno jinak (např. u příspěvku na preventivní vyšetření prsu platí věková hranice ke dni vyšetření).
 • V jednom kalendářním roce, při dovršení 18 let věku, může klient čerpat jím vybraný typ příspěvku pouze z klientského programu „Děti“, nebo „Dospělí“.
 • Za službu (zboží) musí být zaplaceno v českých korunách v hotovosti, nebo platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě je třeba doložit výňatek z výpisu z účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka).
 • Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.
 • Příspěvek je možno čerpat postupně na více žádostí až do výše stanoveného limitu pro daný program, pokud není u konkrétního příspěvku stanoveno jinak (jednorázově např. pohybové aktivity dospělých do 65 let, jednotlivé příspěvky na očkování).
 • Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.
 • Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Nelze akceptovat úhradu zboží/služby jakýmkoliv druhem poukázek, ani částečnou úhradu formou příspěvku od zaměstnavatele apod.

Co musíte předložit, když žádáte o příspěvek:

  Další doklady jsou vyžadovány u příspěvku na očkování proti virové hepatitidě u příslušníků HZS/členů JPO II a JPO III (platná legitimace člena HZS nebo zřizovatelem potvrzený formulář jednotky požární ochrany), u příspěvku pro těhotné ženy a maminky po porodu (těhotenský průkaz nebo rodný list dítěte), u příspěvku pro nedonošené novorozence (rodný list dítěte a doklad potvrzující porodní váhu dítěte, např. propouštěcí zpráva z porodnice), u příspěvku pro dárce krve (doklad o provedení odběru v roce 2019).

  Jaké účetní/daňové doklady o úhradě přijímáme:

  • platební doklad (pokladní stvrzenka)
  • faktura/platební doklad

  Příspěvek bude poskytnut na základě předložení originálu dokladu (pokud ho k žádosti nechcete přiložit, pořídíme si při vaší návštěvě na pobočce kopii).

  Co musí obsahovat účetní/daňový doklad:

  • označení dokladu (název předloženého dokladu)
  • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název služby/zboží), v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
  • datum vystavení dokladu
  • cena v Kč (s DPH)
  • identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje

  Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno žadatele o příspěvek (resp. jméno dítěte, pro které je příspěvek požadován) a další identifikační údaje (alespoň datum narození). Označení osoby, pro kterou je plnění určeno, může být na doklad v odůvodněných případech doplněno klientem (včetně jeho podpisu).

  Pokud provedete úhradu za službu/zboží převodem na účet, musíte spolu s účetním/daňovým dokladem (fakturou) předložit potvrzení o úhradě, např. výňatek výpisu z bankovního účtu (postačí se začerněnými nebo přelepenými dalšími finančními údaji), ve kterém je uvedena úhrada služby/zboží jako debetní (minusová) položka, potvrzení o provedené transakci apod. Nestačí doložit příkaz k úhradě, protože ten nedokládá skutečnost provedení platby.

  Pokud zakoupíte zboží/službu přes internetový portál, musíte doložit výpis z bankovního účtu (viz výše) a účetní/daňový doklad vystavený poskytovatelem.

  Při zaplacení zboží dobírkou musíte doložit o doklad o zaplacení dobírky.

  Jak příspěvek dostanete:

  • bezhotovostně na bankovní účet žadatele/nositele příspěvku – běžný účet, spořicí účet, podnikatelský účet, případně i na bankovní účet neplnoletého dítěte (číslo účtu nezapomeňte vyplnit na Žádosti o příspěvek)
  • poštovní poukázkou (ve výjimečných případech)

  Pokud o příspěvek žádá zplnomocněná osoba na základě plné moci, je příspěvek poskytnut na bankovní účet (ev. odeslán poštovní poukázkou na adresu) dle údajů uvedených v plné moci.

  V případě, že klient uvede na žádosti neplatné číslo účtu nebo si nevyzvedne v termínu prostředky zaslané poštovní poukázkou a následně se částka vrátí na účet VZP, není VZP povinna kontaktovat klienta a na tuto skutečnost jej upozorňovat.

  VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

  Seznamte se s podmínkami stanovenými pro jednotlivé příspěvky, případně si vyžádejte informace na kterémkoli klientském pracovišti nebo naší infolince 952 222 222.