Podmínky čerpání příspěvku z fondu prevence pro rok 2023

Obecné podmínky

 • příspěvek z fondu prevence může získat pouze pojištěnec VZP, který splňuje podmínky stanovené u daného programu a nedluží na pojistném, penále nebo příslušenství na zdravotním pojištění
 • příspěvek nemohou čerpat osoby, které jsou vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou a disponují tak žlutým průkazem pojištěnce
 • při podání žádosti o příspěvek, který je možné čerpat v maximální výši 2 000 Kč a více, nesmí být při čerpání příspěvku evidována u pojištěnce přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně, a to i v případě, kdy příspěvek není čerpán v plné výši
 • minimální výše příspěvků na jedné žádosti je 100 Kč
 • příspěvky se nevztahují na úhradu žádného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a úhradou u poskytovatele služeb/zboží (např. zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění)
 • žádosti s platebními doklady vystavenými od 1. 10. 2022 jsou uznány pro příspěvek z fondu prevence 2023. Nejedná se tedy o dočerpání roku 2022
 • u příspěvků Bezlepková dieta, Nízkobílkovinná dieta a příspěvků na Očkování proti infekčním nemocem se platební doklady nepředkládají
 • pravidla a podmínky pro přiznání příspěvku, zejména pak stanovená věková hranice a stáří dokladu platí k datu podání žádosti, pokud není uvedeno u konkrétního příspěvku jinak. U příspěvků na očkování je rozhodné datum aplikace očkovací látky
 • v kalendářním roce, ve kterém pojištěnec dovrší 18 let nelze v rámci jedné kategorie příspěvků kombinovat příspěvek určený pro děti do 18 let a dospělé od 18 let. Kombinaci čerpání příspěvků napříč věkovými skupinami umožňuje pouze
 • čerpání příspěvku pro děti ve věku 0-1 rok a 1–18 let; pro jednoleté dítě je možné v roce 2023 požádat o příspěvek až 1 500 Kč, a to 500 Kč do 1 roku věku a následně po 1. narozeninách 1 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti. Předloženy musí být dva různé doklady o úhradě aktivity pro děti ve věku 0-1 rok a děti ve věku 1-18 let.
 • čerpání příspěvku v 65 letech; v kalendářním roce, kdy pojištěnec dovrší 65 let, může při splnění ostatních stanovených podmínek požádat i o příspěvek na pohybovou aktivitu pro pojištěnce do 65 let. Předloženy musí být dva různé doklady o úhradě aktivity pro dospělé ve věku 18-65 let a seniory starší 65 let.
 • platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek, stáří platebních dokladů se posuzuje podle data poslední úhrady zboží, služeb nebo aktivit, na které je čerpání příspěvků umožněno
 • příspěvky z fondu prevence nejsou ze zákona nárokové a jejich nabídka nezakládá automatický nárok na jejich čerpání

    Kdo může o příspěvek požádat

    • pojištěnec VZP starší 15 letzákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady, nejčastěji rodný list dítěte
    • zplnomocněná osoba – na základě plné moci. Plná moc nemusí být na uvedeném vzoru, nemusí být notářsky ověřena, ale musí obsahovat všechny náležitosti,
    • instituce, jíž bylo dítě svěřeno do péče; jedná se zejména o dětské domovy, jejichž zaměstnanec při podání žádosti o příspěvek doloží svěření dítěte do péče a zmocnění, podle kterého je oprávněn jednat za instituci
    • osvojitel, opatrovník, poručník, který doloží příslušné soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
    • pěstoun, který kromě soudního rozhodnutí dokládá také souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte; ten lze v případě nutnosti nahradit čestným prohlášením pěstouna

