Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy hrazené z fondu prevence 2021

Příspěvek z fondu prevence může získat pouze pojištěnec VZP, který splňuje podmínky stanovené u daného programu a nedluží na pojistném/penále/příslušenství na zdravotní pojištění.

Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou (se žlutým průkazem pojištěnce).

O příspěvek může žádat:

 • pojištěnec VZP starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která předloží vyplněný formulář plné moci)
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.)
 • instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – zaměstnanec instituce doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, dle kterého je oprávněn jednat za instituci
 • osvojitel, opatrovník, poručník – doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 • pěstoun – kromě soudního rozhodnutí je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte, v případě nutnosti ho lze nahradit čestným prohlášením pěstouna.

V JAKÉM TERMÍNU PODAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK?

 • od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 (s dále uvedenými výjimkami)
 • do 31. 12. 2021* je možné požádat o příspěvek na kurz přípravy k porodu, screeningová vyšetření v těhotenství, příspěvek pro aktivní dárce krve
 • v termínech od 1. 7. do 31. 8. a od 1. 12. do 31. 12. 2021* (nebo do ukončení programu při vyčerpání finančního limitu) je možné požádat o příspěvek na bezlepkovou dietu a nízkobílkovinnou dietu
 • do 31. 12. 2021*, resp. do data uvedeného na poukazu u příspěvku pro novorozence přihlášené k VZP

* Žádosti odesílané korespondenčně, datovou schránkou nebo prostřednictvím webového formuláře je nutno podat do 15. 12. 2021 (termín do 31. 12. 2021 platí pro podání při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP).

JAK MŮŽETE POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK?

 • on-line webovým formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP, pokud máte možnost přiložit požadované doklady v elektronické podobě.
  Jestliže Moje VZP ještě nevyužíváte, snadno se zaregistrujete – otevřete formulář pro on-line registraci a podle uvedených pokynů jej vyplňte. Nebudete pak už muset vyplňovat při každé žádosti osobní údaje. Rodiče dětí budou moci podávat žádosti za děti ze svého účtu.
 • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
 • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • datovou schránkou fyzické osoby (případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby)  - zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady prostřednictvím datové schránky VZP ČR – i48ae3q

PODMÍNKY ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ:

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu dané aktivity/služby/zboží s datem vystavení od 1. 10. 2020.
  Žádosti s doklady vystavenými od 1. 10. 2020 jsou uznány pro příspěvek z fondu prevence 2021 – nejedná se o dočerpání roku 2020. U příspěvků Bezlepková dieta a Nízkobilkovinná dieta se platební doklady nepředkládají.
 • Platební doklady nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce od data vystavení.
  Stáří dokladů se posuzuje podle data posledního vystaveného dokladu v těch případech, kdy je možné předložení několika dokladů (např. měsíční permanentky u pohybové aktivity).
  Podmínka stáří dokladu max. 3 měsíce neplatí v programu Maminka (příspěvky pro těhotné ženy a maminky po porodu a pro nedonošené novorozence) a Dárci. Specifické podmínky platí pro čerpání příspěvku pro novorozence přihlášené k VZP. 
 • Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti, pokud není u konkrétního příspěvku stanoveno jinak (např. u příspěvku na preventivní vyšetření prsu platí věková hranice ke dni vyšetření).
 • V jednom kalendářním roce, při dovršení 18 let věku, může klient čerpat jím vybraný typ příspěvku pouze z klientského programu „Děti“, nebo „Dospělí“.
 • Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.
 • Příspěvek je možno čerpat postupně na více žádostí až do výše stanoveného limitu pro daný program, pokud není u konkrétního příspěvku stanoveno jinak (jednorázově např. pohybové aktivity dospělých do 65 let, jednotlivé příspěvky na očkování, dentální hygiena v programu Dárce krve).
 • Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT, KDYŽ ŽÁDÁTE O PŘÍSPĚVEK?

