Podmínky čerpání příspěvku z fondu prevence pro rok 2024

Obecné podmínky

 • žádost o příspěvek podáte prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace Moje VZP v termínu od 1. 2. do 31. 12. 2024 nebo
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky v termínu od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2024 nebo
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1 v termínu od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2024
 • příspěvek z fondu prevence může získat pouze pojištěnec VZP, který splňuje podmínky stanovené daným programem a nedluží na pojistném, penále nebo příslušenství na zdravotním pojištění (i z důvodu neznámého plátce pojištění)
 • příspěvek nemohou čerpat osoby, které jsou vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou a disponují tak žlutým průkazem pojištěnce
 • při podání žádosti o příspěvek nebo při čerpání příspěvku nesmí být evidována u pojištěnce přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně
 • o příspěvek lze do vyčerpání stanoveného limitu zažádat 2× ročně (výjimkou jsou příspěvky na Dietní programy (1× za pololetí), na Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory (lze i po každém sezení) a Očkování (zde je již vyčerpáno vždy v rámci první žádosti)
 • jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady)
 • minimální výše příspěvků na jedné žádosti je 100 Kč
 • žádosti s platebními doklady uhrazenými od 1. 1. 2024 jsou uznány pro příspěvek z fondu prevence 2024, nejedná se tedy o dočerpání roku 2023
 • pravidla a podmínky pro přiznání příspěvku, zejména pak stanovená věková hranice a stáří dokladu platí k datu podání žádosti, pokud není uvedeno u konkrétního příspěvku jinak. U příspěvků na očkování je rozhodné datum aplikace očkovací látky
 • v kalendářním roce, ve kterém pojištěnec dovrší 18 let nelze v rámci jedné kategorie příspěvků kombinovat příspěvek určený pro děti do 18 let a dospělé od 18 let
 • platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek, stáří platebních dokladů se posuzuje podle data poslední úhrady zboží, služeb nebo aktivit, na které je čerpání příspěvků umožněno
 • příspěvky z fondu prevence nejsou ze zákona nárokové a jejich nabídka nezakládá automatický nárok na jejich čerpání
 • příspěvek nebude poskytnut na aktivity či produkty, které zjevně nenaplňují preventivní povahu jednotlivých programů

Na co se příspěvky nevztahují

 • na platební doklady za pronájem (např. hal, tělocvičen, kurtů, saun, bazénů, vířivek, solárií)
 • na doklady o úhradě za online aktivity/videokurzy, online sportovní/rehabilitační cvičení/programy
 • na úhradu žádného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a úhradou u poskytovatele služeb/zboží (např. zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění)
 • na doklady, které již byly v aktuálním roce využity pro čerpání příspěvku z jiného programu (jeden platební doklad nelze využít pro čerpání příspěvků z různých programů)
 • na platební doklady za více osob, kde není možné identifikovat finanční částku za jednotlivce (např. rodinné permanentky)
 • aktivity hrazené kartou Multisport
 • na nejednoznačné, nečitelné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady

    Kdo může o příspěvek požádat

    • pojištěnec VZP starší 15 letzákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let, který předloží potřebné doklady, nejčastěji rodný list dítěte
    • zplnomocněná osoba – na základě plné moci, ta nemusí být na uvedeném vzoru a notářsky ověřena, ale musí obsahovat všechny náležitosti (z předložené plné moci musí být patrný konkrétní příspěvek, na který je žádost předložena)
    • instituce, jíž bylo dítě svěřeno do péče; jedná se zejména o dětské domovy, jejichž zaměstnanec při podání žádosti o příspěvek doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, podle kterého je oprávněn jednat za instituci
    • osvojitel, opatrovník, poručník, který doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
    • pěstoun, který kromě soudního rozhodnutí dokládá také souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte; ten lze v případě nutnosti nahradit čestným prohlášením pěstouna

    V jakém termínu lze podat žádost o příspěvek

    • v aplikaci Moje VZP od 1. 2. 2024 a nejpozději do 31. 12. 2024
    • ostatní způsoby podání od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 11. 2024

    Pro bezlepkovou a nízkobílkovinnou dietu od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (za I. pololetí) a od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 (za II. pololetí).

    V případě podání žádosti prostřednictvím přepravních služeb s poštovní/přepravní licencí vložením žádosti do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP je rozhodné datum uvedenému na podacím razítku.


    Jak můžete požádat o příspěvek

    V případě příspěvku na rehabilitační aktivity navázaného na screeningové vyšetření a příspěvku na dentální hygienu podmíněného prohlídkou u praktického lékaře lze požádat pouze touto cestou.