    V jakém termínu podat žádost o příspěvek

    termín čerpání

    příspěvek

    od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023 

    pohybové aktivity

    očkování

    trénink paměti pro seniory

    odvykání kouření

    od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023* 

    pomůcky a služby pro diabetiky

    zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

    vyšetření kožních znamének

    ultrazvukové vyšetření  prsou

    preventivní onkologická prohlídka

    paruku

    pro těhotné ženy a maminky

    pro nedonošená miminka

    pomůcky pro novorozence

    pro dárce

    od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023 - pouze přes aplikaci Moje VZP 

    dentální hygiena

    rehabilitační aktivity

    od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 (za I. pololetí) a od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023* (za II. pololetí)

    bezlepkovou dietu

    nízkobílkovinnou dietu

    * Žádost o příspěvek lze nejpozději do

    • 15. 12. 2023 pro žádosti odesílané korespondenčně, prostřednictvím on-line formuláře přístupného z aplikace Moje VZP nebo datovou schránkou
    • 31. 12. 2023 pro podání žádosti při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu či schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP

    V případě podání žádosti prostřednictvím přepravních služeb s poštovní/přepravní licencí vložením žádosti do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP je rozhodné datum uvedenému na podacím razítku.


    Jak můžete požádat o příspěvek

    • on-line prostřednictvím aplikace Moje VZPV případě příspěvku na rehabilitační aktivity navázaný na screeningové vyšetření a příspěvku na dentální hygienu podmíněného prohlídkou u praktického lékaře (nikoli u aktivních dárců krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně a těhotných žen a maminek do 12 měsíců od porodu) lze požádat pouze touto cestou.

    Jestliže Moje VZP ještě nevyužíváte, snadno se zaregistrujete:

     1. otevřete formulář pro on-line registraci a podle uvedených pokynů jej vyplňte, nebo se přihlaste pomocí Identity občana.
     2. počkejte na zásilku do vlastních rukou, ve které vám zašleme autentizační údaje. Teprve poté budete moci aplikaci používat. Pokud nechcete čekat, můžete se zaregistrovat na kterémkoli klientském pracovišti VZP.
     3. můžete podat žádost o příspěvek bez nutnosti vyplňovat osobní údaje

    Rodiče mohou podávat žádosti za své děti, poté co si je zaregistrují ve svém již vytvořeném a zaregistrovaném účtu.

    • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
    • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
    • korespondenčně – zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
    • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

    Co musíte předložit, když žádáte o příspěvek

    • přes aplikaci Moje VZP

     • scan nebo fotografii dokladu o úhradě služby, zboží nebo aktivity, se všemi potřebnými náležitostmi scan nebo fotografii ostatních požadovaných dokladů, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz)
    • korespondenčně

     • rodný list dítěte, pokud žádáte jako zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let,
     • čestné prohlášení pěstounaplnou moc
     • příslušné soudní rozhodnutí o svěření do péče, pokud žádáte jako pěstouni, opatrovníci, osvojitelé, poručníci a instituce již bylo dít svěřeno do péče
     • vyplněnou a podepsanou žádost z fondu prevence 2023
     • doklad o úhradě služby, zboží nebo aktivity, se všemi potřebnými náležitostmi ostatní požadované doklady, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz)
    • osobně

     • občanský průkaz (k ověření totožnosti),
     • rodný list dítěte, pokud žádáte jako zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, 
     • čestné prohlášení pěstounaplnou moc
     • příslušné soudní rozhodnutí o svěření do péče, pokud žádáte jako pěstouni, opatrovníci, osvojitelé, poručníci a instituce již bylo dít svěřeno do péče
     • doklad o úhradě služby, zboží nebo aktivity, se všemi potřebnými náležitostmi
     • ostatní požadované doklady, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz)
    • datovou schránkou fyzické osoby (případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby)

     • kopii rodného listu dítěte, pokud žádáte jako zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, 
     • čestné prohlášení pěstounaplnou moc
     • kopii příslušného soudního rozhodnutí o svěření do péče, pokud žádáte jako pěstouni, opatrovníci, osvojitelé, poručníci a instituce již bylo dít svěřeno do péče
     • scan vyplněné a podepsané žádosti z fondu prevence 2023
     • scan, kopii nebo fotografii dokladu o úhradě služby, zboží nebo aktivity, se všemi potřebnými náležitostmi scan, kopii nebo fotografii ostatních požadovaných dokladů, které jsou specifikovány u konkrétních příspěvků (např. potvrzení lékaře o diagnóze, čestná prohlášení, potvrzení o aplikaci očkovací látky, těhotenský průkaz)