 • občanský průkaz, průkaz pojištěnce (k ověření totožnosti), rodný list dítěte (předkládá zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let), čestné prohlášení pěstouna, plnou moc
 • vyplněnou žádost z fondu prevence 2021 (není třeba ji vyplňovat, pokud o příspěvek žádáte osobně na pracovišti VZP)
 • doklad o úhradě služby/zboží (jeho náležitosti viz níže)
 • doklady požadované případně u jednotlivých programů (potvrzení lékaře, čestná prohlášení, poukaz vystavený na jméno novorozence přihlášeného k VZP apod.)

Doklady předkládané v elektronické podobě (skenované, ofocené apod.) k žádosti podané webovým formulářem nebo datovou schránkou musí být dobře čitelné.

JAKÉ ÚČETNÍ/DAŇOVÉ DOKLADY O ÚHRADĚ PŘIJÍMÁME?

Za službu/zboží musí být zaplaceno v českých korunách v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Příspěvek je poskytnut na doklady plně uhrazené klientem. Akceptujeme úhradu služby/zboží jakýmkoliv druhem poukázek včetně benefitních karet. Nelze však akceptovat platební doklady za skupinové vstupné, kde není možné identifikovat finanční částku za jednotlivce.

Možné doklady o úhradě služby/zboží:

 • platba v hotovosti/platební kartou u obchodníka – dokladem o úhradě je např. příjmový pokladní doklad/účtenka EET
 • platba platební kartou/on-line platba v e-shopu – je třeba předložit účetní/daňový doklad (např. fakturu) a doklad o úhradě, např. potvrzení vydané bankou, opis výpisu nebo výňatek výpisu z bankovního účtu (nestačí doložit příkaz k úhradě, protože ten nedokládá skutečnost provedení platby)
 • platba bezhotovostním převodem z účtu – je třeba předložit účetní/daňový doklad (např. fakturu) a doklad o úhradě, např. potvrzení vydané bankou, opis výpisu nebo výňatek výpisu z bankovního účtu, kde je uvedena konkrétní platba jako debetní položka (nestačí doložit příkaz k úhradě, protože ten nedokládá skutečnost provedení platby)
 • platba dobírkou – je třeba předložit účetní/daňový doklad (např. fakturu) a doklad o úhradě z pošty nebo od přepravní služby (např. doklad z platebního terminálu, příjmový platební doklad) nebo potvrzení vydané bankou, opis výpisu nebo výňatek výpisu z bankovního účtu

Příspěvek bude poskytnut na základě předložení originálu dokladu (pokud ho k žádosti nechcete přiložit, pořídíme si při vaší návštěvě na pobočce kopii). U příspěvků podaných datovou schránkou nebo prostřednictví webového formuláře musí být platební doklad předložen formou dobře čitelného skenu listinného originálu.

Doklad o prodeji musí obsahovat:

 • označení dokladu (název předloženého dokladu)
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název služby/zboží), v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
 • datum vystavení dokladu
 • cenu v Kč (s DPH)
 • identifikaci obchodní firmy (IČ, adresa firmy); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje.

Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno žadatele o příspěvek (resp. jméno dítěte, pro které je příspěvek požadován) a další identifikační údaje (alespoň datum narození). Označení osoby, pro kterou je plnění určeno, může být na doklad v odůvodněných případech doplněno klientem (včetně jeho podpisu).

JAK PŘÍSPĚVEK DOSTANETE?

 • bezhotovostně na bankovní účet žadatele/nositele příspěvku – běžný účet, spořicí účet, podnikatelský účet, případně i na bankovní účet neplnoletého dítěte (číslo účtu nezapomeňte vyplnit na Žádosti o příspěvek)
 • poštovní poukázkou (ve výjimečných případech)

Pokud o příspěvek žádá zplnomocněná osoba na základě plné moci, je příspěvek poskytnut na bankovní účet (ev. odeslán poštovní poukázkou na adresu) dle údajů uvedených v plné moci.

V případě, že klient uvede na žádosti neplatné číslo účtu nebo si nevyzvedne v termínu prostředky zaslané poštovní poukázkou a následně se částka vrátí na účet VZP, není VZP povinna kontaktovat klienta a na tuto skutečnost jej upozorňovat.

VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Seznamte se vždy s podmínkami stanovenými pro jednotlivé příspěvky, případně si vyžádejte informace na kterémkoli klientském pracovišti nebo naší infolince 952 222 222.