Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy hrazené z fondu prevence 2022

Příspěvek z fondu prevence může získat pouze pojištěnec VZP, který splňuje podmínky stanovené u daného programu a nedluží na pojistném/penále/příslušenství na zdravotní pojištění.

Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou (se žlutým průkazem pojištěnce).

Při čerpání programů, kde je možné získat příspěvek 2 000 Kč a více, nesmí být v termínu podání žádosti evidována u pojištěnce přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

O příspěvek může žádat:

 • pojištěnec VZP starší 15 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář plné moci)
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.)
 • instituce, jíž bylo dítě svěřeno do péče – zaměstnanec instituce doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, dle kterého je oprávněn jednat za instituci
 • osvojitel, opatrovník, poručník – doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 • pěstoun – kromě soudního rozhodnutí je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte, v případě nutnosti ho lze nahradit čestným prohlášením pěstouna

V JAKÉM TERMÍNU PODAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

 • od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022 je možné požádat o příspěvek na:
  • pohybové aktivity
  • pomůcky a služby pro diabetiky
  • očkování
  • zvýšení dostupnosti psychosociální podpory
  • trénink paměti
  • odvykání kouření
 • od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022* je možné požádat o příspěvek:
  • na vyšetření kožních znamének
  • na preventivní vyšetření karcinomu prsu
  • na prevenci onkologických onemocnění
  • na paruku
  • na zdravotnické prostředky na radiační terapii
  • pro těhotné ženy a maminky
  • pro nedonošená miminka
  • pro novorozence přihlášené k VZP
  • pro dárce
 • od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 (za první pololetí) a od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022* (za druhé pololetí) je možné požádat o příspěvek na bezlepkovou a nízkobílkovinnou dietu

* Žádosti odesílané korespondenčně, datovou schránkou nebo prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, je nutno podat do 15. 12. 2022 (termín do 31. 12. 2022 platí pro podání při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP).

JAK MŮŽETE POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP, pokud máte možnost přiložit požadované doklady v elektronické podobě.
  Jestliže Moje VZP ještě nevyužíváte, snadno se zaregistrujete – otevřete formulář pro on-line registraci a podle uvedených pokynů jej vyplňte. Nebudete pak už muset vyplňovat při každé žádosti osobní údaje. Rodiče mohou podávat žádosti za děti ze svého účtu, stačí si je pod účet zaregistrovat. Upozorňujeme, že první registrace je spojena s ověřením totožnosti zájemce o přístup, které je zajištěno zasláním poštovní zásilky do vlastních rukou pojištěnce. Proto není možné aplikaci používat ihned v den odeslání žádosti.
 • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
 • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • datovou schránkou fyzické osoby (případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby) - zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady prostřednictvím datové schránky VZP ČR – i48ae3q

PODMÍNKY ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ:

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu dané aktivity/služby/zboží s datem vystavení od 1. 10. 2021.
 • Žádosti s doklady vystavenými od 1. 10. 2021 jsou uznány pro příspěvek z fondu prevence 2022 – nejedná se o dočerpání roku 2021. U příspěvků Bezlepková dieta a Nízkobilkovinná dieta se platební doklady nepředkládají.
 • Platební doklady nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce od data vystavení.
  Pokud se neshoduje datum vystavení platebního dokladu s datem provedení platby, je možné o příspěvek požádat do 3 měsíců od data platby.
  Stáří dokladů se posuzuje podle data posledního vystaveného dokladu v těch případech, kdy je možné předložení několika dokladů (např. měsíční permanentky u pohybové aktivity).
  Podmínka stáří dokladu max. 3 měsíce neplatí v programu Maminka (příspěvky pro těhotné ženy a maminky po porodu a pro nedonošená miminka), Dárci a u programu Duševní zdraví (příspěvek na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory).
 • Specifické podmínky platí pro čerpání příspěvku pro novorozence přihlášené k VZP.
 • Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti, pokud není u konkrétního příspěvku stanoveno jinak (např. u příspěvku na preventivní vyšetření prsu platí věková hranice ke dni vyšetření).
 • V jednom kalendářním roce, při dovršení 18 let věku, může klient čerpat jím vybraný typ příspěvku pouze z klientského programu „Děti“, nebo „Dospělí“.
 • Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.
 • Příspěvek je možno čerpat postupně na více žádostí až do výše stanoveného limitu pro daný program, pokud není u konkrétního příspěvku stanoveno jinak (jednorázově např. pohybové aktivity dospělých do 65 let, jednotlivé příspěvky na očkování, dentální hygiena pro aktivní dárce krve).