    Náležitosti a formy platebních dokladů

    • příspěvek je poskytován v době trvání programu výhradně na doklady dokládající úhradu dané aktivity, služby nebo zboží v českých korunách
    • jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 10. 2022, v případě příspěvku na dentální hygienu a rehabilitační aktivity platí datum úhrady od 1. 1. 2023. Doklady zároveň nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce od data úhrady. Podmínka stáří dokladu max. 3 měsíce neplatí u příspěvku pro těhotné ženy a maminky po porodu, pro nedonošená miminka, pro pomůcky pro novorozence, pro dárce, u příspěvku na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, pomůcky a služby pro diabetiky, dentální hygienu a rehabilitační aktivity
    • za platební doklad je považována faktura, účtenka, paragon, příjmový pokladní doklad, potvrzení a podobně. V případě předložení kopie, skenu či fotky dokumentu je VZP ČR oprávněna si vyžádat originál platebního dokladu po dobu 90 dní ode dne podání žádosti
    • akceptujeme úhradu služby, zboží nebo aktivity jakýmkoliv druhem poukázek včetně benefitních karet (z předloženého dokladu musí být zřejmý účel úhrady a výše úhrady)
    • neakceptujeme
     • aktivity hrazené kartou Multisport
     • platební doklady za více osob (například rodinné a skupinové vstupné), kde není možné identifikovat finanční částku za jednotlivce
    • doklad musí být dobře čitelný, zejména v případě skenů či ofocených dokladů při žádosti podané on-line
    • platební doklad musí obsahovat:

     • název předloženého dokladu
     • rozsah a předmět plnění, tedy název služby, zboží nebo aktivity; v odůvodněných případech může být doplněno klientem (včetně jeho podpisu)
     • datum vystavení případně uhrazení dokladu
     • cenu v Kč
     • identifikaci obchodní firmy (IČ, název, adresa firmy); VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje
     • označení pojištěnce, pro kterého je plnění určeno. V odůvodněných případech může být označení osoby doplněno žadatelem včetně podpisu na rub dokladu. Toto se netýká platebních dokladů typu účtenka/paragon apod. (tzv. zjednodušený platební doklad), které jsou poskytovatelem vystavovány beze jména. Jedná se o platební doklady z lékáren, drogerií apod. U těchto dokladů není označení osoby, pro kterou je plnění určeno, vyžadováno.
     • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena hotově, musí být jednoznačně patrné provedení úhrady
     • u platebních dokladů, kde byla úhrada provedena bezhotovostním převodem, platební kartou, dobírkou, prostřednictvím platební brány, a není z platebního dokladu jednoznačně patrná úhrada, je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu ( případně potvrzení vydané bankou, výňatek výpisu z bankovního účtu, dokladu z platebního terminálu nebo příjmový pokladní doklad)

    Jak příspěvek obdržíte

    • bezhotovostně na bankovní účet uvedený na žádosti o příspěvek
    • poštovní poukázkou (ve výjimečných případech)

    Pokud o příspěvek žádá zplnomocněná osoba na základě plné moci, je příspěvek poskytnut na bankovní účet (ev. odeslán poštovní poukázkou na adresu) dle údajů uvedených v plné moci.

    V případě, že klient uvede na žádosti neplatné číslo účtu nebo si nevyzvedne v termínu prostředky zaslané poštovní poukázkou a následně se částka vrátí na účet VZP, není VZP povinna kontaktovat klienta a na tuto skutečnost jej upozorňovat.

    VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.

    Seznamte se vždy s podmínkami stanovenými pro jednotlivé příspěvky, případně si vyžádejte informace na kterémkoli klientském pracovišti nebo naší infolince 952 222 222.