    Jestliže Moje VZP ještě nevyužíváte, snadno se zaregistrujete:

    1. Otevřete formulář pro online registracia podle uvedených pokynů jej vyplňte nebo se přihlaste pomocí Identity občana.
    2. Počkejte na zásilku do vlastních rukou, ve které vám zašleme autentizační údaje. Teprve poté budete moci aplikaci používat. Pokud nechcete čekat, můžete se zaregistrovat na kterémkoli klientském pracovišti VZP.
    3. Můžete podat žádost o příspěvek bez nutnosti vyplňovat osobní údaje.

    Rodiče mohou podávat žádosti za své děti poté, co si je zaregistrují ve svém již vytvořeném a zaregistrovaném účtu Moje VZP.

    • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
    • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu / poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
    • poštou – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

    Co musíte předložit, když žádáte o příspěvek

    • přes aplikaci Moje VZP

     • sken nebo fotografii dokladu o úhradě služby, zboží nebo aktivity se všemi potřebnými náležitostmi; sken nebo fotografii ostatních požadovaných dokladů, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz apod.)
    • poštou

     • rodný list dítěte, pokud žádáte jako zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let,

     • čestné prohlášení pěstounaplnou moc

     • příslušné soudní rozhodnutí o svěření do péče, pokud žádáte jako pěstouni, opatrovníci, osvojitelé, poručníci a instituce, jíž bylo dítě svěřeno do péče

     • vyplněnou a podepsanou žádost z fondu prevence 2024

     • doklad o úhradě služby, zboží nebo aktivity se všemi potřebnými náležitostmi ostatní požadované doklady, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz apod.)

    • osobně

     • občanský průkaz (k ověření totožnosti),

     • rodný list dítěte, pokud žádáte jako zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let, 

     • čestné prohlášení pěstounaplnou moc

     • příslušné soudní rozhodnutí o svěření do péče, pokud žádáte jako pěstouni, opatrovníci, osvojitelé, poručníci a instituce, jíž bylo dítě svěřeno do péče

     • doklad o úhradě služby, zboží nebo aktivity se všemi potřebnými náležitostmi

     • ostatní požadované doklady, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz apod.)


      Náležitosti a formy platebních dokladů

      • příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu dané aktivity, služby nebo zboží v českých korunách
      • za platební doklad je považována faktura, účtenka, paragon, příjmový pokladní doklad, potvrzení a podobně. V případě předložení kopie, skenu či fotky dokumentu je VZP ČR oprávněna si vyžádat originál platebního dokladu po dobu 90 dní ode dne podání žádosti
      • akceptujeme úhradu služby, zboží nebo aktivity jakýmkoliv druhem poukázek včetně benefitních karet (z předloženého dokladu musí být zřejmý účel úhrady a výše úhrady)
      • doklad musí být dobře čitelný, zejména v případě skenů či ofocených dokladů při žádosti podané online
      • platební doklad musí obsahovat:

       • název předloženého dokladu
       • rozsah a předmět plnění, tedy název služby, zboží nebo aktivity; v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
       • datum vystavení případně uhrazení dokladu
       • cenu v Kč
       • identifikaci obchodní firmy (IČ, název, adresa firmy – napsanou nebo natištěnou formou nebo otiskem razítka); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje
       • označení pojištěnce, pro kterého je plnění určeno. V odůvodněných případech může být označení osoby doplněno žadatelem včetně podpisu na rub dokladu. Toto se netýká platebních dokladů typu účtenka/paragon apod. (tzv. zjednodušený platební doklad), které jsou poskytovatelem vystavovány beze jména. Jedná se o platební doklady z lékáren, drogerií apod. U těchto dokladů není označení osoby, pro kterou je plnění určeno, vyžadováno.
       • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena hotově, musí být jednoznačně patrné provedení úhrady
       • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena bezhotovostním převodem, platební kartou, dobírkou, prostřednictvím platební brány, a není z platebního dokladu jednoznačně patrná úhrada, je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu ( případně potvrzení vydané bankou, výňatek výpisu z bankovního účtu, dokladu z platebního terminálu nebo příjmový pokladní doklad)

       Jak příspěvek obdržíte

       • bezhotovostně na bankovní účet uvedený na žádosti o příspěvek
       • poštovní poukázkou (ve výjimečných případech, nelze využít při žádosti o příspěvek podané prostřednictvím aplikace Moje VZP)

       Pokud o příspěvek žádá zplnomocněná osoba na základě plné moci, je příspěvek poskytnut na bankovní účet (ev. odeslán poštovní poukázkou na adresu) dle údajů uvedených v plné moci.

       V případě, že klient uvede na žádosti neplatné číslo účtu nebo si nevyzvedne v termínu prostředky zaslané poštovní poukázkou a následně se částka vrátí na účet VZP, není VZP povinna kontaktovat klienta a na tuto skutečnost jej upozorňovat.

       VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

       Seznamte se vždy s podmínkami stanovenými pro jednotlivé příspěvky, případně si vyžádejte informace na kterémkoli klientském pracovišti nebo naší infolince 952 222 222.