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT, KDYŽ ŽÁDÁTE O PŘÍSPĚVEK

 • občanský průkaz (k ověření totožnosti), rodný list dítěte (předkládá zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let), čestné prohlášení pěstounaplnou moc
 • vyplněnou žádost z fondu prevence 2022 (není třeba ji vyplňovat, pokud o příspěvek žádáte osobně na pracovišti VZP nebo on-line formulářem)
 • doklad o úhradě služby/zboží (jeho náležitosti viz níže)
 • doklady požadované případně u jednotlivých programů (potvrzení lékaře, čestná prohlášení, poukaz vystavený na jméno novorozence přihlášeného k VZP apod.)

Doklady předkládané v elektronické podobě (skenované, ofocené apod.) k žádosti podané on-line formulářem nebo datovou schránkou musí být dobře čitelné.

JAKÉ ÚČETNÍ/DAŇOVÉ DOKLADY O ÚHRADĚ PŘIJÍMÁME

Za službu/zboží musí být zaplaceno v českých korunách v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Akceptujeme úhradu služby/zboží jakýmkoliv druhem poukázek včetně benefitních karet. Nelze však akceptovat platební doklady za více osob, kde není možné identifikovat finanční částku za jednotlivce.

Možné doklady o úhradě služby/zboží:

 • platba v hotovosti/platební kartou u obchodníka – dokladem o úhradě je např. příjmový pokladní doklad/účtenka EET
 • platba prostřednictvím platební brány (např. platba kartou on-line, platba PayPal, převodem z účtu) – je třeba předložit účetní/daňový doklad (např. fakturu) a doklad o úhradě, např. potvrzení vydané bankou, opis výpisu nebo výňatek výpisu z bankovního účtu
 • platba bezhotovostním převodem z účtu – je třeba předložit účetní/daňový doklad (např. fakturu) a doklad o úhradě, např. potvrzení vydané bankou, opis výpisu nebo výňatek výpisu z bankovního účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka (nestačí doložit příkaz k úhradě, protože ten nedokládá skutečnost provedení platby)
 • platba dobírkou – je třeba předložit účetní/daňový doklad (např. fakturu) a doklad o úhradě z pošty nebo od přepravní služby (např. doklad z platebního terminálu, příjmový platební doklad) nebo potvrzení vydané bankou, opis výpisu nebo výňatek výpisu z bankovního účtu

Na dokladu o úhradě musí být jednoznačně patrné provedení úhrady.

Příspěvek bude poskytnut na základě předložení originálu dokladu (pokud ho k žádosti nechcete přiložit, pořídíme si při vaší návštěvě na pobočce kopii). U příspěvků podaných datovou schránkou nebo prostřednictvím on-line formuláře v aplikaci Moje VZP musí být platební doklad předložen formou dobře čitelného skenu listinného originálu.

Doklad o prodeji musí obsahovat:

 • označení dokladu (název předloženého dokladu)
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název služby/zboží), v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
 • datum vystavení dokladu
 • cenu v Kč (s DPH)
 • identifikaci obchodní firmy (IČ, adresa firmy); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje.

Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho je plnění určeno, tedy jméno žadatele o příspěvek (resp. jméno dítěte, pro které je příspěvek požadován) a další identifikační údaje (alespoň datum narození). Označení osoby, pro kterou je plnění určeno, může být na doklad v odůvodněných případech doplněno klientem (včetně jeho podpisu).

JAK PŘÍSPĚVEK DOSTANETE

 • bezhotovostně na bankovní účet žadatele/nositele příspěvku – běžný účet, spořicí účet, podnikatelský účet, případně i na bankovní účet neplnoletého dítěte (číslo účtu nezapomeňte vyplnit na Žádosti o příspěvek)
 • poštovní poukázkou (ve výjimečných případech)

Pokud o příspěvek žádá zplnomocněná osoba na základě plné moci, je příspěvek poskytnut na bankovní účet (ev. odeslán poštovní poukázkou na adresu) dle údajů uvedených v plné moci.

V případě, že klient uvede na žádosti neplatné číslo účtu nebo si nevyzvedne v termínu prostředky zaslané poštovní poukázkou a následně se částka vrátí na účet VZP, není VZP povinna kontaktovat klienta a na tuto skutečnost jej upozorňovat.

VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Seznamte se vždy s podmínkami stanovenými pro jednotlivé příspěvky, případně si vyžádejte informace na kterémkoli klientském pracovišti nebo naší infolince 952 222 222.